Tulevaisuuden sota. 28.3.2019. 28.03.2019 | klo 18:00 - 20:00

Koulutustoimikunta järjestää
yhdistyksemme jäsenille kerholla
(Turuntie 8) 28.3. klo 18:00 kes-
kustelutilaisuuden tulevaisuu-
den sodasta. Kiinnostaako sosiaali-
sen median käyttö aseena, miehittä-
mättömät järjestelmät, sensorit
yms? Ensimmäisellä kerralla kartoi-
tamme kiinnostuksen kohteet ja jä-
senistömme tietämyksen.