Reservin lääkintäupseerit ry esittäytyy

lokakuu 7, 2019

Lääkinnän johtajat osaksi Reserviupseeriliittoa

Suomen maanpuolustuksellinen suorituskyky nojaa suureen reserviin, jonka osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla sekä aktiivisella reserviläistoiminnalla. Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla ovat osoittaneet, kuinka uhat muuttavat muotoaan ja niihin varautumiselle on entistä lyhyemmin aikaa. Myös sotilaslääketieteen saralla on ollut suuri tarve aktivoida uinuvaa reserviä.

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain lääkintäreserviupseerikurssilla viidestätoista kolmeenkymmeneen terveydenhuollon ammattihenkilöitä vaativiin poikkeusolojen johtotehtäviin. Kotiutumisen jälkeen kutsuminen kertausharjoituksiin on vaihdellut. Suurin osa lääkäreistä, hammaslääkäreistä ja proviisoreista suorittaa varusmiespalveluksensa jo ennen opiskelun aloittamista, joten tärkeä poikkeusolotehtävään tähtäävä koulutus jää heille puutteelliseksi eikä ammattiryhmän koko potentiaalia päästä hyödyntämään.

Lääkintäreserviupseerikurssin suorittaneet henkilöt ovat suhteellisen suurissa määrin hakeutuneet töihin Puolustusvoimille ja he ovat usein myös päätyneet siviiliterveydenhuollon ja yliopistojen johtotehtäviin ja merkittäviin asemiin. Paitsi että Puolustusvoimat hyötyy osaavasta reservistä poikkeusolotehtäviä ajatellen, hyötyä on myös siitä, että siviilimaailmassa löytyy henkilöitä, joille sotilasorganisaatio on tuttu. Tämän merkitys tullee tulevaisuudessa vain kasvamaan.

 

Ajatuksesta käytäntöön

Vuonna 2013 joukko nuoria lääkäreitä perusti Reservin lääkintäupseerit -nimisen yhdistyksen. Alkuperäinen tarkoitus oli herättää henkiin Lääkintäreserviupseerikurssin oppilaskunnan tukiyhdistys, joka tuki palveluksessa olevaa kurssia eri tavoin. Uuden yhdistyksen toiminnan kehittämisen tuloksena olemme palveluksessa olevan kurssin yhteydenpidon lisäksi ottaneet toiseksi painopisteeksi kehittää tapahtumia ja toimintaa voidaksemme tarjota enemmän myös varusmiespalveluksen suorittaneille jäsenille. Vuodesta 2013 eteenpäin lähes kaikki lääkintäreserviupseerikurssin suorittaneet henkilöt ovat liittyneet yhdistyksen jäseniksi. Myös henkilöitä vanhemmilta kursseilta ja muita sotilaslääketieteestä kiinnostuneita olemme toivottaneet tervetulleiksi jäseniksemme. Kiinnostus yhdistystä kohtaan on ollut suurta – hieman yli viidessä vuodessa jäsenmäärä on kasvanut yli 150 henkilön aktiiviseksi joukoksi. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on lääketieteen ammattilainen sekä reservin upseeri.

Yhdistys on maamme ensimmäinen eri lääketieteellisten alojen reserviläiset yhteen kokoava toimija. Järjestämme jäsenillemme ja muille kiinnostuneille säännöllisesti erilaisia tapahtumia, seminaareja ja koulutuspäiviä. Koordinoimme myös jäsenillemme kenttälääketieteeseen painottuvia vapaaehtoisia kertausharjoituksia yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Sotilaslääketieteen keskuksen kanssa. Kertausharjoitukset ovat olleet hyvin suosittuja; mahdollisesti siitä syystä, että aikaisemmin on vain harvoin pystytty huomioimaan siviilikoulutusta kertausharjoituksia suunniteltaessa, kun varusmiespalvelus on suoritettu ennen yliopisto-opiskelua. Lääketieteellisen pohjakoulutuksen saanut henkilö palvelee poikkeusoloissa käytännössä aina ammattinsa vastaavissa tehtävissä ja tästä syystä ammatin mukaista harjoittelua sisältävälle kertausharjoitukselle on kysyntää.

Kuva: Richard Lundell. Christoffer Wiklund pitää kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille esitelmän sotilaslääketieteen historiasta ja sen kehityksestä moderniin tieteeseen perustuvaan muotoonsa.

 

Yhdistys rakentaa siltoja saman henkisiin organisaatioihin

Suuri virstanpylväs yhdistyksen toiminnassa toteutui loppusyksystä 2017, jolloin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim hyväksyi Reservin lääkintäupseerit yhdistysjäsenekseen muiden erikoislääkäriyhdistysten rinnalle. Duodecim on yksi Suomen vanhimmista tieteellisistä yhdistyksistä, jonka alkuperäinen tarkoitus on ollut kehittää lääketieteen sanastoa suomen kielelle. Duodecim on erityisen aktiivinen tieteellisen kirjallisuuden tuottajana ja lääketieteen koulutuksen järjestämisessä.

Tämän vuoden keväällä Reserviupseeriliiton (RUL) kanssa pidempään käydyt neuvottelut kantoivat hedelmää, kun RUL:n liittohallitus hyväksyi Reservin lääkintäupseerit mukaan RUL:n toimintaan. Sekä RUL:ssa että yhdistyksessä nähtiin loogiseksi se, että lääkinnän reserviupseerit olisivat edustettuina Suomen suurimmassa reservin johtajien liittoumassa. Reservin lääkintäupseerit liittyi samalla myös Helsingin Reserviupseeripiirin (HRUP) jäsenyhdistykseksi.

 

CIOMR (Confédération Interalliée des Officers Médicaux de Réserve)

RUL:n jäsenyyden kautta yhdistyksemme rooli suomalaisessa reserviläiskentässä on kasvanut. Kesällä yhdistyksemme jäseniä osallistui Suomen virallisina edustajina Nato-maiden ja kumppanuusmaiden reservin lääkintäupseereiden CIOMR-kongressiin. Tallinnassa 4.-9. elokuuta järjestetty CIOMR-kongressi kokosi yhteen lääkintäupseereita useista länsimaista. Tilaisuus avattiin yhteisseremonialla muiden kuin lääkintään kuuluvien reserviupseereiden CIOR-kongressin sekä sotilasurheilutapahtuma MILCOMPin kanssa. Yhdistyksen rooli on kasvanut organisaatiossa myös mm. sitä kautta, että yhdistyksen puheenjohtaja valittiin kongressissa Nordiskt Militärmedicinskt Forumin (NMF) varapuheenjohtajaksi. NMF on CIOMR:ssa Pohjoismaiden liittouma, jonka avulla pidetään pienten Pohjoismaiden puolia äänestyksissä, sekä verkostoidutaan lääkintähuollon alalla Pohjoismaissa ja laajemminkin Nato-maissa. NMF on aktiivisessa roolissa myös esim. Nijmegen-marssin Pohjoismaiden lääkintähuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kuva: Jani Pirinen. CIOMR kesällä 2019 Tallinnassa. Lääkintäupseerit harjoittelevat kenttälääkinnän johtamista teoriassa. CIOMR kesällä 2019 Tallinnassa. Lääkintäupseerit harjoittelevat kenttälääkinnän johtamista teoriassa.

 

Kongressin ohjelma oli rakennettu yksittäisiä teemoja käsittelevistä päivistä. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin turvallisuuspolitiikkaa, jolloin kävivät ilmi eri maiden edustajien näkemykset nykyisestä turvallisuustilanteesta sekä Baltian maiden yhteistyökuviot ja erityispiirteet. Toinen päivä käsitteli kenttälääkintäketjua ja sen johtamista. Koulutus oli pääosin teoriaopetusta sisätiloissa, pääasiallisina oppimistavoitteina tutustuminen eri maiden välisiin eroihin kenttälääkinnän johtamisessa sekä yli kieli- ja kansallisuusrajojen tapahtuvan kommunikaation harjoittelu.

Viimeisimpinä päivinä pureuduttiin klassiseen kenttälääkärin toimenkuvaan eli yksittäisen potilaan hoitoon, yhtenä päivänä sotavammojen hoidosta sotatilanteessa ja toisena sotavammojen kuntoutuksesta. Kokonaisuutena kongressi oli hyvä kertaus lääkintäreserviupseerille keskeisistä aihealueista. Varusmieskoulutukseen verrattuna erityisenä lisänä olivat kansainvälisyys sekä konflikteihin osallistuneiden maiden edustajien kertomat käytännön kokemukset sotatoimialueilta.

 

Reservin lääkintäupseerien koulutuspäivä – yhdistyksen vuoden kohokohta

Yhdistys on vuodesta 2014 lähtien järjestänyt vuosittain yhden päivän mittaisen koulutuspäivän yhteistyössä Puolustusvoimien Sotilaslääketieteen keskuksen kanssa. Koulutuspäivän tavoitteena on ylläpitää ja päivittää osallistujien tietotaitoa kenttälääkinnän saralla. Koulutuspäivän aiheet painottuvat sota- ja kriisiajan lääkintään. Lisäksi on ollut luentoja erilaisista ääriolosuhteiden lääketieteestä ja ihmisfysiologiasta vaativissa olosuhteissa. Luennoitsijoina ovat toimineet useat eri alojen huippuosaajat, sekä lääkäreitä että muiden alojen edustajia ja voimme todeta, että luennoitsijoiden ansiosta koulutuspäivistä on tullut korkealaatuisia tilaisuuksia. Tapahtuma on ollut suosittu – esimerkiksi vuonna 2018 osallistujia oli jo 120. Edellisvuosien teemat ovat olleet mm. sukelluslääketiede, suuronnettomuuslääkintä ja lääkintä kriisiolosuhteissa. Tilaisuudesta on anottu osallistuville reserviläisille vapaaehtoinen kertausharjoitusvuorokausi. Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat myöntäneet koulutuksesta pisteitä erikoislääkärikoulutukseen opintoihin usealle erikoisalalle.

Kuva: Mikko Myllylä. Reservin lääkintäupseereiden koulutuspäivä ”Lääkintää ääriolosuhteissa” syksyllä 2018 Santahamina-talossa. Tekniikkasukelluksen huippuosaaja Jouni Piispanen kertoo sukelluksen liittyvistä vaaratilanteista.

 

Tänä vuonna koulutuspäivä järjestetään 19.10. Santahaminassa, ja teemaksi on suuren kysynnän takia valittu moderni kenttälääkintä. Tilaisuudessa tullaan käymään läpi kenttälääkintäketjua, potilaslajittelua, monivammapotilaan hoitoa ja tilanteen johtamista kenttälääkinnän näkökulmasta sekä Tactical Combat Casualty Care (TCCC) -konseptia, jonka jokaisen modernin sotilaan tulisi hallita. Tilaisuudessa järjestetään myös mahdollisuus perehtyä Puolustusvoimien käyttämän nykyisen ensihoitopaikan sisältöön ja toimintaan.

Palveluksessa olevan lääkintäreserviupseerikurssi on viimeisinä vuosina käsketty koulutukseen. Yhdistyksen jäsenten lisäksi seminaari on avoin niin lääketieteen ammattilaisille kuin aiheesta kiinnostuneille reserviläisille. Yhdistys toivottaa kaikki aiheesta kiinnostuneet Reserviupseeriliiton jäsenet tervetulleeksi perehtymään moderniin kenttälääkintään. Ilmoittautuminen onnistuu helpointen sähköpostilla koulutuspäivävastaavalle osoitteeseen .

 

Lopuksi

Reservin lääkintäupseerit on viiden toimintavuotensa aikana kasvanut nopeasti yli 150 jäsenen aktiiviseksi yhdistykseksi, jolla on perusteltu rooli reserviläiskentällä. Reservissä on valtava potentiaali hyödynnettävänä – huolehditaan siitä, ettei hukata tätä potentiaalia.

 

Kirjoittanut: Richard Lundell