AMPU-hanke 2008-2014

 

Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen ideointivaiheen voidaan katsoa alkaneen lokakuussa 2006, jolloin Nammo Lapua Oy:n toimesta päätettiin laatia suunnitelma tutkimuksesta, jolla selvitettäisiin ampumaharrastuksen kehittämismahdollisuuksia Suomessa. Suunnitelman mukaan tulisi pyrkiä

1)    kehittämään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharrastukseen soveltuvat, turvalliset ja viranomaismääräysten mukaiset suorituspaikat (ampumaradat ja -keskukset)

2)    selkiyttämään ja yhtenäistämään olemassa olevia säännöstöjä sekä yhdenmukaistamaan koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan harrastajille lajien erityispiirteet huomioiden sekä

3)    vahvistamaan ja laajentamaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko ampumaharrastukselle edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisen myötä.

Ampumaharrastusfoorumi jatkoi valmistelua siten, että hankkeen käynnistäminen voitiin julkistaa Finlandia-talolla pidetyssä seminaarissa 25.4.2008. Seminaarin yhteydessä nousi useassa puheenvuorossa esille ongelmina ympäristölupa-asioiden epäselvyys ja jopa ristiriitaisuus ja ampumaratoja säätelevän lainsäädännön jälkeenjääneisyys sekä sirpaloituneisuus. Ongelmien poistaminen otettiin hankesuunnitelmassa painopistealueiksi hankevalmistelun aikana syntyneiden tavoitteiden rinnalle.

Ampumaratojen ja niiden ympäristöasioiden hallinnan kehittämiseksi

1)    Osallistuttiin ampumaratojen ympäristölupaohjeistusta (AMPY) valmistelemaan työryhmään. Lupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeeksi tarkoitettu opas sisältää kartoituksen ampumaradoista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja niitä säätelevästä lainsäädännöstä, ohjeistusta ampumaradan ympäristöluvan hakijalle ja lupaviranomaiselle sekä kehittämissuositukset.

2)    Osallistuttiin ja rahoitettiin työryhmätyötä, jossa selvitettiin ampumaratojen parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kuvattuja tekniikoita arvioitiin niiden toimivuuden, saatavuuden ja kustannusten perusteella. Lisäksi osasta laadittiin mallisuunnitelmat. Loppuraportti hyväksyttiin joulukuussa 2013.

3)    Vuonna 2010 perustettiin foorumin ympäristötyöryhmä. Sen ”asiantuntijapalvelutoiminta” käynnistyi välittömästi vilkkaana. Vuosien varrella tuettiin noin 50 ampumarata-aktiivia heidän haasteissaan. Erityisesti apua ja neuvoja on kysytty lupaprosesseihin ja meluhaasteiden hallintaan liittyen. Lisäksi työryhmä toteutti 9 laajempaa ampumaradan ympäristökatselmusta.

4)    LIPAS-rekisteri päivitettiin yhteistyössä ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen, alueneuvottelukuntien sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Kyselytutkimuksella saatiin uutta tietoa yli 200 rata-alueesta.

5)    Ympäristökoulutusmateriaalin päivitystyö tilattiin Ramboll Oy:lta. Luonnosmateriaalista järjestettiin 7 kuulemistilaisuutta. Palautteen perusteella viimeistelty ja täydennetty materiaali valmistui toukokuussa 2014.

6)    Ampumaradoilla työskenteleville laadittiin työturvallisuusopas. Oppaassa huomioitiin mm kemialliset ja fysikaaliset altisteet sekä tapaturman uhka.

7)    Perustettiin 21 seutu- tai maakunnallista alueneuvottelukuntaa, joita tuettiin keskeisimpänä tavoitteena uusien ampumaratojen kehittäminen.

Ampumakorttihankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi asetettiin yhtenäisen peruskoulutusjärjestelmän rakentaminen turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen. Koulutuksen sisältö muodostui seuraavista kokonaisuuksista; Ammunta harrastuksena, Ampuma-aseet ja turvallisuus, Aseet ja varusteet, Varotoimenpiteet ja suojavälineet, Ampuma-aselainsäädäntö ja  lupamenettely, Ammunnan perusteet, Ampujan ympäristöoppi, Ratasäännöt ja –käyttäytyminen, Sovellettu ampumaharjoitus, Omatoiminen ”opastettu” harjoittelu sekä Kirjallinen koe ja ampumataitotesti. Hankkeen aikana tehtiin seuraavia toimenpiteitä:

1)    Ampumakortin rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 2009.

2)    Laadittiin yhtenäinen koulutusmateriaali niin ilma- kuin ruutiaseille, joka on käännetty myös ruotsin kielelle

3)    Tuotettiin 15 lajiesittelyvideoita, koulutusta tukevia ”videoklippejä” sekä muuta esitys- ja markkinointimateriaalia

4)    Kurssitettiin noin 250 ruutiase- ja 180 ilma-asekorttikouluttajaa

5)    Myönnettiin ampumakortteja vuosien varrella yli 1500 kpl.

 

Ampumaratafoorumi muutti vuonna 2009 nimensä ampumaharrastusfoorumiksi. Syynä tähän oli, että toiminta oli laajentunut kattamaan harrastustoimintaan liittyvän edunvalvonnan koko ”kirjon”, joista ohessa joitakin esimerkkejä:

1)    Ampuma-aselain uudistamishankkeisiin pyrittiin osallistumaan aktiivisesti, jotta laki mahdollistaisi eettisesti kestävän ampumaharrastuksen tulevaisuudessakin. Ensimmäisellä lainsäädäntökierroksella valitettavasti tavoite ei toteutunut eikä annetuilla lausunnoilla saatu muutoksia ongelmakohtiin

2)    Vuonna 2012 käynnistyneeseen lainsäädännön uudistamishankkeeseen sitä vastoin päästiin osallistumaan aktiivisesti ja parhaillaan eduskuntakäsittelyssä oleva lakiehdotus on harrastajakunnan kannalta hyväksyttävissä.

3)    Hankesuunnitelmaa valmisteltaessa asetettu tavoite uuden ampumaratalain säätämisestä toteutunee ilmeisesti tässä samassa yhteydessä.

4)    Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeeseen liittyen pidettiin esitys harrastajakunnan tavoitteista kuulemistilaisuudessa sekä annettiin lausunto lakiluonnoksesta. Lisäksi annettiin lausunnot pohjavesien suojeluasiasta.

5)    Foorumin ajankohtaisiin teemoihin keskittyvistä seminaareista on muodostunut vuosittainen perinne. Osallistujamäärät ovat olleet 60-110 välillä.

6)    Hankkeen kuluessa tehtiin tai pidettiin noin 50 virallisluonteista esitystä.

Ampumaharrastusfoorumin asema suomalaisen ampumaurheilun vaikuttajana on vahvistunut merkittävästi AMPU-hankeen yhteydessä tehtyjen eri toimenpiteiden ansiosta. Tästä hyviä esimerkkejä ovat foorumin kutsuminen eri ministeriöiden johtamien valtakunnallisten hankkeiden yhteistyöosapuoleksi ja asiantuntijajäseneksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön huomattavalla taloudellisella tuella on ollut ratkaiseva merkitys keskeisimpien osahankkeiden etenemismahdollisuuksille. Se kertoo osaltaan myös vahvasta luottamuksesta foorumin toimintaa kohtaan.

Ampumaharrastusfoorumin ja sen AMPU-hankkeen puolesta haluamme lausua kiitoksemme kaikille tukijoillemme sekä kymmenille hankkeen eri työryhmissä toimineille. Te kaikki olette osaltanne mahdollistaneet tämän monivuotisen yhteisen menestystarinamme.

 

Oheisissa väli- ja loppuraporteissa on kuvattu yksityiskohtaisesti hankkeen eteneminen saavutuksineen eri vuosina. Vuoden 2013 osalta ei laadittu erillistä väliraporttia.

Loppuraportti
Erilliset liitteet: Pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskusvaihtoehtojen arviointi 2009Ampumaratakysely 2012Ampumisen aikaiset ilman epäpuhtaudet 2012

Väliraportti 2012
Väliraportti 2011
Väliraportti 2010
Väliraportti 2009
Väliraportti 2008