Toiminta

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma


Yleistä

Kajaanin Reserviupseerikerho noudattelee Kainuun Reserviupseeripiirin toimintalinjoja. Tässä kerhon toimintasuunnitelmassa on huomioitu jo julkistettu piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Kerho pyrkii piirin linjan mukaisesti aktivoimaan jäsenistöään ja sitä kautta vahvistamaan reserviupseeritoimintaa.

Matin majaa huolletaan mm. katonuusiminen ja käyttöä tehostetaan tulevana vuonna mm. rastiviikko ensikesänä Sotkamossa.

Kerho osallistuu aktiivisesti maanpuolustustyöhön ja perinteiden vaalimiseen tähtäävään työhön.

Tulevana vuodella-aloittaa toiminnan nuorisoupseeri.

Jäseniä kannustetaan osallistumaan maanpuolustus tapahtumiin.

Tuemme maakuntajoukkojen toimintaa ja kannustetaan nuoria upseereita liittymään maakuntajoukkoihin Kajaanin alueella.

Liikunta

Kerhon tavoitteena on aktivoida jäsenistöään niin, että liikunnallisiin reserviläistapahtumiin saadaan osallistumaan yhä useampi kerhon jäsenistä. Pyritään saamaan joukkue mahdollisimman moneen piirin kilpailuun. Tavoitteeseen pyritään vetämällä kavereita mukaan. Jäsenistöä tuetaan osallistumaan erityisesti ryhmämuotoisiin tapahtumiin, kuten jotoksiin (Sandels jotos), kuntotesteihin, iltarasteille ja vaellustapahtumiin. Yleisiin tapahtumiin kannustetaan osallistumaan järjestön nimissä. Mahdollisia tapahtumia voisivat olla esimerkiksi puulakiammunnat, tunnintaival, Vuokatin tai Saukkovaaran vaellus.

Kerholaisia suositellaan ottamaan käyttöön sähköinen kuntokortti liikuntasuoritusten seurantaan. Jäseniä kannustetaan osallistumaan kesällä järjestettäviin kenttäkelpoisuus testeihin. Jäseniä kannustetaan Kainuunliikunnan järjestämiin liikuntatapahtumiin. Kerho järjestää jäsenille kenttäkelpoisuustestin loppukesästä.

Vuonna 2019 järjestetään kuntotestejä piirissämme neljällä paikkakunnnalla: Kajaanissa 16.8, Kuhmossa 9.8, Puolangalla 29.5 ja Suomussalmella 7.6.

Jäsenhuolto

Kerhon jäsenmäärä pidetään samalla tasolla kuin 2018 ja toimintaan pyritään saamaan mukaan lisää nuoria reserviläisiä. Kerhon osalta osallistutaan reservinjohtajat päivien suunnnitteluun. Kerhonjäsenille tiedotetaan kerhontoiminnasta pääsääntöisesti sähköpostilla ja jäsenkirjeillä. Piiri nimeää jäsenistöstä eri osa-alueilla vuoden 2018 aktiivitoimijan.

Perinnetyö

Kerho vaalii perinteitä seuraavin tavoin:
osallistumalla veteraanien avustustoimintaan
osallistumalla sotainvalidien ja veteraanien hyväksi järjestettäviin keräyksiin
jatkamalla perinteistä merkittävämpien huomionosoitusten kirjaamista ”Kultaiseen kirjaan”
järjestämällä sotahistoriamatkan mielenkiintoisille alueille.

Koulutustoiminta

Kerho osallistuu Kainuun Maanpuolustuspiirin järjestämään sotilasjohtajataitoja ja -tietoja ylläpitävään koulutustoimintaan osallistuen järjestelyihin, ja kannustaen jäseniä osallistumaan koulutustapahtumiin. Lisäksi osallistutaan muiden vastaavien järjestöjen järjestämiin koulutuksiin. Tavoitteena on, että koulutusmäärä säilyy vähintään ennallaan. Koulutus painottuu johtajuus- ja ampumataitojen kehittämiseen.

Vähintään yksi kerhon jäsen osallistuu kouluttajakoulutukseen sekä RUL:in valmistamaan johtamisen peruskurssi 1 ja 2 jotka käynnistynee Oulunläänin alueella 2019 aikana. Kesällä pyritään myös toteuttamaan RUL:in toimintapäivä.

Kerhon talous

Tulopuolella osan tuloista arvioidaan kertyvän aktiivisen toiminnan tuloista sekä piirin ja liiton kannustustuista.