Turvallisuusohje kilpailijat

TURVALLISUUSOHJE

lataa tästä TURVALLISUUSOHJE_KILPAILIJAT pdf muodossa

1 YLEISTÄ

Tätä turvallisuusohjetta noudatetaan Reserviläisurheiluliiton talvijotoksella 4.-6.3.2016

Turvallisuusohjetta täydennetään tarvittaessa vähän ennen kilpailua jaettavassa jotosohjeessa tai muilla kilpailijoille jaettavilla tiedotteilla.

Jokaisen harjoitukseen osallistujan on tunnettava turvallisuusohjeen sisältö ja noudatettava sitä. Lisäksi on noudatettava Puolustusvoimien varomääräyksiä sekä harjoituksen johdon ja kouluttajien antamia ohjeita ja määräyksiä.

Harjoituksenjohtajana (MPK) toimii Jussi Hirvonen

Turvallisuusvastuuhenkilönä (MPK) Mauri Nissinen

 

2 VARUSTEET

Jokainen harjoituksen toteuttamiseen osallistuva ryhmä, partio ja yksittäinen henkilö( MPK) vastaa oman kalustonsa kunnosta ja käsittelyturvallisuudesta.

Harjoituksen henkilöstö saa käsitellä vain sellaista kalustoa, johon heillä on tarvittava koulutus.

Oman siviilivarustuksen käyttö on harjoituksessa sallittu.

 

3 KOULUTUKSEN ALOITTAMINEN JA SIIHEN LIITTYMINEN

Jokaisella harjoitukseen osallistuvalla osastolla on oltava johtaja, joka vastaa osastonsa liikkumisesta ja pitää huolen turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Kilpailupartiolla pitää olla nimetty johtaja ja tehtävärasteilla turvallisuus-ohjeiden noudattamisesta vastaa rastipäällikkö.

Harjoituksen johdossa pidetään luetteloa harjoitukseen osallistuvasta henkilöstöstä.

Harjoituksen sisältämien koulutustapahtumien/rastien johtajat vastaavat rastiensa turvallisuudesta.

Rastitoimitsijat/partiot siirtyvät rasteilta seuraavalle omatoimisesti. Osaston johtaja ilmoittaa joukkonsa rastin pitäjälle ennen rastitehtävän aloittamista. Ilmoituksen keskeinen osa on partion numero ja se onko kaikki partion jäsenet paikalla.

Seuraava partio ei tule rastipaikalle ennen kuin heidät sinne erikseen kutsutaan.

 

4 KOULUTUSTAPAHTUMASTA POISTUMINEN

Tapahtumasta poistuttaessa on poikkeuksetta ilmoitettava kurssin johdolle henkilön tai osaston poistumisesta. Kilpailupartiot eivät saa poistua kilpailualueelta, kuin erikseen siihen kurssin johtajalta luvan saatuaan.

Tarvittaessa tulee luovuttaa luettelo poistuvasta henkilöstöstä.

 

5 VAARATILANTEISSA KÄYTETTÄVÄ TUNNUS

Toiminnan keskeyttämiskäsky on SEIS.

Tunnusta käytetään toiminnan keskeyttämiseksi ja vaaraa aiheuttavan tai vaaralliseksi havaitun toiminnan pysäyttämiseksi. Toimintaa jatketaan kouluttajan / osaston johtajan luvalla.

Jokainen harjoitukseen osallistuva on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan uhkaavasta vaarasta ja keskeyttämään harjoituksen välittömästi komentamalla ”SEIS”.

 

6 ASETURVALLISUUS JA VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ

MPK vastaa harjoituksessa käytettävien aseiden ja muun taisteluvälinemateriaalin turvallisuudesta.

Puolustusvoimat asettaa valvojan valvomaan puolustusvoimien aseiden ja muun materiaalin käyttöä.

Harjoituksessa ei käytetä voimakeinoja. Mahdollisessa järjestyshäiriö-tilanteessa kutsutaan paikalle sotilaspoliisi-partio ja / tai poliisi.

 

7 LIIKENNETURVALLISUUS

Harjoituksen aikana noudatetaan liikennesääntöjä sekä korostetusti sään ja kelin edellyttämää varovaisuutta.

Tiet kilpailualueella on mutkaisia ja kapeita, erityistä varovaisuutta on noudatettava kohtaamistilanteissa.

Osastolla tai yksittäisellä ajoneuvolla on aina oltava johtaja, jolla on käytettävissään toimiva viestiväline ja tiedossaan tarvittavat yhteystiedot. Matkaviestinten akkujen tila on tarkastettava ja akut ladattava tarvittaessa.

Ajoneuvoa ei peruuteta ilman varmistajaa / opastajaa.

Onnettomuustapauksessa on ilmoitettava Hätäkeskukseen 112 sekä harjoituksen johtoon.

Kilpailukarttaan on merkitty tieosuudet, joita kilpailijat eivät kilpailusuorituksen aikana saa käyttää.

Tiettyjen, kilpailukartassa erikseen merkittyjen teiden ja rautatien ylitys on kilpailusuorituksen aikana kielletty. Ko. tiet ja rautatie alitetaan tarvittaessa alikulkuja pitkin.

Hämärän ja pimeän aikana partioiden on käytettävä heijastimia sallituilla teillä ja tieurilla edetessään.

 

8 TAPATURMAT

Tapaturmat voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelyyn liittyviin ja muihin tapaturmiin.

Luokkaan ”muut tapaturmat” kuuluvat esim kompastumisesta johtuvat kaatumisen seurauksena muodostuneet vammat, puukon tai vastaavan teräaseen käsittelyn yhteydessä muodostuvat vammat, ajoneuvon tönäisyn aiheuttamat vammat ja vesistöihin liittyvät tapaturmat.

”Muut tapaturmat” –luokan seuraamukset pidetään vähäisinä yleisellä huolellisuudella ja tarkkaavaisuudella. Harjoituksen johto korostaa etukäteisinformaatiossaan maltin ja harkinnan tärkeyttä. Harjoituksen aikana puututaan välittömästi asiaan, mikäli virhetoimintoja havaitaan.

Jokaisella harjoitukseen osallistuvalla on velvollisuus keskeyttää virheellinen toiminta.

Vesistöjen ylitykset jäitä pitkin ohjeistetaan kilpailupäivien jäätilanteen mukaisesti. Tarvittaessa jäiden vahvuudet tarkistetaan koekairauksin ennen kilpailupäivää ja varottavat kohteet merkitään tarvittaessa kilpailukarttoihin.

 

Aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelyyn liittyy mm seuraavat tapaturma-mahdollisuudet:

Riskiluku pidetään tasolla ”Vähäinen” seuraavin toimenpitein:

9 TULIPALO

Jokaisessa huoneessa, jossa henkilöstöä majoittuu, on oltava toimiva palovaroitin.

Jokaisen harjoitukseen osallistuvan on tiedettävä missä sijaitsevat alkusammutusvälineet ja missä ovat hätäpoistumistiet.

Käytävät on pidettävä vapaana tavaroista siten, että kulku on varmuudella esteetöntä. Poistumiseen mahdollisesti käytettävien ovien ja ikkunoiden tulee olla helposti avattavissa.

Kokoontumispaikan käskee harjoituksen johto.

Mahdollisessa tulipalo-tilanteessa osastojen johtajat vastaavat siitä, että jokaisen henkilön olinpaikka varmuudella tiedetään. Mahdollisista vaaranalaiseen rakennukseen jääneistä henkilöistä on välittömästi ilmoitettava harjoituksen johdolle.

Majoituttaessa teltassa:

 

10 ENSIAPU JA TOIPUMINEN

Harjoituksen rastien johtajat vastaavat siitä, että koulutusosastolla on kyky aloittaa ensiapu äkillisessä tilanteessa (kaatuminen, sairas-kohtaus yms) sekä hälyttää paikalle apua ja ilmoittaa tapahtumasta harjoituksen johtoon.

Jokaisen harjoitukseen osallistuvan on tiedettävä mistä apu löytyy tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa.

Jokainen tehtävärasti on suunniteltava siten, että mahdollisen tapaturman / onnettomuuden seuraamukset kyetään rajoittamaan mahdollisimman vähäisiksi ja, että toimintaa voidaan jatkaa myös mahdollisen tapaturman / onnettomuuden jälkeen.

 

11 TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisesta vastaa piiripäällikkö Kimmo Salo.

Harjoituksen sisäisesti jokaisella rastitapahtuman pitäjällä ja osaston johtajalla on velvollisuus ilmoittaa harjoituksen johdolle mahdollisista onnettomuustapauksista sekä läheltä piti – tapauksista.

 

12 MUUT TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ASIAT

Harjoituksen pelastuspalvelupisteet (WGS84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti)

                             Ilmoitetaan jotosohjeessa

Yleinen hätänumero                                                  112

Pohjois-Karjalan Keskussairaala / vaihde             013 – 1711

Harjoituksen johtaja/MPK                                          Jussi Hirvonen 050-58443984

Harjoituksen turvallisuusvastaava/MPK                 Mauri Nissinen 0500-225350