Säännöt

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
SENIORIUPSEERIEN KERHON SÄÄNNÖT
Hyväksytty 1.12.2008

Nimi ja kotipaikka

1. Kerhon nimi on Senioriupseerien kerho.
Senioriupseerien kerho on rekisteröimätön yhdistys,
jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Kerho on Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
jäsen ja sen toiminta-alue on piirin alue.

Tarkoitus ja toiminta

3. Kerhon tarkoituksena on ylläpitää ja
kehittää jäsentensä henkistä, sosiaalista ja
fyysistä kokonaiskuntoa, vaalia maanpuolustus-
tahtoa ja -taitoja sekä edistää turvallisuus-
poliittista ajattelua ja kokonaismaanpuolustusta.
4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
toimeenpanee kokouksia, retkiä, harjoituksia
ja luentotilaisuuksia sekä harjoittaa muidenkin
jäsenilleen soveltuvien ohjelmien välitys- ja
tiedotustoimintaa.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

5. Kerhon jäsenenä voi olla jokainen
60 vuotta täyttänyt Helsingin Reserviupseeri-
piiri ry:n jäsen ja häntä kutsutaan seniori-
upseeriksi.
6. Kerhon kokous voi hallituksen
esityksestä kutsua kerhon kunniasenioriksi
tai tukijäseneksi kerhon tarkoitusperiä
huomattavalla tavalla edistävän henkilön tai
yhteisön. Rintamatunnuksen omaavaa
kunniasenioria kutsutaan kunniaveteraaniksi.
Kerhon kokous voi hallituksen esityksestä
kutsua kerholle myös kunniapuheenjohtajan,
jona voi toimia vain aikaisemmin kerhon
puheenjohtajana toiminut henkilö. Kunnia-
puheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle tai pyytämällä kerhon kokouksessa
eronsa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos 2(4)
hän on jättänyt Helsingin Reserviupseeri-
piiri ry:n / kerhon erääntyneen jäsenmaksun
maksamatta.
Kerhon hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän
toiminnallaan estää tai haittaa kerhon
päämäärien toteuttamista tai käyttäytyy
upseerin arvolle sopimattomalla tavalla tai
menettää upseerinarvonsa.
Jos jäsen on tyytymätön hallituksen tekemään
erottamispäätökseen, hänellä on oikeus saattaa
erottamisensa vuoden sisällä kerhon kokouksen
ratkaistavaksi.

Toimielimet

7. Kerhon toimielimiä ovat kerhon kokous
ja kerhon hallitus. Kerhon hallitus voi asettaa
avukseen pysyväisluonteisia valiokuntia,
tilapäisiä toimikuntia tai muita tarpeellisiksi
katsomiaan työryhmiä.

Kerhon kokoukset

8. Kerhon kokouksia ovat sääntömääräiset
kokoukset ja ylimääräiset kokoukset.
Kokousten ajan ja paikan määrää kerhon hallitus.
Kutsu kerhon kokoukseen toimitetaan jäsenis-
tölle ilmoittamalla Helsingin Reservin Sanomissa
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Hallitus voi tarvittaessa kutsua kerhon kokouksen
koolle muillakin olosuhteisiin soveltuvilla tavoilla.
Kerhon kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla
jäsenellä puhe- ja äänivalta sekä yksi ääni.
Äänivaltaansa jäsen ei voi käyttää edustajansa
välityksellä. Äänestys tapahtuu avoimena
äänestyksenä, ellei kokous jonkin asian suhteen
toisin päätä.
Kerhon kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä paitsi 15. ja 16. pykälissä
mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan
päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Suljetussa
äänestyksessä tai vaalissa tasatilanteen ratkaisee
arpa.

9. Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään
vuosittain joulukuun 15. päivään ja sääntömääräinen
kevätkokous maaliskuun 31. päivään mennessä.
Säännönmukaisesti näiden kokousten työlistalla
ovat seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys,
4) Jäsenten vähintään kymmenen (10) päivää ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
ja hallituksen niistä antamat lausunnot.

sekä lisäksi syyskokouksessa 3 (4)
5) Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelma ja talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksun suuruudesta, suoritusajasta ja
kantotavasta.
6) Valitaan kerhon puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet 11. pykälän määräämin tavoin.
7) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi
varatilintarkastaja.
ja vastaavasti kevätkokouksessa
8) Esitellään hallituksen toimintakertomus ja
tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta sekä
tilintarkastajien lausunto.
9) Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toiminta-
kaudelta.
10) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämises-
tä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä
toimenpiteistä, joihin kerhon hallinto tai tilin-
tarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.

10. Kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin,
kun hallitus tai tilintarkastajat katsovat sen tarpeel-
liseksi tai vähintään kymmenen (10) jäsentä sitä
hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Ylimääräisessä kokouksessa johtaa puhetta
kerhon puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja sihteerinä
toimii kerhon sihteeri.

Hallitus

11. Hallitus käyttää kerhon toimeenpanovaltaa ja
toimii kerhon edustajana.
Hallitusta johtaa kerhon puheenjohtaja. Hänen
lisäkseen hallitukseen kuuluu (6) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan ja kerhon jäsenistä talousvastaavan.
Hallitus valitsee myös kerhon sihteerin sekä
mahdolliset muut toimihenkilöt.
Hallitus asettaa avukseen myös tarpeellisiksi
katsomiaan valio- ja toimikuntia sekä työryhmiä.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on
kerrallaan kaksi (2) vuotta, ja hänet voidaan valita
korkeintaan kolmeksi (3) peräkkäiseksi toimi-
kaudeksi.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi
(2) vuotta, ja hänet voidaan valita korkeintaan
kahdeksi (2) peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä voi kuitenkin
olla enintään kolme (3) kerrallaan.

12. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän
estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai
kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen
jäsentä on läsnä.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen

jäsenistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee 4(4)
se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannatta-
vansa. Vaalissa tasatilanne ratkaistaan arvalla.
Kunniapuheenjohtajalla on oikeus ilman ääni-
oikeutta olla läsnä hallituksen kokouksissa. Sama
oikeus on myös hallituksen asettamien valio- ja toimi-
kuntien puheenjohtajilla sekä talousvastaavalla ja
sihteerillä.
13. Hallituksella on oikeus ja velvollisuus
1) ryhtyä tarpeellisiin toimiin kerhon tarkoituksen
toteuttamiseksi,
2) edustaa kerhoa,
3) kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella
niissä käsiteltävät asiat,
4) panna täytäntöön kerhon kokousten päätökset,
5) huolehtia kerhon toimintasuunnitelman ja talous-
arvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
laatimisesta,
6) vastata lakien, kerhon sääntöjen ja kerhon
kokousten antamien ohjeiden mukaisesti
huolellisesti kerhon jäsenluettelon, tiedotus-
toiminnan sekä muiden asioiden hoitamisesta.

14. Kerhon nimen kirjoittavat kerhon puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.
Pankki- ja postiasioita sekä muita vastaavia
käytännön asioita hoitaville henkilöille hallitus voi
antaa erikseen henkilökohtaisen kerhon
nimenkirjoitusoikeuden.

Sääntöjen muuttaminen

15. Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen
muuttamista, vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistö kerhon kokouksessa annetuista
äänistä.

Kerhon purkaminen

16. Kerhon purkamista koskeva päätös on tehtävä
kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden
välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.
Päätös astuu voimaan, jos molemmissa
kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö kokouksessa
annetuista äänistä.
Jos Senioriupseerien kerho puretaan, sen varat
luovutetaan Helsingin Reserviupseeripiiri ry:lle tai
lopettamiskokouksen päätösten mukaisesti jollekin
vastaavalle kerhon tarkoitusperiä toteuttavalle
yhdistykselle.

Yleisiä säännöksiä

17. Kerhon toimintakausi ja tilivuosi on
kalenterivuosi.
18. Kerhon ja hallituksen kokouksista laaditaan
pöytäkirjat, jotka on asianmukaisesti allekirjoitettava,
tarkastettava sekä säilytettävä kerhon arkistossa.