Yhdistyksen säännöt

NAANTALIN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT


Hyväksytty: Yhdistyksen kokous 26.10.2022, RUL hallitus 18.11.2022, Patentti- ja rekisterihallitus 25.11.2022

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Naantalin Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Naantali.

2 §
Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3 §
Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta ja maanpuolustushenkeä edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
1) ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa reservin upseereina;
2) johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeri- ja sotilastaitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä teoriassa että käytännössä, siihen luettuna myös asianomaisella luvalla järjestetyt urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet;
3) harjoittamalla julkaisutoimintaa;
4) vaalimalla maanpuolustukseen ja sotilastoimintaan liittyviä perinteitä; ja
5) ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla kiinteää ja/tai irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

5 §
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

6 §
Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus.

7 §
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 §
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla taikka menettänyt upseeriarvonsa.

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen päätöksestä saattamalla asia kirjallisesti yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Jäsenen, joka ei ole huolehtinut jäsenmaksuvelvoitteistaan Suomen Reserviupseeriliiton säännöissä edellytetyin tavoin, voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyksen toimielimet

9 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

10 §
Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Kokouspaikan ja –ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostilla heidän yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen, kirjeitse tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

12 §
Yhdistyksen syyskokouksessa
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
2) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
3) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;
4) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio;
5) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja;
7) valitaan hallituksen muut jäsenet;
8) valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies;
9) päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin;
10) päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirihallitukseen;
11) päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin;
12) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

13 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
2) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
3) esitetään tilintarkastuskertomus;
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta;
5) päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin;
6) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu.

Hallitus

14 §
Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

15 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheen-johtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenne–yhteydessä tai muun teknisen apuvälineen avulla.

16 §
Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa
1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii;
2) suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa sekä muutoinkin huolehtia yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) edustaa yhdistystä;
4) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat;
5) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset;
6) vahvistaa oma tehtävänjakonsa sekä asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ym. toimielimiä;
7) hoitaa yhdistyksen taloutta mm. rahavaroja ja muuta omaisuutta hoitamalla sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta;
8) huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta;
9) huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta;
10) päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää luetteloa jäsenistä;
11) hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa;
12) vastata Suomen Reserviupseeriliiton ja Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista velvoitteista;
13) päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä niiden myöntämisestä päättävälle taholle; ja
14) luovuttaa yhdistyksen tilit ja tilinpäätös tilintarkastajalle 17 §:n mukaisesti.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

17 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai yhden sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen määrännyt.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

19 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksiin, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

20 §
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

21 §
Jos yhdistys on päätetty purkaa, yhdistyksen omaisuus luovutetaan maanpuolustustoimintaa edistävään tarkoitukseen, purkamisesta lopullisesti päättäneen yhdistyksen kokouksen päätök-sen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat purkamisesta lopullisesti päättäneen yhdistyksen kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat luovutetaan samaan tarkoitukseen.

Sääntömuutoksen voimaantulo

22 §
Sääntömuutoksen tultua hyväksytyksi yhdistyksen kokouksessa ja Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksessa sekä muutoksen tultua merkityksi yhdistysrekisteriin muutetut säännöt astuvat voimaan heti. Sääntömuutokset eivät vaikuta muutoshetkellä eri tehtäviin valittujen toimielinten tai –henkilöiden toimikausiin.

Sääntömuutokset eivät vaikuta muutoksen voimaantullessa voimassa olleiden sääntöjen mukaisiin jäsenoikeuksiin ja –etuihin.