Kohti uutta aikaa

Viime sotiemme veteraaneja on tällä hetkellä elossa vain noin tuhat. Olemme siis vääjäämättömästi siirtymässä veteraaniajasta perinneaikaan. Merkkinä tästä on sekin, että Rintamaveteraaniliitto päätti toimintansa jo viime vuonna ja kesäkuun liittokokouksessaan Sotaveteraaniliitto teki myös päätöksen toiminnan lopettamisesta. Asia vahvistetaan Sotaveteraaniliiton seuraavassa kokouksessa syksyllä. Sotainvalidien veljesliiton toiminta on päättymässä vuonna 2025.

Veteraanien perinnetyön keskeinen toimija tulee olemaan Tammenlehvän Perinneliitto, joka sääntöjensä edistää kansallista yhtenäisyyttä, pitää yllä maanpuolustustahtoa, vaalii Tammenlehvän sukupolven kulttuuriperintöä ja jatkaa veteraanien tukityötä. Liiton toiminta-ajatuksena on koota yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita, halukkaita ja kykeneviä osallistumaan liiton tarkoitusta edistävään perinnetyöhön.

Valtioneuvosto antoi toukokuussa, jonka mukaan puolustusministeriön tehtäviin lisätään veteraaniperinnetyön edistäminen. Asetuksen mukaan puolustusministeriö ohjaa Tammenlehvän Perinneliittoa, joka vaalii Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien veteraanien ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja. Liitto toimii jatkossa veteraaniperinnetyön vastuullisena toimijana ja alueellisen toiminnan koordinaattorina.

Reserviupseeritoiminnassa viime sotiemme veteraaneja, Suomen itsenäisyyden takuumiehiä ja -naisia, on arvostettu aina. Yksi liiton keskeisistä arvoista on isänmaallisuus, jota on tarkennettu seuraavasti: Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa Suomea aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi.

Veteraanitoiminnalla ja veteraanien tukitoiminnalla on ollut läpi vuosikymmenten tärkeä rooli reserviupseeritoiminnassa. Nyt siirryttäessä perinneaikaan, reserviupseereita tarvitaan yhä välittämään aktiivisesti viime sotiemme oppeja ja muistoa tuleville sukupolville. RUL on Tammenlehvän Perinneliiton jäsenjärjestö ja vaikuttaa liittotasolla perinnetoiminnan kehittämiseen. Keskeinen tehtävä on määritellä perinnetoiminnan keskeiset toimintamuodot ja sopia vastuut eri toiminnoissa. Nyt on aika pohtia, mitä viime sotiin liittyvistä asioista ja huomionosoituksista haluamme ja voimme säilyttää yli ajan.

Pääosa reserviupseeritoiminnasta tehdään paikallisissa yhdistyksissä ja maakunnallisissa piireissä. Näiden rooli on ratkaisevan tärkeä myös veteraanien perinnetoiminnan näkyvänä pitämisessä. Toivon ja uskon, että tulevinakin vuosina viime sotien sankarivainajia ja koko sotasukupolvea kunnioitetaan sovittuina juhlapäivinä järjestettävillä kunniavartioilla sankarihaudoilla ja -kunniamerkeillä. Tämä voidaan tehdä maan kattavasti vain, jos reserviupseeri- ja reserviläisyhdistykset kunniatehtävän hoitavat, kuten tähänkin saakka.

Veteraanien perinnetoiminnan elävänä pitämisen varmistamiseksi on tärkeää, että RUL:n piirit ja yhdistykset ovat aktiivisesti mukana Tammenlehvän Perinneliiton alueellisissa perinneyhdistyksissä sekä niiden paikkakuntakohtaisissa jaostoissa. Tämä on meille kunniatehtävä.

Tammenlehvän Perinneliiton tavoitteena on, että sotien 1939–1945 uhraukset muistetaan ja sotasukupolven arvot Suomen kansan tarinassa säilytetään ja niitä vaalitaan vapaan sekä vauraan Suomen perustana. Tässä työssä suomalaiset reserviupseerit ovat mukana jatkossakin.