Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

1. TOIMINNAN TARKOITUS

Vihdin Reserviupseerikerho ry:n tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla, harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa, ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistyksellämme on kunnia toimia läheisessä yhteistyössä vihtiläisten veteraanijärjestöjen sekä Vihdin Reservinaliupseerien ja Vihdin Maanpuolustusnaisten kanssa vihtiläisen maanpuolustushengen ylläpitäjinä ja kehittäjinä.

Lisäksi yhdistyksellä on aktiivinen ote Uudenmaan Reserviupseeripiirin toiminnan kehittämisessä. Tämä toteutuu mm. piirin puheenjohtajistossa tulevana toimintavuonna.

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2021

Viisi toiminnan painopistettä:

Vuosi 2021 on Kerhon 62. toimintavuosi.

2.1. Veteraaniperintö, upseeriperinteet ja yhteistoiminta

Yhdistyksen toiminnalle tärkeän arvopohjan muodostaa veteraaniperinnön vaaliminen. Tässä jatkamme hyvää yhteistyötä sotainvalidien, rintamaveteraanien, lottien, sekä alueemme muiden maanpuolustusyhdistysten kanssa.

Veteraaniperintö:
Tämän painopisteen osalta perinteisiä tapahtumia ovat mm:

Upseeriperinteet ja yhteistoiminta:
Upseeriperinteiden ja yhteistoiminnan tarkoituksena on ylläpitää kerhon vahvaa maanpuolustushenkeä ja aktiivista yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen, puolustusvoimien, kunnan ja seurakunnan kanssa. Upseeriperinteistä vastaava perinneupseeri huolehtii lisäksi huomionosoituksista ja muistamisista. Hallitus toteuttaa ulkoista tiedotusta monikanavaisesti.

Upseeriperinteisiin liittyviä tapahtumia ovat mm:

HUOM! Toimintavuosi sisältää RUK:n 6.6.2020 peruuntuneen 100-vuotisjuhlan 12.6.2021 Haminassa.
Lisäksi pyrimme osallistumaan kerhona RUL 90 – vuotta tapahtumiin

2.2. Nykyisten jäsenten aktivointi – toiminta ja tapahtumat

Ampumatoiminta ja -koulutus jatkuvat hyväksi todetun käytännön mukaisesti.
Nyt ammumme sekä käsi- että pitkillä aseilla.
Aseet ovat Kerhon omaisuutta.
SRA- ja muut toiminnalliset ammunnat

Tärkeät vuositapahtumat:

Jäsenistö pidetään ajan tasalla aktiivisella sisäisellä viestinnällä.

Kerho jatkaa toimintaosastojensa keskeisen materiaalin pitkäjänteistä hankintaa ja pyrkii mahdollisimman suureen omavaraisuuteen.

Lisäksi pyrimme yhteistyössä muiden Maanpuolustusjärjestöjen ja Vihdin kunnan kanssa saamaan Vihdin Kirkonkylän Kirkkoniemen koulukiinteistöstä mahdollisesti vapautuvan tilan kokous- ja varastokäyttöön.

2.3. Nuoret jäsenet ja rekrytointi

Yhdistyksellä on runsaasti jäsenpotentiaalia Vihdissä ja lähialueilla.
Tapahtuma-, kuntourheilu- ja ampumatoiminnalla pyritään saamaan lisänäkyvyyttä paikallisessa lehdistössä.
Kerholla on omat sivut (www.rul.fi/vihti) ja oma Facebook-sivusto https://www.facebook.com/groups/vihdinreserviupseerikerho

Toimintavuonna 2021 kohdennetaan huomiota entistä enemmän nuorten vänrikkien ja aliluutnanttien aktivoimiseen kerhossamme sekä tapahtumissamme toteutettavaan uusjäsenhankintaan.
Huom! Uudenmaan piirin vänrikkipäivät ja mahdolliset liiton nuorten upseerien valtakunnalliset tapahtumat.

Keinoja: Aselaji-illat, hallitustyöskentelyyn tutustuttaminen, liikunnalliset tapahtumat, sekä muut nuorille kohdennetut koulutustapahtumat.

2.4. Ase- ja ampuma- ja liikuntakoulutus

Keskitymme edelleen kehittämään ase- ja ampumakoulutustamme vuonna 2020. Kerho tulee kannustamaan jäsenistöään ottamaan osaa piiri- sekä liittotasomme sekä kansallisiin kilpailuihin. Joukkueiden ilmoittaminen tapahtuu URUP: n kautta.

Toteutetaan asekursseja, ammuntapäiviä sekä SRA ja muita toiminnallisia ammuntoja.

Prosenttiammuntaan pyritään saamaan yhä useampi suorite liitonkin tavoitteiden mukaisesti!

Kenttäkelpoisuuden kehittäminen on päivän sana reserviläiskentässä.

Tikki-sovelluksella kartoitetaan kenttäkelpoisuutta

Reserviläisurheiluliiton kenttäkelpoisuusohjelma on tuottanut Tikki-mobiilisovelluksen. Sovelluksen kautta reserviläiset voivat kirjata ylös omia testituloksiaan. Sovelluksen kautta kenttäkelpoisuustestaajat voivat myös vahvistaa tuloksia, mikäli ne on suoritettu valvotuissa olosuhteissa. Sovelluksen käyttö on ilmaista.

Sovellus on avoimessa testikäytössä. Sovellukseen pääsee matkapuhelimen Internet-selaimen kautta, osoitteessa https://tikki.fi/app

Kymppi-ampumapöytäkirja käyttää taustalla Tikki -tietojärjestelmää:
https://tikki.fi/app/kymppi/

Sovellus toimii Android, iOS ja WP10 -käyttöjärjestelmää käyttävissä laitteissa.
Reserviläisen kunnon seurannan yhteistyö puolustusvoimien, MPK: n ja RESUL: n kesken on käynnistetty.

Marsmars.fi https://marsmars.fi/ lisäksi hyvä sovellus oman kunnon seurantaan ja kehittämiseen. Aplikaatio älypuhelimille olemassa.

-> Reserviläisjärjestöjen painoarvo kasvaa

Kerhomme pyrkii toteuttamaan kuukausitasolla erilaisia jäsenistölle suunnattuja liikunnallisia tapahtumia ja esim. erikseen suunnitellun testauspäivän.

2.5. Varautuminen

Vuosi 2020 piti sisällään ensi kertaa sitten viime sotien, poikkeusolojen toteamisen valtakunnassa ja edelleen valmiuslain käyttöönoton korona-pandemian torjuntaan liittyen.

Varautumisen taidot ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden strategia koskettaa voimakkaasti myös kolmatta sektoria ja kerhomme on nostanut asian myös osaksi toimintavuoden painopisteitä.

Kerho jatkaa aktiivista varautumisteeman esillä pitämistä yhteistyössä Vihdin kunnan sekä muiden vihtiläisten mp-järjestöjen kanssa. Tavoitteena on saattaa Vihti osaksi naapureidensa Nurmijärven ja Kirkkonummen valitsemaa AVAK-prosessia.

Säännölliset tapaamiset kunnan vastuuhenkilöiden kanssa jatkuvat noin 2 kertaa vuodessa.

Kaikkiin toimintavuoden tärkeimpiin tapahtumiin suunniteltu vuosikello sekä muut keskeiset tiedot, julkaistaan helmikuun jäsenkirjeessä, joka postitetaan kaikille jäsenille.

3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN

3.1. Reserviupseeriliitto (RUL) – 90 VUOTTA 

Jäsenmäärä 24732 (7.9.2020)
RUL perustettiin 17. toukokuuta 1931 Katajanokan upseerikerholla

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. Toiminnan päämääränä on Suomen kokonaisturvallisuuden edistäminen. RUL on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö.

JUHLAVUODEN 2021 KESKEISIÄ TAPAHTUMIA:

RUL nostaa jäsenmaksuaan 2021 alkaen 2 € varsinaisilta ja 1 € nuorisojäseniltä (edellinen indeksikorotus 2016)

3.2. Uudenmaan Reserviupseeripiiri (URUP)

Jäsenmäärä 1959 (7.9.2020)

Piirin tarkoituksen on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan piiri toteuttaa

Toni Tiilikainen jatkaa toimintavuoden 2021 piirin puheenjohtajistossa (2. varapuheenjohtaja), toiminta-alueenaan ja painopisteenään erityisesti Länsi-Uusimaa.

3.3. Vihdin Reserviupseerikerho (VRUK)

Jäsenmäärä 124 (7.9.2020)

Yhdistyksen tärkeimmät toimielimet ovat:

 1. Yhdistyksen kokous
 2. Hallitus

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous (tyypillisesti kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous).

Yhdistyksen syyskokous:

Vahvistaa seuraavan toimikauden toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden, talousarvion, päättää hallituksen jäsenten lukumäärän, valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet, valitsee seuraavaksi toimintavuodeksi uusien sääntöjensä mukaisesti yhden toiminnantarkastajan ja varamiehen, päättää piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen ja Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.

Yhdistyksen kevätkokous:

Käsittelee yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, esittää toiminnantarkastajan kertomuksen, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille ja päättää tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous:

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä (uusissa yhdistyksissä kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista) sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Hallitus

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia.

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 2. Edustaa yhdistystä.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
 6. Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.
 7. Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
 8. Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2021 (10 tehtävää)

HALLITUKSEN MUUT UPSEERITEHTÄVÄT:

Tärkeimpiä tavoitteita täyden tehon saaminen keskeisiin toimintoihin. Hallituksen koko määräytyy sääntöjen ja toimintasuunnitelmassa asetettujen painopisteiden mukaisesti.

Hallitukseen on tällä hetkellä lupautunut 8 upseeria. Hallitus esittää voivansa täydentää toimintakauden aikana kokoonpanon täyteen 10: een henkilöön.

4. VARAINHANKINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS

Yhdistyksemme varainhankinta ja toiminnan rahoitus perustuu seuraaviin elementteihin:

 1. Jäsenmaksut
 2. Muu varainhankinta

Yhdistys ei tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa, mutta tulevaisuuden toiminnan turvaamiseksi ja vahvistamiseksi sekä investointien tekemiseksi talousarvio suunnitellaan yleensä vähintään nollatulokseksi.