Säännöt

Elimäen Reserviupseerikerho ry:n

 

S Ä Ä N N Ö T

 

Nimi ja kotipaikka

 

1§                  Yhdistyksen nimi on Elimäen Reserviupseerikerho. Sen kotipaikka on Elimäki.

2§                  Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund r.y:n

jäsenyhdistys.

 

Tarkoitus ja toiminta

 

3§                  Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

–          Ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.

–          Harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.

–          Ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.

–          Järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan  arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

 

Jäsenyyttä koskevat määräykset

 

4§                  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Entiset jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen hallitus voi ottaa myös kannattajajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyviä yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

5§                  Varsinaiset jäsenet sekä kannattajajäsenet maksavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§                  Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäseniä voi yhdistyksellä olla samanaikaisesti useampiakin. Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

7§                  Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla tai menettänyt upseerinarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

 

Yhdistyksen  toimielimet

 

8§                  Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistyksen kokoukset

 

                  Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Kokouspaikan ja –ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla    yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10§                Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

11§                Yhdistyksen syyskokouksessa:

1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2)      Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

3)      Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.

4)      Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

5)      Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

6)      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

7)      Valitaan hallituksen muut jäsenet.

8)      Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

9)      Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

10)  Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen.

11)  Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.

12)  Päätetään siitä, missä sääntöjen 9.§:n 3. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.

13)  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§                Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa.

2)      Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

3)      Esitetään tilintarkastuskertomus.

4)      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

5)      Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin

kokouksiin.

6)      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Hallitus

 

13§                Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

14§                Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

15§           Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

1)        Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.

2)        Edustaa yhdistystä.

3)        Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4)        Panna käytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.

5)        Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen

valmistamisesta.

6)        Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.

7)        Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion  laatimisesta.

8)        Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

 

16§                Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen  kevätkokousta.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

17§                Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai     jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

18§                Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

19§                Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Molemmissa kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

20§                Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, käytetään  sen omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.