Liittokokouksen osanottajat ja kokouksessa käsiteltävät asiat

Liittokokouksen osanottajat ja ääni- sekä puhevalta kokouksessa

Äänivaltaa liittokokouksessa käyttävät jäsenyhdistykset eli reserviupseeriyhdistykset ja -kerhot.

Liittokokouksessa jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista jäsentään kohti. Jäsenmaksun suorittaneella henkilöjäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni.

Jäsenyhdistyksen äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun liitolle edelliseltä toimintavuodelta eli vuoden 2022 liittokokouksessa yhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä oli maksaneita jäseniä 31.12.2021.

Kaikkien liittokokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava liittohallituksen kokouskutsussa ilmoittamassa paikassa ja määräämänä aikana. Äänivaltaisten edustajien on samalla jätettävä edustajavaltakirjansa tarkastettavaksi.

Kannattajayhteisöillä ja tukijäsenillä ei ole puhevaltaa eikä äänioikeutta liittokokouksessa.

Jäsenyhdistys saa lähettää liittokokoukseen yhden edustajan jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Yhdistyksen äänivaltaa liittokokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Toisilla edustajilla on kokouksessa vain puhevalta. Henkilöjäsenen ääntä käyttää hän itse tai hänen valtuuttamansa liiton äänivaltainen jäsen.

Reserviupseeripiirillä on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kolme edustajaa, joilla samoin kuin liiton neuvottelukunnan, liittoval­tuuston ja liittohallituksen jäsenillä on kokouksessa puhevalta.

Puheoikeus liittokokouksessa on lisäksi liiton toiminnanjohtajalla ja muilla liiton toimihenkilöillä. Liittokokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjantar­kistajat
2) Annetaan selostus liiton toiminnasta edellisen varsinaisen liittokokouksen jälkeiseltä ajalta
3) Päätetään liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraa­vaksi kolmivuotiskaudeksi
4) Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuo­tiskaudeksi
5) Valitaan jäsenet varamiehineen liittovaltuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
6) Päätetään missä lehdessä liittokokouskutsu julkaistaan
7) Käsitellään muut mahdolliset asiat

Oikeus aloitteiden tekemiseen liittokokoukselle on jäsenyhdistyksillä, reserviupseeripiireillä ja henkilöjäsenillä. Aloitteet on jätettävä liittohallitukselle viimeistään kahdeksan viikkoa ennen kokousta. Tänä vuonna aloitteet pitää siis jättää liittohallitukselle viimeistään 24.9. Liittohallitus lähettää tehdyt aloitteet vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lausunnollaan varustettuina liiton jäsenyhdistyksille, reserviupseeripiireille ja henkilöjäsenille.

Vuoden 2022 liittokokoukseen tulee käsiteltäväksi myös sääntömuutosesitys.