Yhdistyksemme säännöt

 

Nimi ja kotipaikka
1 §         Yhdistyksen nimi on Riihimäen Reserviupseerit ry.
Sen kotipaikka on Riihimäen kaupunki.

2 §         Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta
3 §         Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
– ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla,
– harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa,
– ylläpitämällä sotilasperinteitä, tukemalla sotilasperinnetoimintaa, perinteen keräämistä ja tallentamista ja
– järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
4 §         Yhdistyksen varsinaisiksi jäseneksi voidaan hyväksyä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 §         Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Ainaisjäsenmaksun suoritukseksi katsotaan myös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykselle aikaisemmin maksama ainaisjäsenmaksu.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 §         Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

7 §         Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt upseerin arvolle sopimattomalla tavalla tai menettänyt upseerinarvonsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi. 

Yhdistyksen toimielimet
8 §         Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset
9 §         Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Kokouspaikan ja -ajan määrää yhdistyksen hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen päättämässä sanomalehdessä tai muulla yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

10 §       Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

11 §       Yhdistyksen syyskokouksessa
1)       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2)       vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma,
3)       vahvistetaan jäsenmaksujensuuruudet,
4)       vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio,
5)       päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6)       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
7)       valitaan hallituksen muut jäsenet,
8)       valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta,
9)       päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin,
10)     päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaitten valitsemisesta piirihallitukseen,
11)     päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin,
12)     päätetään siitä miten sääntöjen 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava ja
13)     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §       Yhdistyksen kevätkokouksessa
1)       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2)       käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
3)       esitetään tilintarkastuskertomus,
4)       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
5)       päätetään tarvittaessa piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin ja
6)       käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus
13 §       Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.
Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.
Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

14 §       Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 §       Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa
1)       toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta,
2)       edustaa yhdistystä,
3)       kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat,
4)       panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
5)       hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta,
6)       huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta,
7)       huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta ja
8)       päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
16 §       Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
17 §       Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen määrännyt.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
18 §       Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

19 §       Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

20 §       Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on harjoittaa huoltotoimintaa Suomen reservin upseerien ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellä mainitunlaiselle säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.

—————————-

Yhdistys on perustettu 29.12.1929.
Yhdistyksen yhdistysrekisterinumero on 100.065.
Edelliset säännöt on hyväksytty 18.2.1972.
Nämä säännöt on hyväksytty 18.3.2008 ja ne ovat voimassa 28.7.2010 alkaen.