Yhdistyksen säännöt

logoMikkelin reservinupseerit ry säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Reservinupseerit r.y.

Sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 §

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund r.y.:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsen säilyttää aikaisemmat jäsenoikeutensa.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

Ainaisjäsenmaksun suoritukseksi katsotaan myös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykselle aikaisemmin suorittama ainaisjäsenmaksu.

6 §

Yhdistyksen hallitus voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla tai menettänyt upseeriarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

Yhdistyksen toimielimet

8 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

10 §

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan asia ratkaistaan arvalla.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

Hallitus

13 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.

Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

15 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen valtuuttanut.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

19 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

20 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle säätiölle, jonka tarkoituksena on harjoittaa huoltotoimintaa Suomen reservin upseerien ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellämainitunlaiselle säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.

[Yhdistyksen säännöt 07.11.2002 yhdistysrekisteriviranomaisen antaman yhdistyksen rekisteröityjen sääntöjen jäljennöksen mukaisena]