Toimintasuunnitelma

Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toimintasuunnitelma 2013

1 Yleistä

Kenttätykistökerho ja Uudenmaan tykistökilta jatkavat tiivistä yhteistoimintaa. Yhdistyksille on valittu nyt neljännen kerran yhteinen hallitus. Yhteinen toimintasuunnitelma ja yhdessä laadittu talousarvio antavat vahvan pohjan konkreettiselle yhteistyölle.

2 Tiedottaminen

Kerhon verkkosivusto on osoitteessa www.rul.fi/ktkerho. Vuoden 2012 aikana hiljaiseloa elänyt nettisaittiuudistus resurssoidaan edellisvuosia vahvemmin. Myöhemmin vuonna 2013 Kerhon ja Killan yhteiset Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.tykistö.fi, tämän edelleen ohjaus RUL:in sivuille on selvityksen alla. Nettitiedottamisen muita kanavia ovat sähköpostitukset ja Facebook-sivu tapahtumatietoineen.

Kerho ja kilta tiedottavat toiminnastaan Tulikomentoja-lehdessä ja Helsingin Reservin Sanomissa yhteisesti. Tapahtumista ja toiminnasta kirjoitetaan artikkeleita em. julkaisujen lisäksi myös muihin maanpuolustusalan julkaisuihin.

Varusmiesinfoja järjestetään aiempien vuosien tapaan yhdessä JTR:ssä ja KARTR:ssä. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi vapaaehtoista maanpuolustustyötä epäsuorantulen parissa ja herättää µkipinäµ toimintaan mukaantulosta.

Tykkimiehen oppaasta tullaan vuoden 2013 julkaisemaan uusi päivitetty painos. PV:n uuden taistelutavan vaikutukset oppaan sisältöön on vielä selvitystyön alla. Oppaan jakotilaisuuksissa kerrotaan Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan toiminnasta ja vahvistetaan yhdistysten asemaa potentiaalisten jäsenten keskuudessa.

3 Toiminta

3.1 Nuorten toiminta

Erityisesti nuorille jäsenille ja potentiaalisille jäsenille suunnattavalla toiminnalla pyritään vahvistamaan jäsenpohjan uudistumista ja jäsenmäärän kasvua. Kerho ja Kilta järjestävät Tykkimiehentoimintapäivän helmikuussa ja ampumaillan nuorille lokakuussa. Myös toinen ampumatapahtuma alkuvuodelle on suunnitteilla, sillä edellisvuonna kaikki halukkaat eivät mahtuneet syksyn tapahtumaan.

Toimintaa nuorille suunnitellaan ja toteutetaan varusmieskyselyiden sekä vuonna 2010 käyttöön otetun jäsenkyselyn pohjalta. Myös kaikki muu jäsenistöltä saatu palaute huomioidaan toiminnan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

3.2 Koulutus/kilpailutoiminta

Epäsuorantulen ja muut sotilastaitokilpailut ovat muodostaneet viime vuosina Kerhon ja Killan ydintoiminnan. Jäsenistön sotilastaito-osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä varten kerho ja kilta ovat toiminnassaan suuntautuneet voimakkaasti kilpailuihin, joihin järjestetään ennakkoharjoittelua osallistujia varten. Hedberg-kilpailu järjestetään viidettä kertaa keväällä. Kilpailu järjestetään MPK:n kurssina aiempien vuosien tapaan.

Kerho ja Kilta ovat edellisvuosina ilmoittaneet partioita mukaan kantahenkilökunnan kunto-ottelun reserviläissarjaan. Kunto-ottelun tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla, syksyllä 2012 Haminassa pidetyn kilpailun yhteydessä tykistön komentajisto oli linjannut kilpailun lopettamisesta tai ainakin välivuoden pitämisestä vuonna 2013.

Tavoitteena on myös kasata joukkue johonkin kansainväliseen sotilastaitokilpailuun. Italian Lombardiassa järjestettävään sotilastaitokilpailuun Kerhon ja Killan jäseniä on osallistunut hyvällä menestyksellä aiempina vuosina sekä Kerhon että HRUP:n joukkueessa. Perinteisten kilpailutapahtumien lisäksi suunnittelemme mahdollisuutta järjestää yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa uusia kilpailullisia tapahtumia.

3.4 Ampumatoiminta

Varusmies- ja jäsentutkimuksen perusteella ampumatoiminta on yksi kiinnostavimmista toimintamuodoista. Ampuma-aselainsäädännön muuttuessa Kerho ja Kilta tahtovat olla myös taho, jonka puitteissa reserviläisille tärkeää ampumataitoa on mahdollista ylläpitää. Yhdistykset pyrkivät edistämään jäsenistönsä ampuma-aktiivisuutta tarjoamalla valvotun ampumaratavuoron sekä mahdollisuuden käyttää Kenttätykistökerhon sekä HRUP:n aseita tilaisuuksissaan. Yhdistysten piirissä toimii henkilöitä, jotka voivat toimia koulutettuina harrastuneisuustodistuksen kirjoittajina.

Erityisiä ampumatapahtumia ovat syksyllä 2013 nuorten ilta sekä koko jäsenistölle suunnattu ampumamestaruuskilpailu.

3.4 Esitelmät ja retket

Esitelmätilaisuuksia ja tutustumismatkoja tykkimiehiä kiinnostaviin kohteisiin järjestetään vuoden aikana useita. Aiempien vuosien tapaan, KARTR:n ampumaleirille Pahkajärvelle, järjestetään retki syksyllä tulitoimintaa seuraamaan. Jäseniä kannustetaan osallistumaan mahdolliselle Tykkimiehet ry:n organisoimalle tykkimiesten yhteiselle matkalle itänaapuriin.

3.5 Perinteet

KT-kerho & Kilta juhlivat ja ylläpitävät tykistön perinnepäiviä 6.3 ja 4.12 yhdessä muiden Tykkimiesyhdistysten kanssa.

4 Muut alueet

4.1 Viro -yhteistyö

Viro-yhteistyö on konkretisoitunut retkenä Tapaan, jossa on järjestetty Perussuunta-nimeä kantava koulutus- ja kilpailutapahtuma. Perussuunta-tapahtuma järjestetään myös keväällä 2013. Yhteisiä tapaamisia jatketaan edellisten vuosien tapaan myös Hedberg-tapahtuman yhteydessä.

4.2 Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa

Kerho ja Kilta osallistuvat myös aktiivisesti Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Reserviläispiirin toimintaan. KT-kerholla on ollut oma edustajansa HRUP:n hallituksessa jo useana vuotena peräkkäin. Tavoitteena on saada myös Killan edustaja HRESP:n hallitukseen vuoden 2013 piirikokouksessa.

Kenttätykistökerho jatkaa yhteistyön kehittämistä KRH-kerhon kanssa. KT-kerho ja KRH-kerho ovat neuvotelleet vuoden 2010 aikana mahdollisista yhteistyömuodoista. Vuoden 2013 aikana pyritään kokeilemaan ensimmäisiä yhteistyön konkreettisia muotoja.

Kerholla ja Killalla on myös edustajansa Tykkimiehet ry:n neuvottelukunnassa.

5. Tapahtuma- ja koulutuskalenteri

Koulutustoiminta tapahtuu Maanpuolustuskoulutuksen kursseilla ja Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa. Normaalin tapahtumaosallistumisen lisäksi Kerhon ja Killan jäsenistöä toimii tilaisuuksissa koulutustehtävissä. Tarkka koulutuskalenteri päivämäärineen löytyy MPK:n nettisivuilta osoitteessa: www.mpkry.fi sen jälkeen, kun kurssit on virallisesti hyväksytty. Epäsuorantulen toimialavastaavana toimii ylil Aki Mäkirinta.