Toiminta ja säännöt

Säätiön tarkoitus ja toiminta

Suomen Reserviupseerien Tukisäätiön tarkoituksena on tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä maanpuolustus- ja turvallisuusvalmiuksia sekä Suomessa toimivien suomalaisten reserviupseeriyhdistysten valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa maanpuolustustietouden ja -tahdon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi sekä muutoinkin maanpuolustusedellytysten parantamiseksi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä varoja sääntöjensä mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, koulutus- ja julkaisutoimintaan, reserviupseerien toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien tukemiseen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön säännöt

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 17.4.1999 ja 13.11.1999. Sääntömuutos hyväksytty PRH:ssa 15.8.2018.

NIMI JA KOTIPAIKKA

1. §

Säätiön nimi on Suomen Reserviupseerien Tukisäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

TARKOITUS

2. §

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaisten reserviupseerien henkisiä ja fyysisiä maanpuolustus- ja turvallisuusvalmiuksia sekä Suomessa toimivien suomalaisten reserviupseeriyhdistysten valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa maanpuolustustietouden ja -tahdon ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi sekä muutoinkin maanpuolustusedellytysten parantamiseksi.

TOIMINTA

3. §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla maanpuolustus- ja turvallisuus-poliittista työtä reserviupseerien keskuudessa myöntämällä varoja sääntöjensä mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, koulutus- ja julkaisutoimintaan, reserviupseerien toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, erillisprojektien tukemiseen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

PÄÄOMA

4. §

Säätiön omaisuuden muodostavat peruspääoma, käyttörahasto ja erikoisrahastot.

Säätiön peruspääoma, joka on säilytettävä vähentämättömänä, on sataviisi-kymmentätuhatta (150.000) markkaa.

Peruspääoman tuotto lisätään kokonaisuudessaan käyttörahastoon. Käyttörahaston muodostavat peruspääoman tuotto sekä lahjoituksin, testamentein ja säätiölain sallimin keinoin saadut muut tulot.

Säätiöllä on oikeus, jos lahjoittaja on niin määrännyt, vastaanottaa ja muodostaa erikoisrahastoja, joita on hoidettava ja niiden varoja käytettävä lahjoittajan antamien määräysten mukaisesti, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain tai säätiön tarkoitusperien kanssa. Muussa tapauksessa, ellei nimenomaan ole toisin määrätty, liitetään saadut varat säätiön käyttörahastoon.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta.

Käyttörahaston tuotto ja enintään puolet siinä jakovuonna olevasta pääomasta voidaan käyttää ja erikoisrahastoista niiden sääntöjen mukaisesti jaettavaksi tulevat varat käytetään säätiön tarkoitusperien toteuttamiseksi.

HALLINTOELIMET

5. §

Säätiön päättävinä eliminä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

HALLINTONEUVOSTO

6. §

Säätiön ylintä päätäntävaltaa käyttää säätiön hallintoneuvosto, johon kuuluu Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförfund ry:n puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi (6) jäsentä.

Jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan ja näistä on vuosittain yksi kolmasosa (1/3) erovuorossa. Suomen Reserviupseeriliiton hallitus valitsee hallintoneuvoston jäsenet ensimmäisen kerran liiton piirien esittämistä reserviupseereista. Tämän jälkeen hallintoneuvosto täydentää jäsenistönsä sopiviksi katsomillaan reserviupseereilla. Hallintoneuvoston jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen, ei kuitenkaan enää seitsemänkymmentä (70) vuotta täytettyään. Kahtena ensimmäisenä vuonna määrää arpa erovuoroiset jäsenet. Sen jälkeen ovat erovuorossa kauimmin hallintoneuvoston jäseninä olleet.

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan menettäessä sanotun asemansa liitossa, hänen katsotaan samalla eronneen hallintoneuvostosta.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvosto voi yksimielisellä päätöksellään kutsua säätiön kunniajäseneksi säätiön tarkoitusperiä merkittävällä tavalla edistäneen henkilön.

7. §

Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa.

Kevätkokous on pidettävä viimeistään toukokuun ja syyskokous viimeistään joulukuun aikana.

Kevätkokouksessa

–            päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä
–            esitetään tilinpäätös ja tarkastuskertomus
–            päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilintarkastuskertomus on antanut aihetta, sekä
–            käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

–            päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
–            valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle
–            valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet
–            valitaan yksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT tai HT) tai vastaava tarkastusyksikkö, sekä
–            käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. §

Hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Ylimääräinen hallintoneuvoston kokous pidetään, milloin puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään kolme (3) hallintoneuvoston jäsentä on sitä kirjallisesti puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta vaatinut.

Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen on annettava kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen jäsenet kutsutaan hallintoneuvoston kokoukseen, jossa heillä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

9. §

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä on saapuvilla.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.

HALLITUS

10.§

Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Hallitus voi ottaa säätiölle toimitusjohtajan tai muita pää- tai sivutoimisia toimihenkilöitä. Hallitus voi valita pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia juoksevien asioiden hoitoa varten hallituksen vastuun ja valvonnan alaisena. Toimitusjohtaja edustaa säätiötä lakimääräisissä tehtävissään. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia säätiön toimihenkilöille.

Hallintoneuvosto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäsenet eivät saa kuulua hallintoneuvostoon.

Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen, ei kuitenkaan enää seitsemänkymmentä (70) vuotta täytettyään.

11.§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) jäsentä on saapuvilla.

12. §

Hallituksen tehtävänä on:

–            ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi
–            hoitaa säätiön rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia varojen luotettavasta ja tuottavasta sijoittamisesta
–            valmistella hallintoneuvoston käsiteltäväksi tulevat asiat
–            laatia ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
–            laatia toimintakertomus ja tilinpäätös
–            määrätä toimihenkilöiden palkkioista ja kulukorvauksesta, sekä
–            muutenkin hoitaa säätiön asioita, ellei niitä nimenomaan ole näissä säännöissä uskottu hallintoneuvostolle.

13. §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä säätiön toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia säätiön toimihenkilöille.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

14. §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien siitä antama lausunto on jätettävä hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

15. §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on hallituksen ennen kesäkuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

16.§

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on käsitelty kahdessa perättäisessä kokouksessa ja että ehdotus kummassakin kokouksessa on saanut vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistön laskettuna hallintoneuvoston jäsenten kokonaismäärästä.

Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

SÄÄTIÖN PURKAMINEN

17. §

Säätiön purkamisesta päätetään samojen sääntöjen mukaan kuin säätiön sääntöjen muuttamisesta.

Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat hallintoneuvoston päättämällä tavalla maanpuolustus- ja turvallisuuspoliittisen työn hyväksi, joka on mahdollisimman lähellä Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n tarkoitusperiä.

18. §

Muutoin on noudatettava säätiöstä kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.