Säännöt

HUOLTO-APU SÄÄTIÖ SR SÄÄNNÖT

1 §
Säätiön nimi on Huolto-Apu Säätiö sr ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säätiön toimialue on koko maa.

2 a §
Säätiön tarkoituksena on harjoittaa

‐ huoltotoimintaa vuodesta 1939 alkaen käytyihin Suomen sotiin osallistuneiden ja muidenkin Suomen reservin upseerien ja heidän omaisten keskuudessa sekä
‐ tukea suomalaisten reserviupseerien ja reserviupseerijärjestöjen toimintaa maanpuolustusvalmiuksien ja ‐tietouden lisäämiseksi sekä maanpuolustusedellytysten parantamiseksi.

2 b §
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ‐ antamalla sairaus‐, vanhuus‐, työkyvyttömyys‐, opinto‐ ja muuta sellaista apua, perustaa, ylläpitää ja avustaa huoltokoteja, vanhuudenkoteja, lastenkoteja ja sairaaloita sekä muutoin tukemalla huoltopiiriinsä kuuluvia, sekä ‐ tukemalla maanpuolustus‐ ja turvallisuuspoliittista työtä reserviupseerien keskuudessa myöntämällä apurahoja, avustuksia ja stipendejä, tutkimus‐, koulutus‐ ja julkaisutoimintaan sekä reserviupseerien toiminnan ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

3 §
Säätiön omaisuuden muodostaa säädekirjassa mainittu sadantuhannen (100.000) markan peruspääoma sekä mitä siihen lahjoituksina, testamenttauksina tai muulla laillisella tavalla saatetaan lisätä. Säätiön rahavarat on sijoitettava yleisen valvonnan alaisiin rahalaitoksiin ja vakavaraisten yritysten tuloa tuottaviin arvopapereihin.

Säätiön tarkoituksiin voidaan käyttää myös pääomaa.

4 §
Säätiön asioita hoitaa, sen päätösvaltaa käyttää ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen ensimmäisiksi jäseniksi määrätään näitten sääntöjen viimeisessä pykälässä mainitut Suomen kansalaiset.

Hallitus täydentää itse itsensä. Ensimmäisessä hallituksen varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään säätiön toiminnan alettua, eroaa hallituksesta arvan nojalla kaksi (2) jäsentä, sen jälkeen kunakin vuonna kukin vuorollaan. Mikäli hallituksesta on ennen varsinaista kokousta, mutta jälkeen edellisen varsinaisen kokouksen eronnut tai viimeistään varsinaisessa kokouksessa eroaa yhteensä vähintään yhtä monta jäsentä kuin hallituksessa on sellaisia jäseniä, jotka olisivat erovuorossa, valitaan erovuorossa olevat uudestaan.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden (2) jäsenen läsnä ollessa. Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 §
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen joko keskuudestaan tai ulkopuolelta asiamiehen, jonka tehtäviin kuuluu säätiön juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien valtuuksien ja ohjeiden mukaan, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Asiamies toimii myös hallituksen sihteerinä.

6 §
Säätiön nimen merkitsee kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa asiamiehen merkitsemään säätiön nimen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7 §
Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä, jolloin valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä asiamies, esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto ja päätetään sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä sekä laaditaan menoarvio kuluvaa vuotta varten.

Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kokoukset voidaan pitää myös puhelimitse tai sähköistä mediaa hyväksi käyttäen.

Kutsun hallituksen kokoukseen toimittaa puheenjohtaja kirjeellisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään kahta (2) päivää ennen kokousta ja on kutsussa mainittava kaikki kokouksessa esille tulevat asiat.

Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

8 §
Hallituksen jäsenille voidaan määrätä jäsenyydestä kokouspalkkio, joka on enintään valtion komiteapalkkion suuruinen. Säätiön asiamiehen ja muiden toimihenkilöiden palkat ja palkkiot samoin kuin tilintarkastajan palkkiot määrää hallitus.

9 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on helmikuun 15 päivään mennessä annettava tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Tilintarkastaja ja hänen varamiehensä määrätään kahdeksi vuodeksi kerrallaan samalla tavalla kuin hallituksen jäsenet.

10 §
Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan käytetään jäljellä olevat varat Suomen Reserviupseeriliiton tai sitä lähellä olevan järjestön hyväksi, sillä tavoin kuin säätiön hallitus viimeisessä kokouksessa päättää.

11 §
Muissa kohdin noudatetaan säätiölain säännöksiä.

12 §
Säätiön hallituksen ensimmäisiksi jäseniksi määrätään seuraavat Helsingissä asuvat Suomen kansalaiset:

Johtaja Parmala, Harri
Ekonomi Ahla, Olavi
Kauppatieteenkandidaatti Kirves, Lauri
Agronomi Koskivaara, Jorma ja
Varatuomari Borenius, Lauri.

Helsingissä, heinäkuun 31 päivänä 1945

Harri Parmala, Olavi Ahla, Lauri Kirves, Jorma Koskivaara., Lauri Borenius

Todistavat: Toivo Laaksonen, Emil Koski

Annettu Helsingissä, Oikeusministeriössä 25. päivänä elokuuta 1945.

Tänään tapahtuneessa esittelyssä oikeusministeriö on harkinnut oikeaksi antaa luvan säätiön perustamiseen sekä vahvistaa sen edellä olevat säännöt.

Ministeri URHO KEKKONEN Hallitusneuvos Urho Miettinen

(HUOLTO-APU SÄÄTIÖ:n sääntöjen 10 § ja 2 § on säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti 31.3.1964 ja 13.11.1980 muutettu ja on OIKEUSMINISTERIÖ vahvistanut nämä muutokset.)

HUOLTO-APU SÄÄTIÖ SR sääntöjen 1§, 2§, 7§, 9§ ja 10§ on hallituksen päätöksen mukaisesti 27.3.2018 muutettu ja Patentti‐ ja Rekisterihallitus on vahvistanut nämä säännöt siten kuin ne edellä esitetään.