Reserviupseerikoulutus

Puolustusvoimien johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten johtaminen ja johtajana kehittyminen. Tavoitteena on olla johtaja, joka rakentaa luottamusta, innostaa ihmisiä tehtäviinsä, saa aikaan oppimista ja arvostaa toisia tasavertaisina ihmisinä.

Puolustusvoimat kouluttaa reserviupseereita Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa sekä Panssarikoulussa Parolassa. Reservin aliupseerien on myös mahdollista pyrkiä Puolustusvoimien täydennyskursseille ja täten ylentyä reserviupseeriksi palveluksen jo päätyttyä.

KOULUTUS RESERVISSÄ
Sodanajan vahvuuden ollessa 280 000 sotilasta Puolustusvoimat ei pysty tarjoamaan riittävää koulutusta kaikille varusmiesajan ulkopuolella. Reserviupseerit voivat hankkia taitojaan ylläpitävää ja valmiuksiaan kehittävää koulutusta Puolustusvoimien tarjoamien pakollisten kertausharjoitusten ja vapaaehtoisten harjoitusten lisäksi esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilta, sekä paikallisten reserviupseerikerhojen, -piirien ja liiton järjestämistä tapahtumista ja koulutustilaisuuksista.

Reserviupseerin asema sodanaikaisen joukon johtajana velvoittaa tämän huolehtimaan omasta kenttäkelpoisuudestaan ja valmiuksistaan. Tähän Puolustustusvoimien tarjoama pakollinen koulutus ei yleensä riitä.

YLENEMINEN RESERVISSÄ
Reserviupseerit ylentää Tasavallan Presidentti. Reserviin kuuluvan asevelvollisen ylentämisen tarkoituksena on sodan ajan Puolustusvoimien sotilasarvoihin perustuvan esimiesjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen.

Ylentäminen edellyttää yleensä sitä, että henkilö on sijoitettu sotilasarvoaan vastaavaan sodan ajan tehtävään Puolustusvoimissa, sekä siihen kertausharjoituksissa saatua koulutusta. Ylentämisen edellytyksenä on lisäksi, että ylennettävän kansalaiskunto on moitteeton ja hän nauttii yhteiskunnan luottamusta, ylennettäväksi esitettävä on sopiva nykyistä tehtäväänsä vaativampaan tehtävään sodan ajan Puolustusvoimissa tai maanpuolustuksen muilla aloilla, sekä että ylentämisestä nykyiseen sotilasarvoon on kulunut vähintään viisi vuotta.

Omaa sodanajan sijoitusta sekä ylentämisperusteita voi tiedustella Puolustusvoimien aluetoimistoista.