Aloittelijoille

Kiinnostaako ammunta harrastuksena, mutta on epäselvää miten harrastus aloitetaan?

Tähan osioon pyritään kokoamaan harrastuksen aloittamiseen liittyviä asioita.

Ennen harrastuksen aloittamista on siitä kiinnostuneen syytä kysyä itseltään onko kiinnostunut ammunnasta tulostavoitteisena urheiluna, reserviläistoimintana vai muusta syystä. Kilpa-ammunta tarkoittaa kansallisten ja kansainvälisten ammuntalajien harrastamista, jossa pääpaino on harjoittelussa ja kilpailutoiminnassa, ei niinkään aseissa ja muissa välineissä. Reserviläisten ampumatoiminta sen sijaan on usein vapaamuotoisempaa ja epäformaalimpaa harrastamista ja aseenkäsittelyä, jonka tehtävänä on palvella maanpuolustusta. Molemmista löytyy ns. perinteisiä lajeja, sekä toiminnallisia lajeja.

Tärkein kysymys on, onko tavoitteena omistaa ampuma-ase, vai harrastaa ammuntaa!

Mikäli oma kiinnostus on vain hetkittäistä on syytä kysyä riittääkö yhdistysten tarjoamat ammuntatilaisuudet ja kalusto oman kokeilunhalun tyydyttämiseen, vai kiinnostaako ammunta oikeasti. Aselainsäädäntöön ajetut muutokset pakottavat omalta osaltaan osallistumaan ampumatoimintaan yhdistysten kalustolla, joten se omalta osaltaan toimii myös koeaikana itselle.

Ammunnassa on tarjolla lukuisia erilaisia ampumalajeja. Lähtökohtana on hyvä pitää että ammunta on urheilua siinä missä muutkin, menestyäkseen on tehtävä paljon töitä ja keskityttävä muutamaan lajiin, kaikkea ei ehdi harrastaa. Tässä on esitetty tyypilliset reserviläisten ammuntalajit sisältäen ns. perinteiset kilpalajit, toiminnalliset ammuntalajit, sekä reserviläisten omat perinne- ja palvelusaselajit.

Perinteiset lajit ovat osin kansallisia, osin kansainvälisiä kilpa-ammuntalajeja, lisätietoja SAL:in sivuilta.

Toiminnalliset ammuntalajit ovat vauhdikkaita lajeja, joissa asekäsittely, nopeus, tarkkuus ja ketteryys punnitaan.

Perinneaseet on sodanaikaisella kalustolla tapahtuvaa ammuntaa, niitä varten on määritelty omat lajinsa joista kilpaillaan piiri- ja valtakunnallisella tasolla (ResUL).

Palvelusaselajit ovat uudehkoja reserviläisten ammuntalajeja, joissa myös kilpaillaan. Lajit on muokattu puollustusvoimien henkilökunnan vuosittaisista ammunnoista reserviläisten kilpalajeiksi.

Lisätietoja lajikohtaisista säännöistä Reserviläisurheiluliiton sivuilta

 

Alueen seurat ja yhdistykset

Tampereen alueella ampumatoimintaa järjestää pääasiassa Pohjois-Hämeen Ampujat (P-HA), sekä reserviläisjärjestöt. Ampumaseurat kuuluvat ampujainliiton alaisuuteen ja niiden toiminta keskittyy lajimuotoiseen (kilpa-)ampumatoimintaan. Jäsenyys seuroissa tuo jäsenyyden myös Suomen Ampumaurheiluliitossa (SAL). Reserviläisyhdistysten ampumatoiminta tukeutuu suurelta osin ampumaseurojen ja puolustusvoimien ampumaratoihin.

Tampereen ja lähialueen SAL:n alaisia ampumaseuroja

Ampumatoimintaa aktiivisesti järjestäviä muita reserviläisjärjetöjä

 

Lupa-asiat

Ampuma-aselain muutokset tulivat voimaan 13.6.2011.

Oleellista on tiukentuva käsiaseiden lupakäytäntö. Jatkossa on käsiaseita hakevan (pistooli/revolveri) on jatkossa suoritettava poliisilaitoksella n. puolen tunnin testi, jolla ”selvitetään hakijan väkivaltaisuutta ja itsetuhoisuutta”.

 

Testin suorittaminen ei ole hakemuksen käsittelyn edellytys, jos

1) luvanhakijan suorittamasta testistä on kulunut vähemmän kuin kolme vuotta;

2) luvanhakijan henkilökohtainen sopivuus on tullut selvitetyksi lääkärin tai psykologin antamalla todistuksella, joka ei ole kuutta kuukautta vanhempi;

3) henkilölle on annettu ampuma-aseen hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, rinnakkaislupa tai aseenkäsittelylupa taikka hyväksyntä asevastaavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja enintään kolme vuotta ennen hakemuksen jättämistä; taikka

4) henkilö virkaansa kuuluvissa tehtävissä kantaa ampuma-asetta.

Myös harrastuneisuuden osoittaminen on määritelty lain muutoksessa tarkemmin:

Aktiivinen ampumaurheilu ja -harrastus

Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi aktiiviseksi ampumaurheiluksi ja -harrastukseksi katsotaan pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla tai ilmapistoolilla tapahtuva:

1) ampumaharjoittelu;

2) ampumakilpailuihin osallistuminen kilpailijana;

3) ampumakilpailuihin osallistuminen tuomarina tai muuna toimitsijana;

4) ampumavalmentajana toimiminen taikka

5) ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen

Aktiivisen harrastuksen on lupaa haettaessa sisällettävä yhteensä vähintään kymmenen harrastuskertaa tasaisesti kahden vuoden ajalle jakautuvana.

Aktiivista harrastamista ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin harrastajan ei sääolosuhteiden tai muun vastaavan esteen vuoksi ole mahdollista harrastaa sitä lajia, jonka harrastamisen perusteella lupaa haetaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva este tai muu näihin rinnastettava syy keskeyttää kahden vuoden määräajan kulumisen, jos luvanhakija tällaiseen syyhyn vetoaa ja osoittaa sen olemassaolon.