Puheenjohtajaehdokas Aaro Mäkelä

Aaro Mäkelä (s. 1983) on liiton 1. varapuheenjohtaja (2014 alkaen), sekä MPK:n hallituksen jäsen ja talousvaliokunnan puheenjohtaja (2016 alkaen).  Puheenjohtajakisaan Aaroa esitti Kanta-Helsingin Reserviupseerit sekä puoltajana toimi Helsingin Reserviupseeripiiri.

Ammatiltaan Aaro on ALM Partners Oy:n toimitusjohtaja ja osakasyrittäjä. Sotilasarvoltaan hän on yliluutnantti.

 

Jokaiselle puheenjohtajalle esitettiin kysymyksiä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja liiton toimintaan liittyen. Alla Aaron vastaukset kysymyksiin.

 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen haasteet seuraavan kolmen vuoden aikana?

Tiivistelmä:

 • vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen muutosprosessissa onnistuminen
 • ampumatoiminnan turvaaminen ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
 • yhteiskunnallisten muutosten huomiointi vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa
 • nuoret ikäluokat huomioivat toiminnot ja toimintamallit

Maanpuolustus- ja varautumiskoulutus, sekä ampumatoiminta:

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutuskenttä on tällä hetkellä suuren muutosprosessin keskellä. Lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (868/2019) annetut ja 1.1.2020 voimaan tulevat muutokset siirtävät Puolustusvoimien joukoille annettavan sotilaallisen koulutuksen yksinomaan Puolustusvoimien tehtäväksi. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tehtäväksi jäävät sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus sekä varautumiskoulutus. MPK:n rahoituksesta valtaosa tulee Puolustusministeriöltä ja on tarkoitettu laissa määriteltyjen julkisten hallintotehtävien rahoittamiseen (keskeisenä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus).

Suomen Reserviupseeriliitolla on aivan keskeinen rooli Puolustusvoimien sodanajan joukkojen päällystössä, MPK:n kouluttajakentässä sekä yhteiskunnan varautumisen avaintehtävissä. Kolmivuotiskaudella ja mahdollisimman pian on varmistettava:
a) Puolustusvoimien valmius täyttää ja toteuttaa aiemmalla tasolla sekä entistä paremmin ne sotilaallisen koulutuksen alaiset tehtävät, jotka aiemmin toteutuivat tilattuina MPK:n kautta
b) MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen kehittäminen ja MPK:n toimintaan liittyvien turhien hallinnollisten esteiden purkaminen (vrt. kesän jälkeen peruutetut ampumakoulutuskurssit)
c) Varautumiskoulutuksen jatkuvuus yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävänä, sekä varautumiskoulutuksen pitkän aikavälin rahoitusmallista sopiminen

Samalla on varmennettava, että ampuma-aselakiin (724/2019) toteutuneet muutokset ja siihen liittyvät avoimet käytännön kysymykset saadaan ratkaistua siten, että ampumatoiminta ja eritoten sovelletun reserviläisammunnan (SRA) harrastaminen voi jatkua häiriöittä ja harrastuksen voi aloittaa selkein käytännönläheisin ohjein.

 

Yhteiskunnalliset muutokset ja vaikutukset vapaaehtoiseen maanpuolustukseen:

Väestön edelleen jatkuva keskittyminen kaupunkeihin on johtanut kaupunkiseuduilla mm. harrastuspaikkojen ja eritoten ampumaratojen riittämättömään määrään vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutustoiminnan kannalta. Samalla laajoissa kasvukeskuksissa on haasteita tunnistaa ja tavoittaa potentiaaliset vapaaehtoisen maanpuolustuksen tekijät, sekä napata heidät mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtäviin. Muuttotappioalueilla taasen haasteet liittyvät usein aktiiviharrastajamäärien laskuun sekä uusien aktiivitekijöiden löytämiseen.

Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa tulee huomioida myös yhteiskunnan arvomaailman ja toimintatapojen (jatkuva) kehitys- ja muutostila. Eritoten nuorten ikäluokkien arvopohjaan kuuluvat entistä enemmän mm. vastuullisuus, ympäristötietoisuus sekä tasa-arvoisuus. Vastaavasti nuorten digitaalinen kyvykkyys on maailmanmittakaavassa huippuluokkaa. Oman aikansa seuraaminen ja huomioiminen, perinteitä unohtamatta, takaa (vapaaehtoisen) maanpuolustuksen kentän kiinnostavuuden ja vahvan arvostuksen myös jatkossa. Yhtenä esimerkkinä näistä ajantasaistamistoimista mainittakoon mm. reserviupseerikoulutuksen hyvää palautetta saanut uudistus (pilottikurssi oli päättynyt RU-kurssi 254 Feeniks). Yhtä lailla vapaaehtoisen maanpuolustuksen toiminta, toiminnot ja koulutus ovat tunnetusti järjestettävissä siten, että ne kiinnostavat maanpuolustustoiminnasta kiinnostuneita nuoria aikuisia, muita ikäluokkia unohtamatta.

 

Tärkeimmät asiat RUL:ssa seuraan kolmen vuoden aikana?

a) Reservin ja reserviupseerien koulutus- ja kouluttautumismahdollisuuksien varmistaminen ja koulutuksen kehittäminen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen työnjaon muuttuessa 1.1.2020 alkaen. Tässä on huomioitava henkilön kouluttautumis- ja sijoitusmahdollisuudet sekä kaikki kolme pääaluetta: sotilaallinen koulutus (jatkossa Puolustusvoimat), sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (MPK -> sis. reitti sijoituksen saamiseksi) ja varautumiskoulutusta (MPK ja muut järjestöt -> sis. reitti varautumisen avaintehtäviin häiriötilanteissa).
b) Reserviupseerikoulutus 100 vuotta, 2020: RUL:n vahva osallistuminen sekä päätapahtumien että vuoden aikaiseen suunnitteluun, viestintään, toteuttamiseen ja yleiseen näkyvyyteen.
c) Jäsenhankinta, jäsenhuolto, sekä tarjoamamme jäsenistöllemme eri puolilla maata (kasvukeskukset vs. muuttotappioalueet). Jäsenmäärä kasvuun.
d) Toiminnalliset päivitykset ja kehittyminen ajassa: vastuiden ja liiton keskeistä hankkeiden sekä tehtävien entistä laajempi jakaminen, sekä liiton omien työskentelymallien päivittäminen (vrt. reserviupseerikoulutuksen uudistus 2019), jotta voimme saavuttaa entistä parempia tuloksia.

 

RUL:n vahvuudet ja haasteet. Kuinka haasteisiin vastataan?
Vahvuudet:

 • Laaja ja osaava jäsenistö: jäsenistöömme kuuluu huippuosaajia kautta yhteiskunnan (huima taso ja potentiaali)
 • Vahva yhteistyö ja kumppanuudet mm. Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja kokonaisturvallisuuden toimijoiden kanssa. Hyvät päättäjäsuhteet mm. eduskuntaan.
 • RUL on arvostettu ja tunnettu
 • Koko maan kattava yhdistys- ja piirikenttä

Haasteet:

 • Toiminnan erityispiirteet kasvukeskuksissa: Huomioidaan parhaat käytänteet, jotta pystymme saavuttamaan reserviupseerit hyvin kaikissa kasvukeskuksissa. Tässä on huomioitava potentiaalisen jäsenen tunnistaminen ja rekrytoiminen, nykyjäsenten huomioiminen ja tunteminen, sekä toiminnalliset ja aatteelliset harrastamismahdollisuudet kasvukeskuksissa. Tärkeää on myös osallistumiskynnyksen säilyttäminen matalana (tapahtumiin ja toimintaan on helppo tulla mukaan, vaikkei tuttuja ole valmiiksi).
 • Muuttotappioalueet: Huomioidaan muuttotappioalueiden vähenevä jäsenmääräpotentiaali. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tapauskohtaiset käytännönläheiset ratkaisut muuttuvassa tilanteessa; esimerkiksi keskittämällä yhdistyshallintoa ja toteuttamalla jäsenkuntaa kiinnostavaa paikkakunta- ja aluekohtaista toimintaa.
 • Vapaaehtoisen jäsenistömme osaamisen ja potentiaalin entistä parempi hyödyntäminen: Huima potentiaali ja vahvuus, jonka entistä parempi hyödyntäminen on positiivinen haaste. Jäsenistömme kyvyt mahdollistavat isoja asioita, myös suurempia kuin olemme aiemmin toteuttaneet.

 

Omat vahvuutesi liiton puheenjohtajana?

Vahvuudet:

 • Vahva kokemus ja liiton tuntemus: 16 vuotta aktiivista yhdistystoimintaa RU-kerhoissa, viimeiset 12 vuotta RUL:n työvaliokunnassa (johtoryhmässä), josta 2014 alkaen liiton 1. varapuheenjohtajana.
 • Verkostot: valmiit laajat verkostot ja henkilösuhteet liiton keskeisiin yhteistyökumppaneihin
 • Nuorekkuus, innokkuus ja kyky käyttää aikaa puheenjohtajatehtävän hoitamiseen: Työtehtäväni mahdollistaa RUL:n puheenjohtajan tehtävien hoitamisen; erilaisia tehtäviä on noin 100 päivänä vuodessa. Koen vahvuutena, että kokemuksestani huolimatta olen nuorin ja kenties nuorekkainkin puheenjohtajaehdokas. Panoksellani haluan vaikuttaa siihen, että jäsenkehitys ja jäsenosuutemme koulutetuista reserviupseereista saadaan kasvuun. Olen myös havainnut, että näin 36-vuotiaana pysyn vielä ainakin osan upseerioppilaista mukana Vilniemen lenkillä ja saan vaihdettua kurssikuulumiset myös kuntoilun merkeissä.

 

Mitä uutta toisit liiton toimintaan?

 • Vastuiden ja liiton keskeisten hankkeiden ja tehtävien entistä laajempi jakaminen: meillä on jäsenenä 27 tuhatta vastuunkantajaa, liiton keskeisiä hankkeita ja vastuutehtäviä on varaa jakaa laajemmin kuin nykyisin. Nykyistä laajemmalla vastuujoukolla voimme saavuttaa entistä vahvempia tuloksia, sillä yksittäiset henkilöt vastuutehtävissään eivät voi omia työmääriään moninkertaistaa.
 • Haluaisin ajantasaistaa liiton kokous- ja työskentelymalleja: säännölliset strategia- ja valmistelutyöpajat osaksi liiton hallitus-, toimikunta- ja muuta työskentelyä. Saavutamme entistä laajemmin yhdessä valmistellen enemmän.
 • Työ liiton tarjoamien palveluiden terävöittämiseksi: meillä on hyvää tarjontaa nuorille jäsenille kuten senioritoimintaakin. Tarjoamamme viestinnässä ja kohdentamisessa on kuitenkin parannettavaa. Voimme hyvin näyttää lippua nykyistä vahvemmin: ei ole keneltäkään pois, mikäli reserviupseerien MPK:n kurssina järjestämä tapahtuma (esimerkiksi johtamiskoulutus) näkyy selvästi (myös) RUL:n, piirin tai yhdistyksen tapahtumana. Yhtä lailla tarjonnan terävöittämisessä on tarpeen huomioida ne jäsenet, jotka maksavat jäsenmaksunsa aatteen vuoksi, sekä lupauksemme heille. -> jäsenmäärä kasvuun.

 

Tärkeimmät tehtäväsi ja saavutuksesi vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa?

 • RUL:n
  • 1. varapuheenjohtaja 2014-
  •  2. varapuheenjohtaja 2012-2013
  • Työvaliokunnan jäsen ja taloustoimikunnan puheenjohtaja 2008-
  • Hallituksen jäsen 2007-2010, sekä 2012-
 • RUL:n taloustoimikunnan puheenjohtajana: liiton talouden vakauttaminen ja saavutettu riippumattomuus liiton ulkopuolisesta rahoituksesta.
 • MPK:n
  • hallituksen jäsen 2016-
  • talousvaliokunnan puheenjohtaja 2016-
 • Opiskelijain Reserviupseeripiiri: puheenjohtaja 2006-2007
 • Helsingin Reserviupseeripiiri: piirin edustaja liiton luottamustehtävissä, talousasiain neuvonantaja
 • Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry (JARU): liiton aktiivisin yhdistys vuonna 2006.

 

Oman reserviläisurasi kohokohdat / mitkä toiminnot vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ovat sinulle läheisimpiä?

Ensimmäisiä onnistumisiani reserviläisurallani oli, kun Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry (JARU) valittiin liiton aktiivisimmaksi yhdistykseksi vuonna 2006. Tämä oli pitkäaikaisen aktiivisen työn tulosta eritoten 2004-2006, jolloin muutaman vuoden aikana myös yhdistyksen jäsenmäärä tuplattiin noin 200 jäseneen.

Jotos- ja sotilastaitokilpailut, sekä sovellettu reserviläisammunta ovat olleet aina minulle mieluisia toimintamuotoja. Näistä menestyksekkäinä kohokohtina nousevat mieleeni syysjotoksien voittovuodet (2011 ja 2014), pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut (2011) sekä hieno kansainvälinen Arctic Mil sotilastaitokilpailu Sodankylässä (2013).

RUL:n talouden vakauttaminen ja riippumattomuus ulkopuolisesta rahoituksesta:
Näen yhtenä suurimmista onnistumisista liiton talouden uudelleensuunnittelun ja pitkäjänteisen kehittäminen RUL:n taloustoimikunnan puheenjohtajana 2008 alkaen: liiton tulot ja menot on suunniteltu tasapainoisesti, liiton varallisuus on kehittynyt suotuisasti ja nykyisin liiton sijoitustoiminnan tuotoilla voidaan kattaa yli 20 % liiton vuosittaisista varsinaisen toiminnan kuluista, liiton varallisuuden positiivisesta (reaali)arvonkehityksestä tinkimättä. Sijoitusvarallisuuden tuottojen käytöstä huolimatta varallisuus on tänä aikana kaksinkertaistunut. RUL on nykyisin vakavarainen ja ulkopuolisesta rahoituksesta riippumaton vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestö.

Moninaiset tehtävät RUL:n puheenjohtajistossa ovat olleet loistavaa ja työntäyteistä aikaa hienossa porukassa. Olen puheenjohtajiston työnjaossa ehtinyt vastata likimain kaikista muista liiton puheenjohtajiston tehtävänjakoon kuuluvasta alueesta, paitsi puheenjohtajalle luonnollisesti kuuluvasta liiton edunvalvonnasta. Näiden tehtävien jatkoilla olemme myös vaimoni Hannan kanssa tavanneet. Luonnollisesti toivon vastuullisten RUL-tehtävien jatkuvan ja kehittyvän, joten olisi erittäin hienoa, mikäli tulen valituksi liiton tulevaksi puheenjohtajaksi.

 

Perustiedot:

Nimi: Aaro Mäkelä
Ikä: 36 vuotta
Perhe: vaimo Hanna, tyttäret Ada ja Aava
Asuinpaikka: Helsinki, kotoisin Laihialta, vapaa-ajan paikat Mänttä-Vilppulassa ja Haminassa.
RU-kurssin numero: 221
Ammatti: Toimitusjohtaja ja osakasyrittäjä, ALM Partners Oy (toimipisteet Helsinki, Jyväskylä, Tukholma)
Koulutus: KTM, LuK
Yhdistys: Kanta-Helsingin Reserviupseerit. Lisäksi jäsenyydet Jyväskylän Reserviupseerit (JRU), Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit (JARU), Akateeminen maanpuolustusyhdistys (ARU)
Ansioluettelo ja esittely: Aaro_Mäkelä_RULn_puheenjohtajaksi