Toiminta

 

Kerhon toiminnassa keskitytään perinteisesti vahvoihin toiminta-alueisiin eli ammuntaan, kunto- ja kilpaurheiluun sekä senioriosaston kerhotoimintaan. Edellä mainitut asiat tukevat reserviupseerien toiminnan perustana olevia jäsenistön yhteisiä arvoja isänmaallisuus, hyvä johtajuus, veteraanien perinnön kunnioittaminen ja yleinen asevelvollisuus. Kullakin toimikunnalla on aihepiiristään tarkennettu suunnitelma.

Jäsenistön aktivoiminen ja toimintojen kirjaaminen
Kerho pyrkii pitämään RUK:ssa liittyneet nuoret jäseninä ja aktivoimaan heitä toimintaan. Nuoriin otetaan yhteyttä ja heille lähetetään tiedote kerhon toiminnasta sähköpostilla. Samalla pyydetään palautetta ja toivomuksia halutusta toiminnasta sekä kehotetaan nuoria osallistumaan vähintään kuntoliikuntaan, kenttäkelpoisuustesteihin ja ammuntoihin sekä kirjaamaan harrastus- ja kuntosuoritteet.

Senioriosaston toiminta on vakiintunut vahvalle tasolle. Osaston päätoimintamuotoja ovat esitelmätilaisuudet ja erilaiset vierailut.

Pyritään aktivoimaan jäseniä kirjaamaan harrastus- ja kuntopisteet. Reserviupseeriliitto ja – piiri palkitsevat vain dokumentoidun toiminnan.  Asiasta tiedotetaan sähköpostilla ja neuvotaan tarvittaessa henkilökohtaisesti.

Kerhoretkistä on hyviä kokemuksia. Uusia retki pyritään pääsääntöisesti toteuttamaan vuosittain.

Reservin ampuma- ja maastopäivä järjestetään yhteistyössä Elimäen Reserviupseerikerhon kanssa Tyrrissä toukokuussa.

Tiedottaminen
Selvitetään mahdollisimman kattavasti jäsenistön sähköpostiosoitteet, jolloin voidaan tiedottaa edullisesti ja henkilökohtaisesti aina tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tiedotuskanavia ovat myös Kouvolan Sanomien seuratoimintapalsta, Kymen Salpa -verkkoalusta, jäsenkirje ja omat kotisivut osoitteessa https://www.rul.fi/kouvola sekä Facebook-sivu https://www.facebook.com/KouvolanReserviupseerikerho.

Liiton ja piirin painopistealueet
Reserviupseeriliiton painopisteet ovat ampumatoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvonta, järjestötoiminta, liiton ulkoisen viestinnän tehostaminen sekä liittokokous ja liiton kolmivuotissuunnitelma. Kerho pyrkii näiden tavoitteiden saavuttamiseen sekä omalla toiminnallaan, että yhdessä reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa.

Yhdistykselle liitto ja piiri asettavat seuraavat tavoitteet: – Jäsenhankinta ja jäsenhuolto, piirin jäsenmäärä kasvaa – Reserviläispäivä järjestetään – toimintapäivä järjestetään – Prosenttiammunnassa parannetaan osallistumista – Edistetään ampumataidon ja -mahdollisuuksien kehittämistä – Tiivis yhteys aluetoimistoon ja MPK:hon – Tiedotus, piirin netti- ja facebook-sivut sekä jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä – Osallistutaan valtakunnalliseen reserviupseeripäivään

Muu toiminta
Kerhon jäsenet osallistuvat aktiivisesti MPK Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin toimintaan sekä kouluttajina että kurssilaisina. Osallistuminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämiin ja puolustusvoimien tilaamiin vapaaehtoisiin kursseihin mahdollistaa kertausharjoitusvuorokausien kartuttamisen.

Kerho pitää yhteyksiä Kouvolan varuskuntaan, Kaakkois-Suomen aluetoimistoon, maakuntajoukkoihin sekä muihin maanpuolustus- ja veteraaniperinnejärjestöihin.

Aatteellinen ja hengellinen toiminta järjestetään Kouvolassa yhteistyössä Kouvolan varuskunnan, Kouvolan seurakunnan ja Kouvolan kaupungin kanssa. Kouvolan varuskunnan muodostavat 1. huoltorykmentin esikunta, Karjalan prikaati ja Utin jääkärirykmentti. Varuskunnasta haetaan tukea perinteisiin Kaatuneiden muistopäivän, Itsenäisyyspäivän ja jouluaaton tilaisuuksiin.

***

RUL:N HARRASTUSMERKIT (pisteitä ei enää kirjata)

Liittohallituksen 22.01.2000 hyväksymät uusitut säännöt.

TARKOITUS

Harrastusmerkin tarkoituksena on liiton jäsenistön mukaan saaminen ja innostaminen jatkuvaan aktiiviseen toimintaan liiton tarkoitusperien hyväksi sen kaikissa eri muodoissa, sekä osoitetun harrastuksen näkyvä jäsenmerkkiin liittyvä palkitseminen.

HARRASTUSMERKKILUOKAT, SUORITUSVAATIMUKSET JA MYÖNTÄMINEN

LUOKKA                          SUORITUSVAATIMUS                    MYÖNTÄJÄ

Valioluokka                         2000 pistettä                                              Piirihallitus

Erikoisluokka                      1000 pistettä                                              Piirihallitus

I   luokka                               500 pistettä                                                Kerhon hallitus

II  luokka                               200 pistettä                                               Kerhon hallitus

III luokka                              100 pistettä                                                Kerhon hallitus

Merkkien valmistus tapahtuu liiton toimesta.

***

HARRASTUSTOIMINNAN PISTEYTYS

  1. Kokoustoiminta

Osallistuminen jäsenyhdistyksen yleiseen, hallituksen tai toimikunnan kokoukseen: 2 pistettä

Osallistuminen reserviupseeripiirin, sen hallituksen tai toimikunnan kokoukseen: 3 pistettä

Osallistuminen liiton tai sen toimielimen kokoukseen: 4 pistettä

  1. Koulutustoiminta

Osallistuminen liiton, piirin, jäsenyhdistyksen, paikallisosaston tai MPK:n koulutustilaisuuteen/päivä:  2 pistettä.

Em. koulutustilaisuuden johtaminen/päivä: 4 pistettä

Luennon tai esitelmän pitäminen: 6 pistettä

Osallistuminen liiton tai piirin seminaariin: 2 pistettä

Em. seminaarin johtaminen tai alustus ja siitä johtuneen keskustelun johtaminen: 6 pistettä

  1. Tiedotustoiminta

Maanpuolustusaiheisen lehtikirjoituksen laatiminen: 2 pistettä

Mittavan maanpuolustusaiheisen lehtikirjoituksen laatiminen: 4 pistettä

  1. Liikunta ja kilpailutoiminta

Osallistuminen reserviläisliikuntatilaisuuteen: 2 pistettä

Osallistuminen piiritason kilpailuun: 3 pistettä

Osallistuminen liittotason kilpailuun tai jotokseen: 4 pistettä

Liiton edustajana kansainvälisessä kilpailussa: 6 pistettä

Liikunta-/kilpailutapahtuman järjestelytehtävät:

– paikallistasolla 2 pistettä

– piiritasolla 3 pistettä

– liittotasolla 4 pistettä

Erityisen vastuunalaiset järjestelytehtävät: 6 pistettä

Vähintään A-kuntoluokan suorittaminen: 6 pistettä

  1. Muu toiminta

Jäsenyhdistyksen tai piirin retken järjestäminen ja johtaminen: 4 pistettä

Osallistuminen jäsenyhdistyksen tai piirin retkelle: 2 pistettä

Kunniavartio: 2 pistettä

Muu jäsenyhdistyksen järjestämä tilaisuus: 2 pistettä

Virallinen edustustehtävä: 2 pistettä

Reserviupseerien järjestämä talkootilaisuus: 2 pistettä

  1. Toimihenkilöiden lisäpisteet/tehtävät

Toimintavuosittain annetaan lisäpisteitä toimimisesta toimihenkilönä liitossa, piirissä tai jäsenyhdistyksessä (esim. puheenjohtajana, sihteerinä, urheilu- tai ampumaupseerina, talousupseerina, lehden toimittajana, toimikunnan puheenjohtajana tai muuna jatkuvaa työtä vaativana toimihenkilönä): 15 pistettä

Huom! Aktiivisuuspisteiden dokumentointiin voit käyttää oheista taulukkoa:

RUL Harrastusmerkkikortti