Säännöt

Yhdistyksen voimassaolevat säännöt

Nimi, kotipaikka ja kieli

1 §
Yhdistyksen nimi on Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry, Åbo Högskolereservister rf, ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, jonka ohella toiminnassa voidaan käyttää ruotsin kieltä.

2 §
Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficerförbund ry:n jäsen ja Opiskelijan Reserviupseeripiiri Reservofficerdistriktet för Studerande ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3 §
Yhdistyksen tarkoitus on olla jäsentensä aatteellisena jatoiminnallisena yhdyssiteenä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistyksen tehtävänä on tukea Suomen itsenäisyyttä, valtakunnan alueen puolustamista sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa, ylläpitääja kohottaa maanpuolustustietoutta ja -tahtoa sekä vaikuttaa muutenkin maanpuolustu edellytysten parantamiseen ja kehittää reserviläishenkeä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista toimintaa järjestämällä esitelmiä, tutustumiskäyntejä, jotoksia, kursseja ja virkistystoimintaa sekä johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa ja sotilastaitoja ylläpitävää jakehittävää toimintaa, siihen luettuna ampumaharjoitukset ja kilpailut.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen sekä opiskelee Varsinais-Suomessa tai Ahvenanmaalla tai on töissä varsinaissuomalaisessa tai ahvenanmaalaisessa korkea-asteen oppilaitoksessa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisia kannattajayhteisöjä tai maanpuolustuksesta kiinnostuneita hyvämaineisia Suomen kansalaisia.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta.

5 §
Yhdistyksen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan sekä vuotuisen jäsenmaksun että mahdollisen liittymismaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu yhdistyksen omasta jäsenmaksuosuudesta sekä yhdistyksen jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuuksista. Yhdistys voi valtuuttaa Suomen Reserviupseeriliitto ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta. Jäsenen erotessa yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

6 §
Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä yhdistyslain erottamisperustein, joko määräajaksi tai kokonaan. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän aiheuttaa toiminnallaan, esimerkiks iväkivaltaisella, uhkaavalla tai huolimattomalla käytöksellä, uhan yhdistyksen toiminnassa jäsenten turvallisuudelle.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi.

Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa yhden (1) kalenterivuoden ajan maksamatta, voi yhdistys katsoa eronneeksi.

Yhdistyksen toimielimet

8 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksenhallitus.

Yhdistyksen kokoukset

9 §
Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja yhdistyksen syyskokous viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen taiyhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitustai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10 §
Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §
Yhden (1) vuoden ajan jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan. Hallitus voi edellyttää, että käyttääkseen kokouksessa äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

12 §
Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä yhdistyksen jäsenille kirjallisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai yhdistyksen kotisivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.

Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

13 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus.
 6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muilletilivelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muuthallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämätasiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

14 §
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 6. Vahvistetaan yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymismaksu ja jäsenmaksu.
 7. Vahvistetaan talousarvio.
 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puhjeenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastataja.
 11. Päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta piirin toimielimiin.
 12. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemista liiton toimielimiin.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus ja sen tehtävät

15 §
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jota kutsutaan esikunnaksi. Siihen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 – 15 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

16 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi kokoontua puhelimitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 §
Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa,
 2. edustaa yhdistystä,
 3. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta,
 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen päätöksien toimeenpanosta,
 5. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta,
 6. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta ja
 7. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta sekä pitää luetteloa jäsenistä.

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

18 §
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

19 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, tai sihteeri yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

20 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

21 §
Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut yhdistyksen purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista.

22 §
Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen varat luovutetaan toiselle Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistykselle tai sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista maanpuolustustyötä. Kohde päätetään yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Mikäli tällaista yhdistystä tai säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry:lle, jonka tulee luovuttaa omaisuus edellä mainitunlaiselle yhdistykselle tai säätiölle, jos kyseinen oikeushenkilö perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.

Päivitetty 25.1.2023