Teksti: Reserviupseeriliitto

Kohti 2030-luvun kokonaismaanpuolustusta

Liittohallituksen alkuvuodesta 2023 asettama työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja antanut julkilausuman. Työryhmälle annettiin tehtäväksi miettiä, miten vastata niihin haasteisiin ja vaatimuksiin, joita ei yksistään asevelvollisuus vaan myös kokonaismaanpuolustus kohtaa 2030-luvulle tultaessa.

– Jokaisella suomalaisella tulisi olla oikeus tietää mikä heidän tehtävänsä on kriisitilanteessa ja saada tätä tehtävää vastaavaa koulutusta osaamisen tueksi, työryhmää puheenjohtanut liittovaltuuston varapuheenjohtaja Elisa Suutari kertoo.

Kohti kaikkien maanpuolustusvelvollisuutta

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut sen, että kaikkia kansalaisia tarvitaan sotilaallisen kriisin osuessa kohdalle. Aseellisen toiminnan lisäksi tarvitaan osaamista, jotka pitävät koko siviiliyhteiskunnan toiminnassa kriisin vallitessa.

Perustuslain 127§ mukaisesti maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia Suomen kansalaisia. Suomen aikuisväestöstä reilusti yli puolen tietoja ja taitoja ei kuitenkaan ole tunnistettu tai rekisteröity, heistä suuri osa on naisia. Heidän koulutuksensa poikkeusoloihin on vähäistä ja perustuu omaehtoisuuteen. Koulutusta poikkeusoloihin antavat mm. Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutus. Vastuu koulutuksesta on yhteiskunnan sijasta yksittäisillä järjestöillä ja yksilöillä. Näiden henkilöiden osaamisesta ei ole helposti saatavilla tietoa, jotta sitä voitaisiin käyttää kokonaisturvallisuuden tueksi.

Aseellisen palveluksen suorittaneiden asevelvollisten osalta Suomessa on varauduttu paremmin tuleviin kriiseihin ja asevelvollisten Puolustusvoimilta saama koulutus on tunnistettu asevelvollisuusrekisterissä. Asevelvollisia koulutetaan tehtäväänsä Puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä Maanpuolustuskoulutuksen kursseilla. Lisäksi asevelvolliset kouluttautuvat näiden ulkopuolella muiden toimijoiden järjestämissä koulutuksissa esimerkiksi dronelennättäjiksi. Tämä omaehtoinen kouluttautuminen jää asevelvollisuusrekisterissä pimentoon.

Siviilipalvelus tulee muotoilla uudelleen ja jatkossa siviilipalveluksen tulee palvella paremmin kokonaisturvallisuutta. Suomeen tulee luoda järjestelmä, joka mahdollistaa kansalaisille riittävät tiedot ja osaamisen maanpuolustusvelvollisuuden täyttämiseen. Koko ikäluokalle voidaan osoittaa palveluspaikka joko aseellisessa palveluksessa tai siviilipalveluksessa, kun asepalveluksen rinnalle on kehitetty kansalaistaitoja ja kokonaisturvallisuutta lisäävä siviilipalvelus.

Suomen Reserviupseeriliitto kannattaa maanpuolustusvelvollisuuden kehittämistä kohti tasa-arvoisempaa järjestelmää. Asevelvollisuuden rinnalle tulee kehittää nykymuotoisen siviilipalveluksen tilalle järjestelmä, jolla perustuslaissa määritelty maanpuolustusvelvollisuus on mahdollista toteuttaa tosiasiallisesti kaikille. Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus tietää tehtävänsä poikkeus- ja kriisioloissa, sekä saada sitä varten tarvittava osaaminen. Tätä tukemaan Suomeen tulee perustaa kaikkia maanpuolustusvelvollisia koskeva varaamisrekisteri, jonne kyseinen osaaminen kirjataan. Kehittämällä asevelvollisuuden rinnalle kokonaisturvallisuutta lisäävä järjestelmä, varmistetaan Suomen ja suomalaisten resilienssi tulevissa kriiseissä.

Maanpuolustus kuuluu kaikille!

– Me uskomme, että pienenevien ikäluokkien, sekä tasa-arvon asettamat haasteet ja vaateet ovat yhteensovitettavissa siten, että kykymme selviytyä erilaisissa kriisitilanteissa – ei vain sodan ajan – paranee, Suutari päättää.