Säännöt

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa Rovaniemellä 6.12.2004.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Lapin Opiskelevat Reserviläiset LORU ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi.

2 §

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n sekä Opiskelijain
Reserviupseeripiiri – Reservofficersdistriktet för studerande ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä
valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

• ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista
toimintaa
• järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä sotilastaitoja ylläpitävää ja
kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet
• harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa
• ylläpitämällä sotilasperinteitä

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi Rovaniemen seudulla
opiskelevan, maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen.

5 §

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka
suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsenmaksu voi olla myös ainaisjäsenmaksu. Jäsenen
erotessa yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

6 §

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla
edistäneen henkilön.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen
puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen
tarkoitusperien vastaisesti, käyttäytynyt arvolleen sopimattomalla tavalla tai menettänyt
sotilasarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

Yhdistyksen toimielimet

8 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta; syyskokous, joka pidetään
viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31.
päivänä.

Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian
käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille joko sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen tai jäsenille kirjeenä jaettavassa muussa tiedotteessa vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta.

10 §

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu.

Äänten ollessa tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Henkilövaaleissa äänten ollessa tasan asia ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja
kunniajäsenillä äänioikeus.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.

2) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma

3) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

4) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio

5) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

7) valitaan hallituksen muut jäsenet

8) valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

9) päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta
piirin toimielimiin

10) päätetään tarvittaessa Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien
valitsemisesta liiton toimielimiin

11) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

2) käsitellään yhdistyksen edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

3) esitetään tilintarkastuskertomus

4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle sekä vastuuhenkilöille
myönnettävästä vastuuvapaudesta

5) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme päivää ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Hallitus

13 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.

Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja
enintään kymmenen muuta jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan viideksi toimintavuodeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista
jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu.
Äänten ollessa tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

15 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen hallinnosta

2) edustaa yhdistystä

3) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat

4) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

5) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen
valmistamisesta

6) huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta

7) huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta

8) päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille,
joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus voi määrätä
taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

19 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä päivää.

Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa kokoukseen osallistuneista yhdistyksen jäsenistä.

Kokouskutsussa on mainittava siitä, että kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista.

20 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen
tarkoitusperiä lähellä olevaan toimintaan, Opiskelijain Reserviupseeripiirille tai Suomen
Reserviupseeriliitolle.