Reserviupseerit eivät hyväksy Islannin ilmatilan valvontaa

syyskuu 26, 2012

Reserviupseerit eivät innostu suunnitelmista, että Suomi osallistuisi Islannin ilmatilan valvontaan. Kysymykseen onko Suomen osallistuminen Islannin ilmatilan valvontaan tarpeellista täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä ilmoitti olevansa vain reilu viidennes vastaajista (21,8 %). Reilusti yli puolet (53,7 %) vastanneista oli väitteen kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Vastaukset selviävät Suomen Reserviupseeriliiton jäsenkyselystä, johon vastasi noin 3000 liiton jäsentä kesä-elokuussa.

Puolustusvoimauudistus jakaa reserviupseereiden mielipiteitä

Reserviupseerien mielipiteet jakautuvat puolustusvoimauudistuksen tarpeellisuutta arvioitaessa. Lähes puolet oli täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä uudistuksen tarpeellisuudesta (45,3 % vastanneista). Liki yhtä moni vastanneista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteestä (42, 5 %). Kriittisimpiä olivat nuoret vastaajat, sillä alle 35-vuotiaista vain 36,3 % piti uudistusta tarpeellisena ja 46,5 % ei nähnyt sitä tarpeellisena.

Puolustusmenoille asetutut säästötavoitteet tulisi vastanneiden mielestä kohdistaa ensisijaisesti kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin (62,3 %) ja varuskuntiin ja harjoitusalueisiin (42,1 %). Varusmiehistä aiheutuvat kulut (13,7 %), kertausharjoitukset (15,9 %) ja operatiivinen toiminta (17,3 %) olivat vastanneiden mielestä viimeisiä säästökohteita. Vastaajat saivat valita tässä kysymyksessä enintään kolme vaihtoehtoa.

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan

Vaikka reserviupseerit ensisijaisesti säästäisivätkin kansainvälistä kriisinhallintatehtävistä, eivät he silti vastusta Suomen osallistumista niihin, vaan kolme neljästä vastanneesta kannattaa niihin osallistumista. Eniten kannatusta saa osallistuminen YK -johtoisiin operaatioihin.

Vahvaa kannatusta sai pohjoismaisen sotilaallisen yhteistoiminnan lisääminen (83,7 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä). Myös kahdenvälisen yhteistyön lisääminen Ruotsin kanssa nähdään suotavana (70,1 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä).

Joka kolmas kannattaa Nato-jäsenyyttä

Noin kolmas osan (34,0 %) mielestä Suomen pitäisi pyrkiä Naton jäseneksi. Suurempi osa vastanneista (40,9 %) vastusti jäsenyyttä ja joka neljäs (25,1 %) ei osannut tai halunnut vastata kysymykseen.  Reserviupseereiden joukossa Nato-jäsenyyden vastustus on kuitenkin selvästi vähäisempää kuin kansalaisten keskuudessa yleensä. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreimmassa kyselyssä (helmikuu 2011) Nato-jäsenyyttä kannatti suomalaisista 20 %, epävarmoja oli 10 % ja sitä vastusti 70 %.

Lisätietoja antaa RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula (0400 331 838, ) ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen (050 5810 819, )

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseereiden valmiuksia kehittävä aatteellinen ja toiminnallinen maanpuolustusjärjestö. Liiton 320 jäsenyhdistyksessä on 28.000 henkilöjäsentä.

Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen henkilöstöstä yli 95 % on reserviläisiä. Suurin osa joukkojen upseeristosta, noin 4/5, on reservin upseereita.