Strategia

Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous on 19.11.2016 hyväksynyt liiton kolmivuotissuunnitelman eli strategian ajanjaksolle 2017 – 2019.

Liiton strategia vuosille 2014 – 2016 löytyy täältä.

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2017 – 2019

TOIMINNAN ARVOT

Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat:

 • Isänmaallisuus

Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa aseellisesti Suomea. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi.

 • Vastuuntuntoisuus

Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Sotilasvalassa olemme vannoneet kantavamme vastuun myös alaisistamme. Arvojemme perustana on yleinen asevelvollisuus, joka mahdollistaa aina koko Suomen puolustamisen.

 • Vapaaehtoisuus

Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Haluamme määrätietoisesti kehittää kenttäkelpoisuutta ja omaa sotilasosaamistamme.

TOIMINTA-AJATUS

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

TAHTOTILA

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on suomalaisten reserviupseerien arvostettu yhdysside ja edunvalvoja. RUL on itsenäinen järjestö, johon reserviupseeri haluaa kuulua.

RUL auttaa jäseniään kehittämään sotilasammattitaitoaan ja kenttäkelpoisuuttaan. Aatteellinen toiminta ja maanpuolustustahdon ylläpito ovat liiton toiminnan perustana. RUL kehittää reservin upseereiden mahdollisuutta toimia paremmin kokonaisturvallisuuden eri tehtävissä.

RUL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia monipuolisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri tehtävissä sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa.

RUL on reservin päällystön koulutuksen ja toiminnan asiantuntija sekä johtamis- ja varautumiskoulutuksen tunnustettu kehittäjä ja toteuttaja. Liiton jäseninä on vähintään 35 % suomalaisista reserviupseereista. Nuorten toimintamahdollisuuksia lisäämällä ja uudistamalla varmistetaan liiton jäsenmäärän pysyminen suurena pienenevistä reserviupseerikursseista huolimatta.

RUL on Suomen Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Reserviläisurheiluliiton sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja kokonaisturvallisuuden toimijoiden luotettava yhteistyökumppani.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Suomen Reserviupseeriliitto

 • Kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta sekä kykyä toimia erilaisissa sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä
 • Kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä
 • Liitto kehittää johtamis- ja varautumiskoulutusta sekä reserviupseerien mentoritoimintaa
 • Tekee työtä maanpuolustusedellytysten parantamiseksi sekä vahvistaa kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -tietoutta
 • Toimii reserviupseerien etujärjestönä
 • Toimii ampumatoiminnan edunvalvojana
 • Kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen, puolustushallinnon ja muiden toimijoiden kanssa
 • Toimii reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä sekä tukee yhdistysten jäsenhankintaa ja -huoltoa
 • Vaalii sotiemme veteraanien henkistä perintöä sekä osallistuu heidän tukitoimintaansa
 • Vaalii upseeriperinteitä ja ylläpitää reserviupseerihenkeä
 • Osallistuu kansainväliseen reserviupseeritoimintaan

RESERVIUPSEERIT

 Reserviupseerit muodostavat sodan ajan joukkojemme päällystön rungon ja he toimivat myös muissa kokonaisturvallisuuden keskeisissä tehtävissä. Reserviupseerikoulutukseen valikoituu kunkin ikäluokan korkeatasoisin ja motivoitunein joukko. Reserviupseerikoulutusta arvostetaan laajasti niin puolustusvoimissa kuin muussa yhteiskunnassa.

Johtajakoulutus ja -kokemus sekä johtajana kehittyminen ovat osa reserviupseeriutta. Reserviupseerit ovat motivoituneita ja osaavia vastuunkantajia vaativissa siviili- ja sotilastehtävissä. Tästä kaksoisosaamisesta hyötyy koko suomalainen yhteiskunta.

Reserviupseeritoiminnan peruspilareita ovat

 • Laaja-alainen perinteinen maanpuolustustyö, johon kuuluvat mm. aatteellinen toiminta, järjestötoiminta ja tiedotustoiminta
 • Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
 • Reserviläisliikunta ja monipuolinen ampumatoiminta

Toiminnan monipuolisuus ja aktiivisuus tukevat parhaiten vahvan maanpuolustustahdon ylläpitämistä. Liitolla on koko maan kattava paikallisyhdistys- ja piiriorganisaatio. Reserviupseereiden järjestäytymisaste on suuri verrattuna muihin reservin henkilöstöryhmiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Suomen kehitysnäkymiin vaikuttavat monet eritasoiset ja osittain keskenään ristiriitaiset asiat. Nopea muutos vaikeuttaa tulevaisuuden ennustettavuutta. Demografiset muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen, tuovat haasteita koko maan asuttamiselle. Maahanmuutto ja monikulttuurisuuden lisääntyminen Suomessa sekä globalisaatio ja kansainvälistyminen vaikuttavat myös syvällisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikutusta on myös teknisellä kehityksellä ja kasvavalla digitalisaatiolla. Kestävyysvaje yhdessä vaatimattoman taloudellisen kasvun kanssa edellyttävät suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävien ja kustannusten uudelleen arviointia.

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut olennaisesti muutamien viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Turvallisuuspoliittiseen toimintaympäristöön vaikuttavat mm. Venäjän ja lännen huonontuneet suhteet, vakava järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi ja hybridiuhkat. Näiden lisäksi on huomioitava esimerkiksi hallitsematon maahantulo ja ihmiskauppa, luonnonkatastrofit sekä kyberrikollisuus.

Yleinen asevelvollisuus on käytännössä ainoa mahdollinen tapa tuottaa riittävän vahvat sodan ajan joukot koko maan puolustamiseen. Joukkojen perustana on laaja, motivoitunut, hyvin koulutettu ja riittävästi varustettu reservi. Yleisen asevelvollisuuden muut kiistattomat edut, kuten kustannustehokkuus ja yleiset hyödyt yhteiskunnalle, puoltavat järjestelmän käyttöä jatkossakin. Se on samalla vahvan maanpuolustustahdon ehdoton edellytys.

Yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus varmistetaan asepalvelusta kehittämällä sekä yksilöä että yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta hyödyttävään suuntaan.

Nykyisessä hallitusohjelmassa luvataan varmistaa kertausharjoitusten riittävä määrä. Lisäksi vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan. Reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen on löydettävä myös riittävät taloudelliset resurssit. Sen onnistuminen vaatii aktiivisuutta suunnitteluvaiheessa sekä valmiutta kehittää ja muuttaa totuttuja toimintatapoja.

Yhteiskunnan uhkien monipuolistuessa ja puolustusvoimien sodan ajan joukkojen pienennettyä kokenutta reservin päällystöä on koulutettava ja sijoitettava muiden viranomaisten häiriö- ja poikkeusolojen organisaatioihin.

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn sitovuuden lisääntyminen ja entistä kovempi kilpailu vapaa-ajasta lisäävät reserviupseeritoiminnan tulevaisuuden haasteita. Edellä mainittujen asioiden lisäksi myös koulutettujen reserviupseereiden määrän pieneneminen tekee liiton jäsenmäärän pitämisestä entisellä tasolla erityisen haastavaa.

LIITON KESKEISET TOIMINNOT 2017–2019

 Järjestötoiminta

RUL:n järjestötoiminta sisältää varsinaisen järjestötoiminnan sekä aatteellisen- ja perinnetoiminnan.

Järjestötoiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää reserviupseeripiirejä ja -yhdistyksiä. Jäsenyhdistykset ja piirit ovat keskeisiä toimijoita reserviupseeritoiminnassa.

Tavoitteita ja keskeisiä tehtäviä kolmivuotiskaudelle:

 • Yhdistysten ja piirien tuloksellista toimintaa tuetaan kannuste- ja projektitukipalkkioilla
 • Jäsenhuoltoon kiinnitetään erityishuomiota. Yhdistysten jäsenhankintaa tuetaan tiedotuksella sekä jäsenhankintapalkkioilla
 • Yhdistyspäivillä kerätään aktiivisten yhdistysten hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja jäsenhankinnassa ja -huollossa, joita jaetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Tilaisuuksien materiaali jaetaan kaikille yhdistyksille. Liitto järjestää 1–2 teemoitettua yhdistyspäivää vuosittain
 • Vänrikkipäivä järjestetään jokaisessa piirissä
 • Veteraanien tukitoimintaa jatketaan kaikilla tasoilla
 • Yhdistykset järjestävät vuosittain yhteensä sata Toimintapäivätapahtumaa. Liitto tukee tapahtumia palkinnoilla
 • Selvitetään, kehitetään ja otetaan käyttöön etäosallistumisen uusia muotoja
 • Liiton organisaatiorakenne ja muutostarve selvitetään kolmivuotiskauden aikana
 • Liitto osallistuu Suomi 100 vuotta -järjestöjen yhteiseen Nuku rauhassa -hankkeeseen sekä suunnittelee ja koordinoi liiton, piirien ja yhdistysten omat juhlavuoden toiminnot vuonna 2017
 • Liiton johdon kenttäkierros toteutetaan 2017‒2018
 • Jäsen- ja piirikyselyt tehdään 2018
 • Valtakunnallinen Reserviupseeripäivä järjestetään 2018
 • Huomioidaan puolustusvoimien 100 –vuotisjuhlavuosi 2018 ja osallistutaan vuoden tapahtumiin
 • Liitto osallistuu reserviupseerikoulutuksen 100-vuotisjuhlavuoden 2020 suunnitteluun yhdessä RUK:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Nuorten toiminta

Nuorten toiminnalla tarkoitetaan lähinnä alle 30-vuotiaille jäsenille suunnattua toimintaa.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Toimikunta valmistelee piireille ja yhdistyksille toimintamuotoja nuorille jäsenille
 • Toimikunta pitää aktiivisesti yhteyttä reserviupseerikurssien oppilaskuntiin
 • Nuorisoupseeri nimetään jokaisen yhdistykseen
 • Nuorisoupseereiden keskeiset tehtävät määritellään

 Mentoritoiminta

Mentoritoiminnan tavoitteena on tavoittaa nuoria ja avustaa heitä siviilielämän opiskelu- ja työuriin liittyvissä haasteissa. Käytännössä toimintaa toteutetaan yksilömentorointina kahdenkeskisissä tapaamisissa, ryhmämentorointina tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä verkkosivuille kerätyn materiaalin ja mentorikuvauksien kautta.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Jatketaan mentorointia Reserviupseerikoulussa ja Panssariprikaatissa vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti
 • Aloitetaan mentoritoiminta Merisotakoulussa ja Ilmavoimien reserviupseerikurssilla
 • Liitto järjestää vuosittain vähintään yhden erillisen mentorointipäivä -tapahtuman
 • Liitto osallistuu aktiivisesti uusien mentoreiden rekrytointiin ja kouluttamiseen
 • Rakennetaan jatkomentoroinnin malli
 • Perehdytetään RUL:n piirit ja suurimmat yhdistykset mentortoimintaan
 • Jatketaan mentoritoiminnan kehittämistä yhdessä puolustusvoimien ja muiden toimijoiden kanssa sekä vahvistetaan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät mentoroinnissa

 Koulutustoiminta

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää reserviupseerien johtamistaitoja sekä ihmisten johtamisessa että sotilasammattitaidollisessa johtamisessa sekä lisätä valmiuksia toimia kaikenlaisissa poikkeusolosuhteissa. Lisäksi koulutustoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta. Toiminnalla aktivoidaan reserviupseereja mukaan kouluttautumaan ja koulutustoimintaan ja sitä kautta muuhun reservin toimintaan sekä tukemaan MPK:n ja puolustusvoimien tarpeita kehittämällä reserviupseerien koulutusta ja valmiuksia.

Liitto jatkaa toimintaansa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtajakoulutuksen asiantuntijana, kehittäjänä ja toteuttajana. RUL toimii aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kaikilla tasoilla.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Rakennetaan ja otetaan käyttöön sotilasammattitaidollisen koulutuksen malli
 • Kehitetään ja jalkautetaan aselajikoulutusta yhdessä MPK:n kanssa
 • Rakennetaan reserviupseerien tehtäväpolku
 • Tuetaan, ylläpidetään ja kehitetään edelleen reserviupseerien johtamistaitoja ja johtamiskoulutusjärjestelmää
 • Järjestetään johtamisen kouluttajakoulutusta
 • Järjestetään johtamisen teemaseminaari vuosittain
 • Kehitetään koulutusten ja koulutusjärjestelmän markkinointia
 • Kehitetään yhteistyötä MPK:n ja puolustusvoimien sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa
 • Koulutustoimikunta valmistelee työvaliokunnalle ja liittohallitukselle RUL:n kannanotot koulutuksen kehittämistä koskeviin lausuntopyyntöihin

 Varautumistoiminta

Varautumistoimikunnan tehtävänä on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi toimikunta selvittää varautumiskoulutuksen ja -toiminnan käytännön tarpeita sekä kehittää varautumiskoulutusta ja pitää yhteyttä kokonaisturvallisuuden kentän eri sidosryhmiin.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Perehdytetään jäsenistöä Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS) ja laaja-alaiseen kokonaisturvallisuuteen
 • Valmistellaan yhdessä MPK:n kanssa varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvää koulutusta yhteiskunnan tarpeiden ja kysynnän mukaan
 • Sovitaan, suunnitellaan ja tuotetaan yhdessä MPK:n kanssa toteutettavat varautumiskoulutuksen kurssit ja kouluttajakoulutus
 • Kootaan perusteet, joilla varautumiskoulutukseen osallistuville reserviläisille voidaan myöntää rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia ja tuetaan käytäntöjen yhdenmukaistamista
 • Tuetaan ja kannustetaan varautumistoimintaan liittyviä alueellisia ja paikallisia projekteja
 • Osallistutaan muiden kokonaisturvallisuuden kentän toimijoiden kanssa työhön, jonka tuella kokeneille reserviläisille avautuu mahdollisuuksia kouluttautua ja saada tehtäviä kuntien ja turvallisuusviranomaisten poikkeusolojen organisaatioissa
 • Selvitetään mahdollisuudet ja toimivat käytännöt, joilla tehtäviin soveltuvaa reserviä voidaan rekrytoida erilaisiin varautumistehtäviin
 • Vaikutetaan kokonaisturvallisuuden tehtäviin tarvittavan osaamisen tunnistamista ja kehittämistä sekä osaamisen käytännön saatavuutta tukevan, yleisen osaamis- ja varaamisrekisterin perustamismahdollisuuksiin
 • Varautumistoimikunta valmistelee työvaliokunnalle ja liittohallitukselle RUL:n kannanotot varautumista koskeviin lausuntopyyntöihin

 Liikuntatoiminta

RUL:n liikuntatoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön kenttäkelpoisuutta kannustamalla heitä säännölliseen liikuntaharrastukseen. Painopiste on peruskunnon lisäksi sotilasosaamista ylläpitävissä lajeissa. Monipuolisella ampumatoiminnalla on erityisasema reserviläisliikunnassa. Tavoitteena on reserviläisten ampumaharrastuksen lisääminen. Merkittävä osa liikuntatoiminnasta tehdään yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kanssa.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Mahdollistetaan ampumaharrastukseen säilyminen koko maassa. Keinoina ovat vaikuttaminen ampuma-aselainsäädäntöön ja muuhun ampumatoiminnan ohjeistukseen sekä koko maan kattavan reserviläisammunnan rataverkoston turvaaminen yhdessä muiden ampumisen asiantuntijajärjestöjen kanssa.
 • Vaikutetaan siihen, että osoitettu kenttäkelpoisuus huomioitaisiin nykyistä selvemmin reserviläisiä sijoitettaessa ja ylennettäessä
 • Jatketaan piirien ja yhdistysten ampuma-asehankintojen ja ampumaratainvestointien tukemista
 • Jatketaan toimintaa ampumaharrastusfoorumissa
 • Järjestetään vuosittain Sotilasmoniottelun MILCOMP-karsintakilpailu ja Suomi‒Viro-maaottelu
 • Tuetaan jäsenten osallistumista kansainvälisiin sotilaskilpailuihin
 • Kehitetään reserviläisliikuntaa yhdessä RESUL:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

 Yhteistoiminta ja edunvalvonta

Liitto on reserviupseerien ja laajemmin koko reservin toiminnan ja aseman asiantuntija.  Erityisen huomion kohteena ovat reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön, kertausharjoituksiin, ampumatoimintaan, kenttäkelpoisuuteen sekä kansainvälisiin tehtäviin liittyvät asiat. Tavoitteena on, että reserviupseereilla on mahdollisuus riittävien puolustusvoimien kertausharjoitusten ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarjoaman koulutuksen kautta kouluttautua ja saada sijoitus haastaviin sodan ajan tehtäviin. Liitto vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden viranomaisten tehtävissä.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Liitto on asiantuntijana vapaaehtoista maanpuolustusta ja reserviupseeritoimintaa koskevissa prosesseissa
 • Kehitetään säännöllistä yhteydenpitoa yhteiskunnallisiin päättäjiin, puolustusvoimiin, muuhun valtion hallintoon sekä elinkeinoelämään ja tiedotusvälineisiin
 • Selkeytetään ja tiivistetään yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta
 • Jatketaan tiivistä yhteistyötä Reserviläisliiton kanssa liitto-, piiri- ja paikallistasolla
 • Jatketaan tiivistä yhteistyötä upseerijärjestöjen kanssa
 • Jatketaan aktiivista keskustelua puolustushallinnon kanssa kansainvälisten tehtävien palvelusehdoista
 • Tuetaan pyrkimyksiä luoda Suomeen yhteinen osaamis- ja varaamisrekisteri, jossa olisi puolustusvoimien sijoitusten lisäksi tieto myös muiden viranomaisten tekemistä henkilövarauksista
 • Osallistutaan aktiivisesti maanpuolustusjärjestöjen yhteiseen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeeseen 2017

Kansainvälinen toiminta

RUL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on Suomen puolustusratkaisun, puolustusvoimien ja suomalaisen reserviupseeritoiminnan tunnetuksi tekeminen kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi tavoitteena on perehtyä kansainväliseen yhteistyöhön ja tunnistaa parhaita käytäntöjä. Liitto mahdollistaa reserviupseerien osallistumista kansainväliseen toimintaan ja koulutukseen.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Pyritään ylläpitämään toimivat kahdenväliset yhteistyösuhteet naapurimaiden reserviupseerijärjestöihin. Näiden lisäksi liitolla on vakiintuneet yhteistyösuhteet Itämeren alueen reserviupseerijärjestöihin (Baltic Sea Cooperation) ja Naton reserviupseerijärjestöön (CIOR)
 • Saatetaan kansainvälinen toiminta laajemmin jäsenistön ulottuville
 • Avataan kansainvälinen koulutus jäsenistölle
 • Järjestetään tarvittaessa kolmivuotiskauden aikana Itämeren alueen reserviupseereiden Baltic Sea Cooperation -seminaari sekä Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut
 • Päivitetään kansainvälisen toiminnan strategia 2018
 • Järjestetään nuorten reserviupseerien YRO-seminaari 2019
 • Selvitetään mahdollisuus järjestää CIOR:n kesäkongressi 2020-luvulla

 Viestintä

Liiton tiedotustoiminnalla välitetään tietoja jäsenistölle ja ympäristöön sekä vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen, sidosryhmiin ja jäsenpotentiaaliin. Viestinnän keskeinen tavoite on reserviupseeribrändin kehittäminen. Kolmivuotiskauden aikana tehostetaan erityisesti liiton ulkoista viestintää.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Kehitetään liiton imagoa ja parannetaan liiton näkyvyyttä erillisellä kampanjalla
 • Tehostetaan liiton ulkoista viestintää
 • Lisätään maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden pääsanomien viestinnässä
 • Reserviläinen-lehti säilyy liiton keskeisenä tiedotusvälineenä ja lehden jatkuva kehittäminen varmistetaan
 • Reserviläisen ja piirilehtien yhteistyötä lisätään
 • Ollaan suunnitellusti mukana sähköisessä sosiaalisessa mediassa
 • Aloitetaan säännölliset kyselytutkimukset liiton tunnettuudesta

Talous

Tavoitteena on liiton taloudellisen perustan varmistaminen niin, että toiminnan taso pystytään pitämään liittovaltuuston ja -hallituksen määrittelemällä tasolla. RUL käyttää jatkossakin osan sijoitustuotostaan toimintakulujen kattamiseen. Jäsenmaksutulojen merkitys liiton budjetissa pysyy nykyisellä tasolla.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle:

 • Pidetään liiton talous tasapainossa
 • Hoidetaan liiton varallisuutta vastuullisesti
 • Kehitetään yhdistysten ja piirien taloudellisia tukimuotoja niin, että yhä suurempi osa tuesta maksetaan suoritusperusteisena
 • Pidetään jäsenmaksujen osuus liiton varsinaisen toiminnan menoista vähintään 50 %:ssa. Jäsenmaksuja voidaan kolmivuotiskaudella korottaa korkeintaan yhden kerran
 • Kasvatetaan uusien rahoituslähteiden osuutta liiton varainhankinnassa
 • Päivitetään liiton talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma vuonna 2018