RUL:n liittokokous Lappeenrannassa 19.11.2016

Liittokokous on RUL:n korkein päättävä elin

RUL:n liittokokous on joka kolmas vuosi järjestettävä liiton korkein päättävä elin, jossa mm. valitaan liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuusto sekä hyväksytään kolmivuotissuunnitelma vuosiksi 2017 – 2019. Liittohallituksen valmistelema ehdotus kolmivuotissuunnitelmaksi lähetetään jäsenyhdistyksille virallisen kokouskutsun mukana syys- lokakuun vaiheessa.

Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupseeriyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokokouksessa yhtä monta ääntä, kuin mitä sillä oli maksaneita jäseniä viime vuoden lopussa. Jäsenyhdistys voi lähettää kokoukseen yhden edustajan jäsenmäärän alkavaa sataa jäsentä kohden. Äänivaltaa käyttää siihen valtuutettu henkilö, joka voi olla myös jonkin toisen reserviupseeriyhdistyksen jäsen.

Piirien on valittava omat liittovaltuustoehdokkaansa kaudelle 2017 – 2019 ennen liittokokousta. Kullakin reserviupseeripiirillä on liittovaltuustossa yksi jäsenen sekä jokaista piirin jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän alkavaa tuhatlukua kohti. Lisäksi liittokokous valitsee viisi muuta jäsentä valtuustoon. Jokaiselle jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varamies. Piirin jäsenmäärä lasketaan siihen kuuluvien liiton jäsenyhdistysten edelliseltä (31.12.2015) toimintavuodelta liitolle suorittamien jäsenmaksujen perusteella. Piirit voivat lähettää liittokokoukseen enintään 3 henkilöä, lisäksi läsnäolo-oikeus liittokokouksessa on liittohallituksen, -valtuuston ja neuvottelukunnan jäsenillä.

Liittokokouksessa käsiteltävät asiat

Liiton sääntöjen 14 §:n mukaan varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjantar­kistajat.

2)    Annetaan selostus liiton toiminnasta edellisen varsinaisen liittokokouksen jälkeiseltä ajalta.

3)    Päätetään liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraa­vaksi kolmivuotiskaudeksi.

4)    Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuo­tiskaudeksi.

5)    Valitaan jäsenet varamiehineen liittovaltuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

6)    Päätetään missä lehdessä liittokokouskutsu julkaistaan.

7)    Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen liittokokoukselle on jäsenyhdistyksillä, reserviupseeripiireillä ja henkilöjäsenillä. Aloitteet on jätettävä liittohallitukselle viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta. Liittohallitus lähettää tehdyt aloitteet vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lausunnollaan varustettuina liiton jäsenyhdistyksille, reserviupseeripiireille ja henkilöjäsenille.

Liiton puheenjohtajan valinta

Liittokokouksessa valitaan RUL:n puheenjohtaja vuosiksi 2017 – 2019. Liiton sääntöjen (13.§) mukaan puheenjohtajaa valittaessa tulevat kysymykseen vain ne suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt, jotka jäsenyhdistys tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet liittohallitukselle kahta kuukautta ennen liittokokousta eli viimeistään 18.9. mennessä.

Liiton nykyinen puheenjohtaja, kapteeni Mikko Halkilahti on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään toiselle kolmivuotiskaudelle. Salon Seudun Reserviupseerit ry on 2.9. lähettämässään viestissä ilmoittanut esittävänsä Mikko Halkilahtea RUL:n puheenjohtajaksi.

Kolmivuotissuunnitelma ja virallinen kokouskutsu

Liitohallituksen valmistelema esitys liiton kolmivuotissuunnitelmaksi lähetetään liiton jäsenyhdistyksille liittokokouskutsun liitteenä lokakuussa. Liittokokouskutsu julkaistaan myös lokakuun Reserviläinen –lehdessä.