Syysjotos ”Tyrsky”, Kotka – PERUUTETTU 25.–27.09.2020