Puolustusvoimauudistus 2015 kalajokisten reserviläisten näkökulmasta

Vapaaehtoisuuden merkitys reservissä kasvaa. Puolustusvoimiin vuoden 2015 alusta perustettavien paikallisjoukkojen tehtävistä 95 prosenttia miehitetään reserviläisillä, aina ylimpiin suunnittelu- ja johtotehtäviin asti. Koulutuksessa hyödynnetään laajasti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen mahdollisuuksia ja vapaaehtoisuutta. Puolustusvoimauudistus avaa yhä selkeämmät urapolut aktiivisille reserviläisille.

 

Puolustusvoimauudistus 2015 ja paikallisjoukot

 

Vuoden 2015 alusta voimaan astuvan puolustusvoimauudistuksen myötä maavoimien joukot jaetaan käyttöperiaatteiden mukaan kolmeen eri kokonaisuuteen: operatiivisiin joukkoihin, alueellisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin. Reserviläiset sijoitetaan varusmiespalveluksen jälkeen noin kymmenen vuoden ajaksi operatiivisiin tai alueellisiin joukkoihin. Sen jälkeen, pääperiaatteissaan noin 35 ikävuodesta alkaen heitä voidaan sijoittaa paikallisjoukkoihin.

Uudelleen käyttöön otettavat paikallisjoukot muodostavat maavoimien 150 000 sotilaan sodanajan vahvuudesta noin viidenneksen.

Paikallisjoukkojen tehtäviä tulevat olemaan muun muassa joukkojen perustaminen, alueiden valvonta, kohteiden suojaus, virka-apu, viranomaisyhteistoiminta ja paikallishuolto. Paikallispataljooniksi poikkeusoloissa koottavien joukkojen tehtävät ja kokoonpano voivat alueellisesti poiketa paljonkin toisistaan; näin ollen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivien paikallispataljoonien tarkennetut tehtävät ovat hyvinkin erilaisia, kuin esimerkiksi Itä-Lapissa tai Kainuussa toimivien paikallisjoukkojen tehtävät.

Paikallisjoukkojen ytimenä toimivat vuonna 2008 perustetut maakuntakomppaniat, jotka ovat saaneet jo vuosia harjoitusta erimuotoisissa taistelu- ja ampumaharjoituksissa, sekä viranomaisyhteistyössä.

Paikallisjoukkojen avaintehtäviin halutaankin sijoittaa toiminta-alueen hyvin tuntevia ja aktiivisia reserviläisiä. Halukkuutensa uusiin tehtäviin voi ilmoittaa omaan Puolustusvoimien aluetoimistoonsa, joka on himankalaisilla ennen vuotta 2010 varusmiespalveluksensa suorittaneilla Pohjanmaan aluetoimisto Vaasassa ja kalajokisilla ja kuntaliitoksen jälkeen varusmiespalveluksensa suorittaneilla Pohjois-Pohjanmaan aluetoimisto Oulussa. Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät syksyn 2014 aikana maakunnallisia infotilaisuuksia paikallisjoukkojen toiminnan ja tehtävien esittelemiseksi. Uutta paikallispuolustusmallia ja joukkoja harjoitetaan syksyllä 2014 Länsi-Suomen sotilasläänin alueella järjestettävässä WANAJA 14 – harjoituksessa.

Kalajoen Reserviupseerikerho ry ja Kalajoen Reserviläiset ry

 

Kalajokiset reserviläisjärjestöt jalkautuivat 3. huhtikuuta Raumankarin koululle kevätkokouksiinsa. Reserviläiskerhoilla on ollut tapana vuosikokouksissaan tutustua johonkin kalajokiseen yritykseen tai yhteisöön. Kutsuvieraaksi kokoukseen saapui myös kunniakansalaisiamme, himankalaisia sotaveteraaneja. Yhdistysten virallisten kokousten aluksi oli yhteinen osuus, jossa Reserviläisten puheenjohtaja Lassi Suni ja Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Sami Salmu kertasivat viime vuoden toimintaa ja valottivat tulevaa, mm. puolustusvoimauudistusta. Tärkeimpänä asiana esiteltiin kerhojen tulevana heinäkuuna järjestämä perinteinen sotahistoriallinen kesämatka talvi- ja jatkosodan taistelupaikoille. Vuoden 2014 matkan teemana on Laatokan kierros. Sotahistoriallisen matkailun lisäksi kesäkauden toiminnassa on kerhojen järjestämää ampumakoulutusta. Kevät- ja kesäkautena pääasiassa tapahtuvat koulutukset aloitettiin perjantaina 9. päivä toukokuuta Mehtäkylän metsästysmajan radalla, jossa kilpailtiin perinnekiväärillä 300 metrin ampumaetäisyydellä. Voittajan pysti lähti tänä vuonna Olli Pirkolan kaappiin. Osanottajamäärä oli kasvanut edellisvuodesta ja mukana oli ilahduttavasti myös nuoria reserviläisiä. Tämän kirjoituksen laatija toivookin myös alle kolmekymppisten ikätovereidensa ottamaan rohkeasti yhteyttä reserviläisasioiden tiimoilta.

 

Reserviläisjärjestöjen yhteinen koulutusjärjestö on Maanpuolustuskoulutusyhdistys – MPK.

 

Puolustusvoimien tavoitteena on nostaa kertausharjoitusmäärät vuoden 2015 alusta takaisin 15 000 – 18 000 reserviläisen kouluttamiseen vuosittain. Tulevista paikallisjoukoista ja kertausharjoitusmääristä huolimatta painopiste on edelleen operatiivisten ja alueellisten joukkojen kouluttamisessa. Paikallisjoukkojen kouluttamisessa hyödynnetäänkin laajasti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen mahdollisuuksia ja vapaaehtoisuutta. Paikallisjoukkojen avaintehtäviin pyritäänkin sijoittamaan reserviläisiä, jotka myös sitoutuvat omaehtoiseen harjoitustoimintaan.

Kalajoki- ja Lestinjokilaaksojen alueella toimii juuri tätä koulutustarvetta varten MPK:n Länsi-Suomen maanpuolustuspiirin Keski-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö, tuttavallisemmin KP KOTU. KP KOTUN kouluttajat ovat kaikki taitojaan ylläpitäviä aktiivisia reserviläisiä.

Vuosittain alueellamme järjestetään puolustusvoimien tilaamaa koulutusta, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta reserviläisille sekä varautumisen ja turvallisuuden kursseja eri yhteisöille. Kursseja järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin. Suurimmat koulutustapahtumat vuosittain ovat Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella järjestettävä PAUHA -harjoitus huhtikuussa sekä syyskuussa Haapajärvellä järjestettävä VUORI -harjoitus. PAUHA on kerännyt kasvavaa arvostusta jo vuosien ajan, ja tänä vuonna harjoitukseen tutustunut Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta antoi harjoituksen reserviläisille kiitoksensa onnistuneesta harjoituksesta. Onnittelut hyvästä harjoituksesta ovat siis paikallaan myös harjoitukseen osallistuneille himankalaisille ja kalajokisille reserviläisille!

VUORI 2014 -harjoitus järjestetään tänä vuonna 19.–21. syyskuuta, jossa teemoina ovat mm. jalkaväen uusi taistelutapa, tulenjohtokoulutus sekä pioneeritoiminta. Osoitteeseen www.mpk.fi surffaamalla löydät helppokäyttöisen koulutuskalenterin ja ilmoittautumisohjeet kursseille. Kalenterista löytyvät mm. Pernun ampumaradalla järjestettävät ampumakoulutukset, sekä Kokkolassa elokuussa järjestettävä RANNIKKOMYRSKY – harjoitus, jonka teemana on jalkaväen taistelu. Ollaksesi mukana MPK:n toiminnassa Sinun ei tarvitse olla reserviläiskerhon jäsen. Sotilaallisille kursseille osallistuaksesi vaatimuksena on ainoastaan 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus.

 

 

Tervetuloa mukaan reserviläistoimintaan!

 

Sami Salmu

luutnantti (res)

Kalajoen Reserviupseerikerho ry:n puheenjohtaja

MPK:n Kalajoen paikallispäällikkö

 

Artikkeli on julkaistu Lions Club Himangan Himanka-lehdessä 12.7.2014