RUL puolustusvaliokunnan kuultavana puolustusselonteosta

maaliskuu 23, 2017

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti oli 23.3. eduskunnan puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa kertomassa liiton näkemyksiä valtioneuvoston puolustusselonteosta 2017.

Liiton lausunnossa korostetaan mm. vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkitystä paikallisjoukkojen koulutuksessa sekä reserviläisten osaamisen, vapaaehtoisuuden ja motivaation hyödyntämistä nykyistä paremmin. Lisäksi lausunnossa muistutettiin, että vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen osaamista on hyödynnettävä paitsi maanpuolustustahdon ylläpitämisessä myös mm. maanpuolustusviestinnässä, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kouluttajien ja osanottajien rekrytoinnissa sekä henkilöstön sijoittamisessa sodan ajan tehtäviin. Liitto esitti myös huolensa vapaaehtoisen maanpuolustuksen taloudellisista resursseista tehtävien lisääntyessä. Liiton mielestä sotilaallista valmiutta palvelevan koulutuksen tulee olla reserviläisille maksutonta.

Yleiskommentteja selonteosta

Selonteko kokonaisuudessaan on hyvin tiivis esitys, jossa linjataan puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. Selonteon esitysmuoto tekee siitä helposti luettavan, mutta samalla se on johtanut monen asian liiankin pelkistettyyn käsittelyyn. Selonteon selkeyttä vaikeuttaa eräiden vakiintumattomien termien käyttö. Kaikkiaan RUL olisi toivonut merkittävästi enemmän konkreettisuutta selontekoon.

Selonteossa keskitytään luonnollisesti Suomen sotilaalliseen puolustukseen. RUL:n mielestä selonteossa olisi kuitenkin tullut ottaa selkeämmin kantaa myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen, koska puolustushallinolla on tässäkin kokonaisuudessa keskeinen rooli ja koska näihin laajemman turvallisuuden tehtäviin on sijoitettava tulevaisuudessa merkittävästi nykyistä enemmän puolustusvoimien sodan ajan joukoista vapautuneita, kokeneita reserviläisiä. Selonteossa ei ole mainintaa kansalaisten yleisestä varaamisrekisteristä, joka on kuitenkin ehdoton edellytys, jotta henkilöt voidaan luotettavasti sijoittaa eri viranomaisten häiriö- ja poikkeusolojen tehtäviin.

Suomen puolustusratkaisu perustuu koko maan puolustamiseen, joka on mahdollista vain laajasti toteutettavan yleisen asevelvollisuuden ja laajan, koulutetun reservin kautta. Siihen nähden asevelvollisuutta, reservin toimintaa ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä käsitellään selonteossa hämmästyttävän suppeasti. Reservin osaamisen sekä vapaaehtoisuuden nykyistä parempi hyödyntäminen ovat kuitenkin avainasioita, mikäli reservin toiminnasta halutaan merkittävää lisäpanosta puolustusvalmiuteen.

RUL:n lausunnossa otettiin lisäksi yksityiskohtaisesti kantaa selonteon asevlevollisia ja asevelvollisuutta ja reservin toimintaa käsitteleviin lukuin. Liiton lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.