Säännöt

Iisalmen Reserviupseerikerho ry säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Iisalmen Reserviupseerikerho Ry. Sen kotipaikka on Iisalmi.

2 §

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto ry:n – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.

 

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

 

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

5 §

Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

Ainaisjäsenmaksun maksuksi katsotaan myös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykselle aikaisemmin maksama ainaisjäsenmaksu.

6 §

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla tai menettänyt upseeriarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

 

Yhdistyksen toimielimet

8 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

 

10 §

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan, asia ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

3) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.

4) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

5) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

7) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

8) Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

9) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

10) Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen.

11) Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.

12) Päätetään siitä, missä sanomalehdessä sääntöjen 9. §:n 3. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.

13) Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa.

2) Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

3) Esitetään tilintarkastuskertomus.

4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

5) Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

6) Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

 

Hallitus

13 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodeksi ja jäsenet kolmeksi (3) toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain yksi kolmasosa tai lähinnä yksi kolmasosa on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitus voi nimetä kerhon jäsenistä toimihenkilöitä myös hallituksen ulkopuolelta ja asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

15 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

1) Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.

2) Edustaa yhdistystä.

3) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4) Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.

5) Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.

6) Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.

7) Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.

8) Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

 

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen määrännyt.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

19 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Molemmissa kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

 

20 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on harjoittaa huoltotoimintaa Suomen reserviupseereiden ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellä mainitunlaiselle säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.