Tolokun jotos 2023

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos ”Tolokun jotos” Siilinjärvellä 22.-24.9.2023

Siilinjärven Reserviupseerikerho ry toteutti Reserviläisurheiluliitto ry:n valtakunnallisen syysjotoksen ”Tolokun jotos” Siilinjärvellä 22.-24.9.2023.

Tapahtuman kilpailukeskuksena toimi vanha Tarinaharjun sairaala Siilinjärvellä. Jotoksen toteutukseen osallistui lukuisa määrä Pohjois-Savon alueen maanpuolustusjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita. Jotokseen osallistui yhteensä 110 toimitsijaa, joista yli puolet osallistui ensikertaa jotokselle.

Jotoksen suunnittelu aloitettiin jo 2021 vuoden lopussa, jolloin ensimmäiset alustavat materiaalitukipyynnöt toimitettiin Kainuun prikaatille ja Karjalan lennostolle sekä tukipyynnöt yhteistyökumppaneille. Aluetoimiston tuki sekä erityisesti VMP-upseerin toiminta tukevan joukko-osaston ja jotosorganisaation välillä oli sujuvaa ja kitkatonta. Yhteistyö toimi ongelmitta koko jotosprojektin ajan.

2022 aikana jotosta suunniteltiin lähinnä muutamien jotoksen vastuutehtäviin valittujen avainhenkilöiden toimesta. Jotoksen maastontiedustelut aloitettiin 2022 heinäkuussa ja niitä jatkettiin aina jotoksen alkuun saakka.

2023 keväällä aloitettiin koko jotosorganisaation yhteiset WhatsApp-suunnittelupalaverit, jonka jälkeen organisaatio jaettiin rastikohtaisiin suunnitteluryhmiin. Heinäkuun alussa kilpailun ilmoittautuminen avattiin RESULin uuteen ilmoittautumisjärjestelmään, jossa Tolokun jotos oli pilottina. Elokuuhun mennessä oli pääosa henkilöstöstä rekrytoitu ja tehtävärastien viimeistely ja tarkastaminen oli käynnissä.

2023 heinä-elokuussa ilmoittautumisen seuranta. Syyskuun alussa ilmoittautumisen päätyttyä jotoksen talouden suhteuttaminen toteutuvaan osallistujamäärään ja päätös jotoksen järjestämisestä.

Kilpailuun osallistui kaikkiaan 24 partiota, joista 14 sotilassarjaan ja 10 reserviläissarjaan. Jotokselle osallistui yhteensä 91 kilpailijaa, joista 8 kilpailijaa (kaksi partiota) oli Virosta.

Kilpailuun suunniteltiin myös alle 10 km:n mittainen retkisarja, jonka kohderyhmänä olisivat olleet varusmiespalvelusta käymättömät henkilöt. Sarja jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän johdosta. Retkisarjassa tehtävärastien aiheet olisivat olleet kansalaistaitoihin sekä arjen turvallisuuteen liittyviä.

Jotoksella oli yhteensä 28 tehtävärastia. Sotilaallisia- ja reserviläistaitoja mittaavia rasteja 15 ja yleistaitoja mittaavia 13.

Kainuun prikaatista jotokselle saatu materiaalituki soveltui erittäin hyvin jotoksen rastiaiheisiin. Erityisesti KASI-simulaattoreiden käyttö muun muassa PST-rastilla toi tehtävään entisestään todenmukaisuutta ja laitteisto mahdollisti välittömän palautteen partion suoritukseen. Kilpailijoiden antaman palautteen perusteella uusien panssarintorjunta-aseiden käyttöön tarvittaisiin enemmän koulutusta. Jo pelkän 66KES12PST kertasingon käsittely oli usealle kilpailijalle uusi tuttavuus.

Puolustusvoimien materiaalinen tuki jotokselle, jossa perimmäinen tarkoitus on reserviläistaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen, on äärimmäisen tärkeää. Reserviläistaitojen omaehtoinen ylläpitäminen edellyttää, että materiaalista tukea on saatavilla ja että materiaali on asianmukaista ja tarkoitukseen soveltuvaa. Jotos on kustannustehokas tapa järjestää maanpuolustuskoulutusta suurelle joukolle.

Jotos sai paljon näkyvyyttä paikallislehdissä sekä sosiaalisessa mediassa. Jotoksen PST rastin T-34 panssarivaunu toi autenttisuutta rastille, mutta lisäksi se toi myös näkyvyyttä jotokselle ollen selkeästi jotoksen vetonaula.

Puolustusvoimien vaatimuksesta osallistumisoikeus rajattiin koskemaan vain varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita asevelvollisia. Rajaaminen vähensi osallistujien määrää noin kolmanneksella. Tämä vaikutti merkittävästi jotoksen tulokseen, jonka johdosta osallistumismaksut riittivät juuri ja juuri kattamaan jotoksen kustannukset. Osallistumisoikeuden rajaus vaikutti myös toimitsijoiden sijoitteluun jotoksen tehtävissä. Rajauksesta johtuen sotilaallisille rasteille ei näin voinut sijoittaa myöskään rastihenkilöksi ei asevelvollista henkilöä.

Karjalan lennoston Ruska-harjoituksen ajoittuminen samalle viikonlopulle vaikeutti erityisesti jotoksen ammuntojen toteutusta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan sotilassarjan ammunnat oli tarkoitus toteuttaa perjantaina ja reserviläissarjan ammunnat vasta lauantaina, jolloin myös reserviläissarja oli suunniteltu alkavan. Lauantain ampumaratavarauksen peruunnuttua molempien sarjojen ammunnat jouduttiin toteuttamaan jo perjantaina varsin lyhyessä ajassa. Vaikka ammuntoja nopeutettiin laukausmääriä pienentämällä, venyi ammunta-aika osalla partioista pimeälle, eikä olosuhteet olleet näin enää tasavertaisia.

Syksy oli vapaaehtoisenmaanpuolustuksen saralla varsin kiireinen, joten osaavan reserviläiskouluttajan löytäminen joihinkin jotoksen rastitehtäviin oli haasteellista. Eri maanpuolustustapahtumat ja -koulutukset kilpailivat keskenään vapaaehtoisista ja aktiivisista toimijoista.

Jotoksen kilpailijoilta saatu palaute oli lähinnä ylistävää yleisarvosanan ollessa 4,44/5. Palautteeseen vastasi vain noin reilu kolmannes, eli 32 kilpailijaa. Tehtävärastit saivat pääasiassa kiitosta, mutta selvä ero oli sotilaallisten- sekä siviiliaiheisten rastien välillä. Poliisien rastia lukuun ottamatta sotilaalliset rastit olivat siviilirasteihin verrattuna selvästi suositumpia.

Kuten kilpailupartion toiminnassa jotoksen rastitehtävissä on partion johtamisen ja partion jäsenten välisen yhteistyön sujuttava. Myös jotoksen järjestäjän toiminnassa on olennaista, että johtaminen ja yhteistyö sujuu. Tolokun jotos oli erinomainen koulutustapahtuman kilpailijalle ja sitä se oli myös jotoksen järjestäjälle.

Vastoinkäymisistä huolimatta tämäkin tolokun homma saatiin savolaisella tarmokkuudella kunnialla maaliin!

Kiitos!

Jotoksen johtaja, Jari Styrman

Tästä jotoksen esitykseen