Toimintasuunnitelma 2021

Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry 29.9.2020/EFo ja VIm

Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1.Yleistä

Vuoden 2021 toiminnassa tulee näkymään Reserviupseeriliiton juhlavuosi, liitto täyttää kunnioitettavat 90 vuotta. Lisäksi toiminnassa näkyy myös vuonna 2020 COVID19 tilanteen takia järjestämättä jääneet Reserviupseerikoulu 100 vuotta tapahtumat.

Suomen Reserviupseeriliiton, kuten myös Reserviupseeripiirin ja sen jäsenyhdistysten, toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat Isänmaallisuus, Vastuuntuntoisuus sekä Vapaaehtoisuus.

Kuten aiempinakin vuosina, toiminta jakautuu perinteisesti liiton, piirin ja kerhojen tapahtumiin sekä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) tarjoamiin koulutustapahtumiin. 

Reserviupseeripiirin keskeisiä tavoitteita vuodelle 2021 ovat mm. piirin jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvattaminen, edistää ampumataidon ja -mahdollisuuksien kehittämistä, piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä, järjestää RUL 90 vuotta tapahtuman, piiri on nimennyt varautumisvastaavan ja Vapepa yhteyshenkilön sekä piiri osallistuu RUK 100 vuotta tapahtumiin.

Jäsenyhdistysten keskeisiä tavoitteita vuodelle 2021 ovat mm. yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitellyt heille yhdistyksen toimintaa, prosenttiammunnassa yhdistyksen tulos on edellisvuotta parempi, yhdistyksen jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä, jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla, sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden, yhdistys järjestää tai osallistuu RUL 90 tapahtumaan sekä yhdistys osallistuu RUK 100 vuotta tapahtumiin.

Piirillä on toiminnanjohtaja, joka vastaa puheenjohtajiston ja piirihallituksen tukena käytännön tasolla piirin toiminnan johtamisesta myös vuonna 2021. Kaikki toiminta tehdään edelleen pääosin talkoovoimin. Toiminnanjohtajan tehtävien hoidosta maksetaan kohtuullista kulukorvausta liiton maksaman tuen mahdollistamissa rajoissa.

Piirin vuosien saatossa hyvälle tasolle saatu taloudellinen tilanne mahdollistaa jäsenistön aktiviteetteja tukevien toimintojen kehittämisen, vaikkakin lisääntyneet kiinteät kulut tuovat omia haasteitaan. Hyvään talouden pitoon tulee paneutua edelleen huolellisesti, jotta jatkossakin toiminnan edellytykset säilyvät.

Jo useana vuonna tavoitteena on ollut saada aktivoitua jäsenistöä liikkumaan, jotta kovan kolauksen kärsinyt reserviläisten kuntokäyrä saataisiin kestävään nousuun. Tässä tavoitteessa ei ole onnistuttu riittävällä tavalla.  Erityisesti sijoituskelpoisessa iässä olevaa jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kenttäkelpoisuutta kehittävään toimintaan kuten jotoksille. Myös ampumataidon ylläpitoon tarjotaan tarvittavia resursseja piirin taholta. Tavoitteena on, että jokainen kerho saa koottua joukkueen (viisi henkilöä) vuosittain pidettävään Tuomas Gerdt RK-kilpailuun.

Kertausharjoituksien määrä on noussut ja erityisesti toimintansa aloittanut paikallispataljoona tarjoaa mahdollisuuksia monille reserviupseereillekin sodanajan sijoitukseen ja tehtävän vaatimaan aktiiviseen kertausharjoituskiertoon. Tulevina vuosina reserviläisille annetaan mahdollisuuksia ja vastuuta huolehtia omasta sotilasammattitaidostaan. MPK:n rooli on muuttunut koulutusten järjestäjänä; meidän reserviupseerien on hakeuduttava aktiivisesti koulutustehtäviin kursseille. Puolustusvoimauudistuksen joukkojen kokonaismäärän supistamisen myötä yhä useampi jää vaille sodan ajan tehtävää. Reservin upseerien on huolehdittava omasta sijoituskelpoisuudestaan sekä tuotava Aluetoimiston tietoon halukkuutensa toimia sijoitettuna sodan ajan joukoissa. Sotilaallisen koulutuksen siirtyminen MPK:lta Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle on vaikuttanut jonkin verran MPK:n koulutusohjelmiin.

Piirin toimintakilpailun perusteita kehitetään edelleen toimintaa tukevaan suuntaan. Jäsenistön osallistuminen piirin urheilukilpailuihin ja laajaa osallistumissuosiota saavien tapahtumien järjestämistä tulee palkita jatkossa merkittävämmällä panoksella. Pisteytyksen ytimenä käytettävä toimintalomake täytetään RUL:n tarjoamalle alustalle.

2.Painopistealueet 2021

Piirin toiminnan painopistealueet ovat seuraavat:

Piirin ja koko RUL:n jäsenmäärän yleinen kehitys on ollut viime vuodet laskusuunnassa, mikä pääosin johtuu reserviupseerien kokonaismäärän vähenemisestä. Kuitenkaan valtaosa reserviupseereista ei vielä ole liiton jäsenenä. Kasvu-uralle voidaan päästä järjestäytymisastetta nostamalla, mikä edellyttää henkilökohtaista, aktiivista jäsenrekrytointia koko piirin alueella. Tärkeää on huolehtia, ettei ”perälauta vuoda” eli jäsenpoistumaa on saatava vähentymään. Pyritään saamaan jäsenet entistä aktiivisemmin osallistumaan toimintaan, etenkin jäsenmäärältään isoimmissa kerhoissa. Sekin vaatii henkilökohtaista yhteydenottoa – pelkillä massapostituksilla ei joukkoja saa liikkeelle. Erityisesti panostetaan nuorille jäsenille suunnattuun toimintaan, miltä osin tärkeällä sijalla on myös aloiteltu yhteistyö Lappeenrannan Teekkarireserviläisten (LaTeRes) kanssa. Haetaan nuorisojäsenten aktivointiprojektin kustannuksiin myös rahoitustukea RUL:lta ja EKMPT:lta.

Luodaan edellytyksiä turvalliselle ammunnan harrastamiselle johdetusti koulutettujen ammunnanjohtajien valvonnassa. Muukon pistoolirata ja Immolan ampumaradat mahdollistavat osaltaan ampumaharrastuksen ja kenttäkelpoisuutta kehittävän ampumatoiminnan toteuttamisen. Tiedotetaan entistä aktiivisemmin Muukon ampumailloista, joita MPK järjestää, sekä piirin omista ampumaharjoituksista ja -kilpailuista. Varaudutaan edelleen tukemaan myös asehankintoja ja ampumatoimintaa, jotta ammunnan harjoittelu myös kiväärikaliiperisilla aseilla, joita piirillekin on hankittu, onnistuisi entistä paremmin.

Tuetaan jäsenistön osallistumista MPK:n reserviupseerivalmiuksia kehittäville kursseille. Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan Maanpuolustuspiirin toimintaan. 

3.Muut keskeiset toiminta-alueet

Piirin liikuntatoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön kenttäkelpoisuutta kannustamalla heitä säännölliseen liikuntaharrastukseen. Painopiste on peruskunnon lisäksi sotilasosaamista ylläpitävissä lajeissa esim. toiminnallisissa ammunnoissa, jotoksissa, maantiemarsseissa sekä sotilasmoniotteluissa. Merkittävä osa liikuntatoiminnasta tehdään yhteistyössä Reserviläispiirin kanssa. 

Tiedotustoiminnan tavoitteena on piirin näkyvyyden parantaminen ulospäin sekä tiedottaminen jäsenille ja potentiaalisille jäsenille tapahtumista. Yhdysmies –lehti toimii jäsenistön sisäisenä tiedotuskanavana. Piirillä tulee olla vankka asema lehden suuntaviivojen määrittelyssä. Piirin omat Internet-sivut tavoittavat merkittävän osan kohdejoukosta. On huolehdittava niiden säännöllisestä päivittämisestä. Selvitetään myös muiden some-kanavien aktiivisempi hyödyntäminen myös piiritasolla. Tapahtumien järjestelyistä vastaavien henkilöiden tulee kantaa vastuu sekä sisäisestä että ulkoisesta tiedotustoiminnasta. Piirin tiedotus ei missään olosuhteissa korvaa kerhojen omia jäsentiedotteita. Kerhoja kannustetaan hakeutumaan yleisötapahtumiin esittelemään toimintaansa.

Piiri pitää tärkeänä rakentavan yhteistyön jatkamista Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Maasotakoulun, Raja- ja merivartiokoulun sekä Kaakkois-Suomen rajavartioston antama tuki koulutus- ym. tapahtumien järjestämisessä on piirille ja sen jäsenyhdistyksille erinomaisen arvokasta. Piiri toivoo voivansa tukeutua tulevaisuudessakin Maasotakouluun, Raja- ja merivartiokouluun sekä Kaakkois-Suomen rajavartiostoon.

Hallitus