Sotilasvala

Minä N.N. lupaan ja vakuutan
kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,
olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.
Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.
Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.
Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.
Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.
Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.

 

 

Faned

Jag N.N. lovar och försäkrar
inför Gud den allsmäktige och allvetande,
att vara en pålitlig medborgare trogen Finlands rike. Jag vill redligt tjäna mitt land och efter all min förmåga söka och främja dess väl och bästa.
Jag vill överallt och under alla omständigheter, i fred såväl som i krig, försvara mitt fädernesland, dess lagliga statsskick och rikets lagliga överhöghet. Om jag förnimmer eller erfar något som är på färde för störtande av landets lagliga överhöghet eller för upphävande av landets statsskick vill jag ofördröjligen uppge det för myndigheterna.
Jag viker inte i något läge från den trupp som jag hör till eller från min post inom den, utan så länge krafterna står mig bi fullgör jag det uppdrag som anförtrotts mig.
Jag lovar att uppföra mig redbart och rakryggat, att lyda mina överordnade, följa lagar och förordningar samt väl bevara tjänstehemligheter som anförtrotts mig. Jag vill också vara rättfram och hjälpsam mot mina vapenkamrater. Jag skall aldrig bryta mot min tjänsteplikt, vare sig för släktskaps, vänskap, avunds eller ovänskaps skull eller av fruktan, på grund av gåvor eller av annan orsak.
Om jag tilldelas överordnads ställning, vill jag vara rättvis mot mina underordnade, vårda mig om deras välbefinnande, informera mig om deras önskemål, vara deras rådgivare och handledare samt för egen del vara ett gott och sporrande föredöme för dem.

Allt detta vill jag på heder och samvete uppfylla.