Säännöt

Nimi ja kotipaikka

§ 1
 
Yhdistyksen nimi on Keminmaan Reservinupseerit ry. Sen kotipaikka on Keminmaa.
 
§ 2
 
Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.

 

Tarkoitus ja Toiminta

§ 3
 
Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
 
 Yhdistys ei osallistu pueluepoliittiseen toimintaan.
 
  

Jäsenyyttä koskevat määräykset

 § 4
 
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva, tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Entiset jäsenoikeudet säilyvät.
  
§ 5
 
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, tai kertakaikkiaan ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Ainaisjäsenmaksun suoritukseksi katsotaan myös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykselle aikaisemmin suorittama ainaisjäsenmaksu.
 
§ 6
 
Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerralla.
 
§ 7
 
Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla, tai menettänyt upseeriarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan, tai määräajaksi.
  

Yhdistyksen toimielimet


§ 8
 
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.
 
  

Yhdistyksen kokoukset

§ 9
 
Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti, tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
 
§ 10
 
Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan asia ratkaistaan arvalla.
 
§ 11
 
Yhdistyksen syyskokouksessa 
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
 3. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 7. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
 8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 9. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.
 10. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen.
 11. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.
 12. Päätetään siitä, missä lehdessä sääntöjen § 9:n 3 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain § 14:ssa tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
 
§ 12
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
 3. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
 5. Päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.
 6. Käsitellään muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain § 14:ssa tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

 

 Hallitus

§ 13
 
Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin. Hallitus asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia.
 
§ 14
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
 
§ 15
 
Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta, ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa
 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 2. Edustaa yhdistystä.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
 6. Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.
 7. Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
 8. Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.
 

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

  
§ 16
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.
 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

§ 17
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen valtuuttanut.
 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

§ 18
 
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.
 
§ 19
 
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
 
§ 20
 
Jos yhdistys on päätetty purkaa, tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle säätiölle, jonka tarkoituksena on harjoittaa huoltotoimintaa Suomen reservin upseerien ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellämainitunlaiselle säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta, tai lakkauttamisesta.