Kerhon säännöt

HOLLOLAN RESERVIUPSEERIKERHO r.y.

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hollolan Reserviupseerikerho r.y. Sen kotipaikka on Hollola.

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund r.y:n jäsenyhdistys.

3§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteel­lisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa reservin upseereina, johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoa ylläpitävää ja edis­tävää toimintaa siihen luettuna myös asianomaisella lu­valla järjestetyt urheiluammunnan harjoitus- ja kil­pailutilaisuudet, yhdistyksen toiminta ei käsitä Parii­sin rauhansopimuksen 15 artiklassa ja siihen kuuluvas­sa liite II:ssa määriteltyä koulutustoimintaa, tukemalla taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jä­seniään ja heidän omaisiaan, harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

4 § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen halli­tus jäseneksi hyväksyy.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toiminta­vuodelta jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsen­maksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vah­vistaa. Ainaisjasenmaksun suoritukseksi katsotaan myös jasenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyh­distykselle aikaisemmin suorittama ainaisjäsenmaksu.

6 §

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsen­yhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henki­lö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistysta kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimat­tomalla tavalla tai menettänyt upseeriarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

8 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yh­distyksen hallitus.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulu­kuun 15. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään vii­meistään maaliskuun 31. päivänä. Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjal­lisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kir­jeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessa tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessa vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10 §

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan asia ratkaistaan arvalla.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuun­nitelma; vahvistetaan jäsenmaksun suuruus; vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio; päätetaan hallituksen jäsenten lukumäärästa; valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheen­johtaja; valitaan hallituksen muut jäsenet; valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilin­tarkastajaa ja heille varamiehet; päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edusta­jien valitsemisesta piirin kokouksiin; päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkait­ten valitsemisesta piirihallitukseen; päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittoko­kouksiin; päätetään siitä missä lehdessa sääntöjen 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava; käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsen­ten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 14 §:ssa tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilin­päätös; esitetään tilintarkastuskertomus; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja halli­tukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta; päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellytta­mien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin; käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitseman (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 14 §:ssa tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mai­nittu.

13 § Hallitus

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsenta. Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkain. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimi­kuntia.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösval­tainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja va­hintaan puolet (1/2) hallituksen jäsenista on läsna. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jasenille va­hintaan kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asi­oissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheen­johtaja on yhtynyt.

15 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta; edustaa yhdistysta; kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmis­tella niissä käsiteltävät asiat; panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset; hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta seka huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta; huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laati­misesta; huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja ta­lousarvion laatimisesta; päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisesta ja pitää luetteloa jäsenista.

16 § Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmi­kuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joi­den tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja vara­puheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hal­litus on siihen valtuuttanut.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muut­tamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännesta (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituk­sen hyväksyttävä.

19 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmenta (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa pur­kamista on kannattanut vahintaan kolmeneljannesta (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

20 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle säätiolle, jonka tarkoituksena on harjoittaa huoltotoimintaa Suomen reservien upseerien ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkella, luovutetaan sen omaisuus edellämainitunlaiselle säätiölle, joka pe­rustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.