Yhdistystoiminnan kehittäminen

 

Vuonna 2024 jatketaan paneutumista toimintasuunnitelmien jalkauttamiseen ja tätä tuetaan ”Taisteluparimallin” laajennuksella, jossa keskeisillä yhdistyksen toiminnan kehittämisen painopisteillä on hallituksen jäsenistä koottu vastuullinen osasto. Tällä päästään yhä syvempään yhdistyksen jaosten väliseen yhteistoimintaan. Lisäksi jalostetaan aiemmin ideoitua mentori-tuki –mallia, jossa nuorelle reserviupseerille tarjotaan vanhemman reserviupseerin tukea ja matkan jatkuessa toisinpäin. Talouden osalta vuoden 2024 yksi päätavoitteista on budjetoinnin edelleen kehittäminen, jotta voidaan seurata ja ennustaa toteumaa koko toimintavuoden ajan, sekä  itsenäisyysjuhlakonseptin edelleen kehittäminen kohti taloudellisesti positiivista toteumaa.

Kunto-taito-tahto

Puolustusvoimien sijoitettujen reserviläisten ja kertausharjoitusten määrien supistaminen, nykypäivän työn sitovuuden lisääntyminen sekä entistä kovempi kilpailu yksilöiden vapaa-ajasta ovat haasteita, joiden seurauksena on yhä päämäärätietoisemmalla ja tavoitteellisemmalla yhdistyksen omalla toiminnalla sekä alueellisella yhteistyöllä toiminta-alueemme muiden reserviläistoimijoiden kanssa kehitettävä toimintaympäristöä, joka tarjoaa jäsenistöllemme mahdollisuuden omien tietojen, taitojen, kunnon ja maanpuolustustahdon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden.

Uusia yhteistyön & toiminnan malleja sekä jäsenrekisterin hyödyntäminen

Yhdistyksemme on toimintansa tukemiseksi ja edelleen kehittämiseksi vuonna 2024 yhä jatkettava uusien yhdistys- ja julkisyhteistyön mallien kehittämistä sekä hyödynnettävä määrätietoisemmin jäsenrekisteriään yhä kohdennetumman ja jäsenistöä paremmin palvelevan ja kuuntelevan toiminnan luomiseksi sekä uusien toiminnan muotojen kehittämiseksi. Korona-ajan opit sähköisistä ratkaisuista tulee toimintaa tukevalla tavalla ottaa myös normaalioloissa käyttöön ja hyödynnettäväksi. Lisäksi yhdistyksen on aktiivisesti kehitettävä toimintamalleja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi verkostojen ja verkostoitumisen kautta. Yhdistyksellämme on mahdollisuus olla yhteisöllisyyden edelläkävijä.

Reserviläispiiri

Yhdistys on ollut ja pyrkii myös jatkossa olemaan aktiivisesti mukana piirin toimintamallien ja organisaation uudistamisessa, jotta ne saadaan tehokkaammin ja paremmin vastamaan nykypäivän haasteisiin. Tulevien vuosien painopisteenä on varaustumistoiminnan kehittäminen sekä piirin toimintakalenterin rohkea uudistaminen vastaamaan tämän päivän kysyntää.

Liiton strategian jalkauttaminen

Reserviupseeriliiton strategian jalkauttamiseen ja käytännön toteuttamiseen yhdistystasolla tulee pyrkiä kiinnittäämään edelleen enenevässä määrin huomiota sekä käyttää sitä, ja sen tuottamia toimivia käytäntöjä sekä materiaalia, tukena yhdistyksen ensi vuoden ja tulevien vuosien toimintaa kehitettäessä ja suunniteltaessa. Yhdistyksen toiminnan tulee tukea kansallisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
(https://www.rul.fi/reserviupseeri/reserviupseeriliitto/strategia/).