Säännöt ja ohjeet

VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT (15.3.1995)

Perustettu 1.9.1962
Rekisteröity 30.7.1963
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue


Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficerförbund ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä piiriksi.

Tarkoitus


Piirin tarkoituksena on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Toiminnan laatu


Tarkoitustaan piiri toteuttaa

  • Ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti muun muassa tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.
  • Harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.
  • Ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.
  • Järjestämällä jäsenyhdistystensä jäsenten henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus ja kilpailutilaisuudet.
  • Suorittamalla Suomen Reserviupseeriliiton piirille antamat, yhdessä sovitut tehtävät.

Piirillä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoja ja testamentteja sekä varojensa kartuttamiseksi toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.

Piiri ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Jäsenet


Piirin jäseneksi voi päästä Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on piirin toiminta-alueella.


Jäsenyhdistykset ovat velvollisia suorittamaan piirille jäsentensä lukumäärän perusteella jäsenmaksun, jonka suuruus jäsenyhdistyksen jäsentä kohti määrätään piirin syyskokouksessa.


Piirin kokous voi piirihallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi piirin tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.

Piirin kunniajäsen on vapautettu maksamasta piirin jäsenmaksun.

Piirin toimielimet


Piirin toimielimet ovat piirin kokous ja piirihallitus.

Piirin kokoukset


Piirillä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä.
Kokoukset voidaan pitää muuallakin kuin piirin kotipaikkakunnalla. Kokouspaikan ja – ajan määrää piirihallitus.

Muita piirin kokouksia pidetään piirihallituksen päätöksen mukaan tai kun vähintään neljäsosa (1/4) jäsenyhdistyksistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten piirihallitukselta kirjallisesti vaatii.

Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä piirin tiedotuslehdessä tai jäsenyhdistyksille toimitettavalla kirjeellä. Kutsu kevät- ja syyskokoukseen julkaistaan vähintään neljätoista (14) päivää ja muuhun kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta mainiten samalla käsiteltävät asiat.


Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista alkavaa jäsenmäärän satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena on se jäsenmäärä, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille edelliseltä toimintavuodelta. Jäsenyhdistys saa lähettää piirin kokoukseen yhtä monta edustajaa kuin sillä on ääniä.

Yhdistyksen äänivaltaa käyttää piirin kokouksessa yhdistyksen siihen valtuuttama edustaja. Muilla edustajilla on kokouksessa puhevalta.

Piirin kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan, asia ratkaistaan arvalla.

10§
Piirin syyskokouksessa:

1)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2)    Päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta.
3)    Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
4)    Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarviosta.
5)    Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
6)    Valitaan piirihallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
7)    Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
8)    Valitaan tarvittaessa Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät ehdokkaat varajäsenineen liittovaltuustoon.
9)    Valitaan Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät edustajat liittokokouksiin.
10)    Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

11§
Piirin kevätkokouksessa:
1)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2)    Päätetään piirin toimintakertomuksesta.
3)    Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
4)    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
5)    Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouksessa mainittu.

Piirihallitus

12§
Piirin asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Piirihallitukseen valitaan vuosittain puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan toimintavuosittain siten, että kukin jäsenyhdistys saa piirihallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varamiehen jokaista jäsenmääränsä alkavaa 200-lukua kohti.

Piirihallituksen jäsen voidaan valita enintään kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin, puheenjohtajaksi voidaan jäsen valita tämän lisäksi enintään kolmeksi (3) toimintavuodeksi.

Piirihallitus asettaa keskuudestaan 4-jäsenisen työvaliokunnan. Piirihallitus voi asettaa valtuuksiensa nojalla erilaisia tehtäviä hoitamaan ja asioita valmistelemaan toimikuntia.

13§
Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu.
Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

14§
Piirihallitus huolehtii piirin toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:
1)    Toimia piirin tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen toiminnasta.
2)    Edustaa piiriä.
3)    Kutsua koolle piirin kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4)    Panna täytäntöön piirin kokousten päätökset.
5)    Hoitaa piirin rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
6)    Huolehtia piirin toimintakertomuksen laatimisesta.
7)    Huolehtia piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
8)    Päättää piirin jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

15§
Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Piirihallituksen tulee antaa tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien tulee tehtävänsä suoritettuaan jättää tarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle helmikuun kuluessa.

Piirin nimen kirjoittaminen

16§
Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat, heistä kaksi yhdessä tai heistä yksi yhdessä piirihallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

17§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Muutos astuu voimaan, kun Suomen Reserviupseeriliiton hallitus on sen hyväksynyt ja kun muutos on viety yhdistysrekisteriin.

Piirin purkaminen

18§
Päätös piirin purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. joista toinen on varsi-nainen kokous ja joiden välillä on kolmekymmentä (30) päivää. Piiri katsotaan puretuksi, jos kummassakin kokouksessa vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on purkamista puoltanut.

Jos piiri näin purkautuu, on purkamiskokouksessa päätettävä piirin varojen käytöstä niiden sääntöjen 3 §:ssä mainittujen tarkoitusperien tukemiseen.

19§
Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslakia.