Kalenteri

Helmikuu 2020
m t k t p l s
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

 

1. TOIMINNAN TARKOITUS

Vihdin Reserviupseerikerho ry:n tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla, harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa, ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistyksellämme on kunnia toimia läheisessä yhteistyössä vihtiläisten sotaveteraanijärjestöjen sekä Vihdin Reservinaliupseerien ja Vihdin Maanpuolustusnaisten kanssa vihtiläisen maanpuolustushengen ylläpitäjinä ja kehittäjinä.

Lisäksi yhdistyksellä on aktiivinen ote Uudenmaan Reserviupseeripiirin toiminnan kehittämisessä.

 

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2018

Viisi toiminnan painopistettä:

 • – Veteraanien perintö
 • – Upseeriperinteet & yhteistoiminta
 • – Nykyisten jäsenten aktivointi
 • – Uusien jäsenten hankinta
 • – Ase-, ampuma- ja liikuntakoulutus

2.1. Nykyisten jäsenten aktivointi

Yhdistyksen tärkeä painopiste on tulevana toimintakautena saada jäsenet liikkumaan ja pitämään kirjaa siitä
= Sähköinen kuntokortti.

Ampumatoiminta ja koulutus jatkuvat hyväksi todetun käytännön mukaisesti.
Nyt ammumme sekä käsi- että pitkillä aseilla.
Aseet ovat Kerhon omaisuutta.
SRA- ja muut toiminnalliset ammunnat
Jäsenistö pidetään ajan tasalla aktiivisella sisäisellä viestinnällä.

2.2. Uusien jäsenten hankinta

Yhdistyksellä on runsaasti jäsenpotentiaalia Vihdissä ja lähialueilla.
Tapahtuma-, kuntourheilu- ja ampumatoiminnalla pyritään saamaan lisänäkyvyyttä paikallisessa lehdistössä.
Kerholla on omat sivut(www.rul.fi/vihti) ja oma Facebook sivusto.

2.3. Upseeriperinteet ja Yhteistoiminta

Upseeriperinteiden ja yhteistoiminnan tarkoituksena on ylläpitää kerhon vahvaa maanpuolustushenkeä ja aktiivista yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestöjen, puolustusvoimien, kunnan ja seurakunnan kanssa. Upseeriperinteistä vastaava toimintaupseeri huolehtii lisäksi huomionosoituksista ja muistamisista. Hallitus toteuttaa ulkoista tiedotusta monikanavaisesti.

Upseeriperinteisiin liittyviä tapahtumia ovat mm:

 • – Reserviläisten hengellinen ilta
 • – Talvisodan päättymisen muistojuhla
 • – Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
 • – Ylennettyjen juhlat
 • – Osallistuminen kutsuntoihin
 • – Kunniavartio uusien ylioppilaiden käydessä sankarihaudoilla
 • – Uudenmaan maanpuolustuspäivä
 • – Osallistuminen reserviläistanssiaisiin
 • – Itsenäisyyspäivän juhla
 • – Jouluaaton kunniavartio sankarihaudoilla
 • – Kyläjuhlat
 • – Merkkipäivät
 • – Kuoron esitykset
 • – Piirin partiokilpailu
 • – Vihti race
 • – Wuosisata markkinat, CAMP Vihti

2.4. Veteraaniperintö

Yhdistyksen toiminnalle tärkeän arvopohjan muodostaa veteraaniperinnön vaaliminen. Tässä jatkamme hyvää yhteistyötä sotainvalidien, rintamaveteraanien, lottien, sekä kotirintaman toimijoiden kanssa.

Tämän painopisteen osalta perinteisiä tapahtumia ovat mm:

 • – Kansallinen veteraanipäivä
 • – Kaatuneitten muistopäivä
 • – Veteraanien huvilan talkoot
 • – Kuukausitilaisuudet sotahistoriaan ja veteraaniperintöön liittyen
 • – Sotaanlähdön perinnemarssi Kirkonkylästä Ojakkalaan vihtiläisten jatkosotaan lähdön muistoksi.
 • – Yhteistoiminta jäljellä olevien veteraanien kanssa
 • – Rahallinen tuki

2.5. Ampuma / Kuntoilu / Urheiluharrastuksen tehostaminen hallituksen toimesta

Tärkeimpiä tavoitteita ovat byrokratian minimointi sekä täyden tehon saaminen keskeisiin toimintoihin. Hallituksen koko määräytyy sääntöjen ja toimintastrategiassa asetettujen painopisteiden mukaisesti.

Menemme toiminnassamme eteenpäin ja keskitymme edelleen kehittämään ammunta- ja liikuntaharrastustamme vuonna 2018.
Näitä asioita nimenomaan nuoret aliluutnanttimme ja vänrikkimme haluavat.
Tulevaisuutemme on nuorissa jäsenissämme.
Aloitetaan SRA ja muita toiminnallisia ammuntoja.
Reserviläisurheiluliiton Frisbeegolfkisat järjestetään Vihdissä 2018 kerhomme toimesta.

 

3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN

3.1. Reserviupseeriliitto (RUL)

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä. Toiminnan päämääränä on Suomen kokonaisturvallisuuden edistäminen. RUL on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö.
Joka kolmasvuosi pidetään sääntömääräinen Liittokokous.
Seuraavan kerran vuonna 2019.
Pj on edustanut Kerhoa, mukanaan vuodenvaihteen jäsenmäärää edustava äänimäärä.

3.2. Uudenmaan Reserviupseeripiiri (URUP)

Piirin tarkoituksen on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan piiri toteuttaa

 • – Ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.
 • – Harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.
 • – Ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.
 • – Järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.
 • – Suorittamalla Suomen Reserviupseeriliiton piirille antamat tehtävät.
 • – Piiri ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

3.3. Vihdin Reserviupseerikerho (VRUK)

Yhdistyksen tärkeimmät toimielimet ovat:

 1. Yhdistyksen kokous
 2. Hallitus

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous (tyypillisesti kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous).

Yhdistyksen syyskokous:

Vahvistaa seuraavan toimikauden toimintasuunnitelman, jäsenmaksun suuruuden, talousarvion, päättää hallituksen jäsenten lukumäärän, valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet, valitsee seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet, päättää piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen ja Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.

Yhdistyksen kevätkokous:

Käsittelee yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, esittää toiminnantarkastajien kertomuksen, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille ja päättää tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous:

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä (uusissa yhdistyksissä kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista) sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Hallitus

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia.

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 2. Edustaa yhdistystä.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
 5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
 6. Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.
 7. Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
 8. Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2018

 • – Puheenjohtaja: Johtaa kokonaisuutta, toimii lisäksi yhdistyksen edustajana virallisissa piirin ja liiton sekä muiden yhteistyötahojen kokouksissa.
 • – Varapuheenjohtaja: toimii yhdistyksen varaedustajana piirin ja liiton sekä muiden yhteistyötahojen kokouksissa. Toimii aktiivisesti pj:n apuna toiminnan kehittämisessä.
 • – Sihteeri: Vastaa sisäisestä tiedotuksesta ja kerhon toiminnan dokumentoinnista ja arkistoinnista.
 • – Toimintaupseeri 1: Vastaa veteraaniperinnön ylläpidosta.
 • – Toimintaupseeri 2: Vastaa Upseeriperinteistä ja yhdistyksen yhteistyöstä kunnan, seurakunnan ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
 • – Toimintaupseeri 3: Vastaa kerhon ase-ja ampumakoulutuksesta ja kilpailuista. Vastaa Kerhon luvanvaraisista aseista ja ampumatarvikkeista.
 • – Toimintaupseeri 4: Vastaa uusien jäsenten hankinnasta ja siihen tähtäävistä toimista.
 • – Toimintaupseeri 5: Kehittää ja toteuttaa muun hallituksen avustuksella jäsenistölle kiintoisaa ja mielekästä liikuntaa, ja kilpailuja
 • – Toimintaupseeri 6: Talousupseeri, vastaa kerhon taloudesta yhdessä hallituksen kanssa
 • – Toimintaupseeri 7: Nuorisoupseeri

Tärkeimpiä tavoitteita ovat byrokratian minimointi sekä täyden tehon saaminen keskeisiin toimintoihin. Hallituksen koko määräytyy sääntöjen ja toimintastrategiassa asetettujen painopisteiden mukaisesti.

 

4. VARAINHANKINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS

Yhdistyksemme varainhankinta ja toiminnan rahoitus perustuu seuraaviin elementteihin:

 1. Jäsenmaksut
 2. Muu varainhankinta
 • – Toiminnan tukijoiden hankkiminen
 • – Kylätapahtumat
 • – CAMP VIHTI ( Wuosisatamarkkinat )

Yhdistys ei tavoittele toiminnallaan taloudellista voittoa, mutta tulevaisuuden toiminnan turvaamiseksi ja vahvistamiseksi sekä investointien tekemiseksi talousarvio suunnitellaan voitolliseksi.