Säännöt

TURUN RESERVIUPSEERIT RY.N SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Reserviupseerit ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki.

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

– ohjaamalla ja tukemalla jäsentenstä toimntaa henkisesti ja aineellisesti tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.
– harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.
– lläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.
– järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa. siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä varojensa kartuttamiseksi toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahan keräyksiä asianomaisella luvalla.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

Ainaisjäsenmaksun suoritukseksi katsotaanmyös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykselle aikaisemmin suorittama ainaisjäsenmaksu.

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai menettänyt upseerin arvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta. Syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15 päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun aikana. Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä halitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10§

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.

11§

Yhdistyksen syyskokouksessa

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) todetaan kokoukse laillisuus ja päätösvaltaisuus ja osanottajat
3) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
4) vahvistetaan jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
5) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
7) päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä
8 ) valitaan hallituksen muut jäsenet
9)valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
10) päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piiirin kokouksiin
11) päätetään piirin sääntöjen edelyttämien jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitsemisesta piirihallitukseen
12) päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin
13) päätetään siitä missä lehdessä sääntöjen 9§:n 3 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava
14) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdsityslain 23§:ssa tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

12§
Yhdistyksen kevätkokouksessa
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) todetaan kokoukse laillisuus ja päätösvaltaisuus ja osanottajat
3) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
4) esitetään tilintarkastuskertomus
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
6) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdsityslain 23§:ssa tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus

13§

Halitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan vuosittain puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä vähintään viisi (5) ja enntään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Puheenjohtajaksi ja hallituksen muuksi jäseneksi voidaan sama henkilö valita samaan tehtävään enintään kuudeksi (6) vuodeksi peräkkäin ja eri tehtäviin yhteensä enintään yhdeksäksi (9) vuodeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

14§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

 

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

15§

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

 

  1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen toiminnasta.
  2. Edustaa yhdistystä.
  3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
  4. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
  5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
  6. Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.
  7. Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
  8. Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenen mahdollisesta erottamisesta sekä pitää luetteloa jäsenistä.
  9. palkata ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

 

16§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15 päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat kaksi yhdessä tai joku heistä yksi yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen määrännyt.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

19§

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintän kolmekymmentä (30) päivää.

Molemmissa kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

20§

Jos yhdistys purkautuu, on purkamiskokouksessa päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä näiden sääntöjen 3 §:ssä mainittujen tarkoitusperien tukemiseen.