Tietosuojaseloste

HUOLTO‐APU SÄÄTIÖN TIETOSUOJASELOSTE JA LAAJENNETTU REKISTERISELOSTE / 15.5.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 pykälän mukainen tietosuojaseloste.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterin nimi:

Tuen saajien rekisteri

Rekisterinpitäjä:

Huolto-Apu Säätiö sr.
c/o Harri Lundelin
Y-tunnus 1573785‐7
Puh. +358 45 320 3048

Yhteyshenkilö:

Harri Lundelin / [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

‐ avustushakemusten käsittely
‐ avustusten maksu
‐ maksuihin liittyvät viranomais‐ ja vastaavat raportit (mm. Verohallinto)

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä:

Yhdistystiedot
‐ yhdistys ja Y‐tunnus
‐ osoite
‐ yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
Henkilötiedot
‐ etu‐ ja sukunimi sekä syntymävuosi (hetu vain avustusta saaneilta)
‐ osoite
‐ puhelinnumero
‐ sähköpostiosoite
‐ sotilasarvo
‐ pankkitilin numero (vain avustusta saaneilta)
‐ muut maksuun tarvittavat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja avustusten hakijoilta.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita rekisterinpitäjä käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen (esim. tilitoimisto).

Tietojen säilytysaika

Tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Maksuun liittyvät tiedot säilytetään Kirjanpitolaissa määriteltyjen aikojen mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Rekisterit ylläpidetään säätiön asiamiehen tietojärjestelmässä, johon käyttöoikeus (tunnukset) on annettu vain varamiehenä toimivalle säätiön hallituksen jäsenelle. Rekisteritiedot säilytetään asiamiehen toimistossa.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Tarkastus‐, kielto‐ ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle säätiön asiamiehelle. Tarkastuspyyntöihin vastataan mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai vastaaviin kaupallisiin tarkoituksiin.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan säätiön asiamieheen tai hallituksen jäseneen.