Säännöt

VETRES Keski-Uusimaa – Säännöt

 

 

1. Nimi

Sotiemme veteraanien ja heitä tukevien tahojen yhteistoimintaa koordinoi keskisellä Uudellamaalla               VETRES Keski-Uusimaa –niminen organisaatio. 2. Kotipaikka ja toiminta-alue

Organisaation kotipaikka on Tuusula ja sen toiminta-alue kattaa Keski-Uudenmaan kunnat Järvenpään, Keravan ja Tuusulan.

3. Toiminnan tarkoitus

VETRES-toiminnan tarkoituksena on edistää sotiemme veteraanijärjestöjen ja reserviläisjärjestöjen sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja maanpuolustustyötä. Toiminta kohdistuu toisaalta maanpuolustustyöhön nuorison parissa, toisaalta veteraanien ja lottien tukemiseen mukaan lukien myös järjestäytymättömät veteraanit. Tarkoituksena on myös paikallisen veteraaniperinteen kerääminen, tallentaminen jne.

4. VETRES-toiminnan osapuolet

VETRES-toimintaan osallistuvat Keski-Uudenmaan alueella aktiivisti toimivien sotiemme veteraani- sekä reserviläis-, kilta- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen nimeämät edustajat. Lisäksi toimintaa tukevat toiminta-alueen kuntien, seurakuntien ja muiden alueella toimivien julkisyhteisöjen edustajat sekä puolustusvoimien yksiköiden edustajat.

5. VETRES-valtuuskunta, -hallitus ja –toimikunnat

Toiminnan yleisistä periaatteista päättää ja niiden toteutumista valvoo VETRES-valtuuskunta, johon edellisessä kohdassa mainitut tahot määräävät edustajansa. Toimintaa koordinoi VETRES-hallitus ja sen nimeämät toimikunnat.

6. Vuosikokous

VETRES-valtuuskunnan vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään – toimintakertomus ja siihen liittyvä selostus varainkäytöstä – toimintasuunnitelma talousarvioineen Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 8-15 jäsentä.

7. Hallitus

Hallituksen toimiaika on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan tai varapuheenjohtajat ja sihteerin sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun joku puheenjohtajista ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, kullakin erikseen.

8. Asiantuntijat ja toimikunnat

Hallitus voi kutsua toimintaansa tarvittavan määrän asiantuntijoita, joilla on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus voi myös asettaa toiminnan tarkoitusperien toteuttamiseksi toimikuntia, valiokuntia tai muita työryhmiä.

9. Varainhoito ja jäsenmaksut

VETRES-toiminta ei perustu jäsenmaksuille eikä siinä korvata aiheutuvia kuluja muutoin kuin erikseen etukäteen sovituissa tapauksissa. Rekisteröimättömänä yhdistyksenä toiminnalla ei ole omaa taloudenpitoa. Toiminta pyritään toteuttamaan pääosin projekteina, joiden talous sisällytetään jäsenyhdistysten taloudenpitoon.

10. Yhdistyslaki

Muilta kuin näissä säännöissä kirjatuilta osilta noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

11. Toiminnan lakkauttaminen

Jos VETRES-toiminta lakkautetaan, niin valtuuskunnalla tai hallituksella mahdollisesti olevat varat ja omaisuus siirretään keski-uusimaalaisille sotiemme veteraanien rekisteröidyille yhdistyksille.