Vaikuttaminen kannattaa aina

Vaikuttaminen kannattaa aina

tammikuu 31, 2013   /   jkosonen

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen lupasi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avauspuheessaan tammikuussa, että vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta hyödynnetään tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Keskeisenä kehittämisen kohteena ovat puolustusvoimauudistukseen liittyvät, uudelleen organisoitavat paikallisjoukot.

Paikallisjoukkojen tehtävinä voisivat olla mm. kohteiden ja henkilöstön suojaaminen, vartiointi ja joukkojen perustaminen sekä virka-apu muille viranomaisille. Nykyisten maakuntakomppanioiden lisäksi paikallisjoukkoihin kuuluisi sotilaspoliisikomppanioita, taistelukoulutusyksiköitä ja perustamiskeskuksia.

Edellä mainittuun liittyen pääesikunta lähetti vuoden lopulla mm. RUL:lle lausuntopyynnön vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä puolustusvoimissa. Lausuntopyynnön taustalla oli kaksitoistakohtainen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen perusajatus. RUL:n mielestä järjestelmän kehittämiseksi esitetyt toimenpiteet ovat erittäin tervetulleita. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä tulee erityinen huomio kohdistaa reserviläisten jatkosijoittamiseen, kun aika joukkotuotantojoukoissa on täynnä. Samalla on kuitenkin varmistettava sijoittamattoman, mutta sijoituskelpoisen reservin kouluttautumismahdollisuudet.

RUL muistutti, että jatkossakin reservin koulutuksen runkona pitää olla säännölliset kertausharjoitukset. Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehittämällä pystytään vain osittain paikkaamaan syntynyttä koulutusvajetta. Edelleen liitto pitää tärkeänä, että reserviläisjärjestöjen osaamista hyödynnetään jo paikallisjoukkojen suunnittelu- ja rekrytointivaiheessa.

Ennen lausunnon antamista liitto pyysi jäsenyhdistyksiltä, piireiltä ja keskeisiltä luottamushenkilöiltä kommentteja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä. Lyhyestä vastausajasta huolimatta vastauksia tuli yli 30. Näitä monipuolisia vastauksia hyödynnettiin niin itse lausunnossa kuin erityisesti sen liitteenä olevassa toimenpidelistassa. Iso vastausten määrä oli hyvä esimerkki RUL:n jäsenten aktiivisuudesta ja halusta vaikuttaa.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat tärkeä osa RUL:n toimintaa. Käytännössä se on tiivistä yhteydenpitoa yhteistyötahoihin ja päättäjiin, suullisten ja kirjallisten lausuntojen antamista sekä liiton toiminnan arvojen ja tavoitteiden kannalta tärkeiden asioiden esillä pitoa. Esimerkiksi viime vuonna liitto antoi edellä mainitun lausunnon lisäksi kirjallisia lausuntoja mm. ampuma-ase- ja ratalainsäädännöstä ja sotilaskurinpitolaista.

Kertausharjoitusten määrän romahdusten osalta liiton johto piti tiiviisti yhteyttä niin poliittisiin päättäjiin kuin puolustushallintoonkin. Elokuun lopulla lähetettiin muistio kertausharjoitusmäärien asteittaisesta kasvattamisesta vuosina 2013 – 2015 mm. kaikille eduskuntaryhmille, puolustusministeriöön ja pääesikuntaan. On vaikea arvioida kuinka paljon RUL:n yhteydenotot vaikuttivat, mutta eduskunnan joulun alla tekemä päätös miljoonan euron lisärahoituksesta kertausharjoituksiin tälle vuodelle, oli meillekin kovin mieluinen.

RUL:n liittokokous järjestetään 23.11.2013 Oulussa. Kokouksessa mm. valitaan liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuusto sekä hyväksytään uusi kolmivuotissuunnitelma. Viimeksi mainittuun liittyen RUL tekee helmi- maaliskuun aikana jäsenkyselyn. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa jäsenten mielipiteitä liiton toimintojen, palvelujen ja organisaation kehittämistä. Kysely lähetetään kaikille liiton jäsenille, joiden sähköpostiosoite löytyy jäsenrekisteristä. Reserviupseerikerhoille ja -piireille lähetetään samanaikaisesti omat kyselyt.

Pian on siis liiton jäsenillä jälleen vaikuttamisen aika. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen, kerho ja piiri vastaavat kyselyyn, sillä vaikuttaminen kannattaa aina.

Janne Kosonen

Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja.