Strategia

Suomen Reserviupseeriliiton liittokokous on 19.11.2022 hyväksynyt liiton kolmivuotissuunnitelman eli strategian ajanjaksolle 2023 – 2025.

Liiton strategia vuosille 2020 – 2022 löytyy  täältä.

Liiton strategia vuosille 2017 – 2019 löytyy täältä.

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO KOLMIVUOTISSUUNNITELMA 2023–2025

TOIMINNAN ARVOT
Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat:

 • Isänmaallisuus
  Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa Suomea aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi.
 • Vastuuntuntoisuus
  Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Sotilasvalassa olemme vannoneet kantavamme vastuun myös alaisistamme. Arvojemme perustana on yleinen asevelvollisuus, joka mahdollistaa koko Suomen puolustamisen.
 • Vapaaehtoisuus
  Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Haluamme määrätietoisesti kehittää toimintakykyämme ja omaa sotilasosaamistamme.

 TOIMINTA-AJATUS
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

 TAHTOTILA
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on suomalaisten reserviupseerien arvostettu yhdysside ja edunvalvoja. RUL on itsenäinen järjestö, johon reserviupseeri haluaa kuulua.

RUL auttaa jäseniään kehittämään sotilasammattitaitoaan ja toimintakykyään. Aatteellinen toiminta ja maanpuolustustahdon ylläpito ovat liiton toiminnan perustana. RUL kehittää reservin upseereiden mahdollisuutta toimia paremmin kokonaisturvallisuuden eri tehtävissä.

RUL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia monipuolisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri tehtävissä sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa.

RUL on reservin päällystön koulutuksen ja toiminnan asiantuntija sekä johtamis- ja varautumiskoulutuksen tunnustettu kehittäjä ja toteuttaja. Liiton jäseninä on vähintään 35 % suomalaisista reserviupseereista. Nuorten toimintamahdollisuuksia lisäämällä ja uudistamalla varmistetaan liiton jäsenmäärän pysyminen suurena pienenevistä reserviupseerikursseista huolimatta.

Liitto on vapaaehtoisen maanpuolustuksen aktiivinen ja ennakkoluuloton kehittäjä. RUL on Suomen Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Maanpuolustuskoulutus MPK:n, Reserviläisurheiluliiton (RESUL) sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja kokonaisturvallisuuden toimijoiden luotettava yhteistyökumppani.

 KESKEISET TEHTÄVÄT
Suomen Reserviupseeriliitto
• Kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kykyä toimia erilaisissa sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä
• Kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä
• Liitto kehittää johtamis- ja varautumiskoulutusta sekä reserviupseerien mentoritoimintaa
• Tekee työtä maanpuolustusedellytysten parantamiseksi sekä vahvistaa kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -tietoutta
• Toimii reserviupseerien etujärjestönä
• Toimii ampumatoiminnan edunvalvojana
• Kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen, puolustushallinnon ja muiden toimijoiden kanssa
• Toimii reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä sekä tukee yhdistysten jäsenhankintaa ja -huoltoa
• Vaalii sotiemme veteraanien henkistä perintöä sekä osallistuu veteraanisukupolven tukitoimintaan
• Vaalii upseeriperinteitä ja ylläpitää reserviupseerihenkeä
• Osallistuu kansainväliseen reserviupseeritoimintaan

KOLMIVUOTISSUUNNITELMAN PAINOPISTEET

Toimintakykyinen reserviupseeri

 • Koulutus
  • Reserviupseereille suunnatun koulutuksen ja kouluttautumisen kehittäminen tukeminen
  • Sotilasosaaminen
  • Johtamis- ja kouluttamisosaaminen
 • Fyysinen, psyykkinen ja eettinen toimintakyky
  • Säännöllinen liikunta
  • Tehtävän ja ikäluokan vaatima toimintakyky ja kenttäkelpoisuus
  • Vastuullinen toiminta eri tilanteissa
 • Ampumataito
  • Säännöllinen ampumatoiminta
  • Ammunnan toimintaedellytysten varmistaminen

Jäsenyys ja organisaatio

 • Jäsenhuollon / jäsenkokemuksen vahvistaminen kaikissa ikäryhmissä ja jäsenmäärän positiivinen kehitys
 • Jäsenistön osaamisen hyödyntäminen
 • Yhdistysten ja piirien toimintaedellytysten varmistaminen
  • Piirien tehtävien ja rakenteiden tarkastelu
  • Piirien yhteistoiminta ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
  • Uudet, joustavat jäsenyys- ja yhdistysmuodot
 • Toiminnan mahdollistava talous

 Edunvalvonta

 • Lainsäädäntöön vaikuttaminen
  • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen
  • Muu lainsäädäntö ja ohjeistus
 • Ampumaedellytysten varmistaminen
  • ampuma-aselaki, lupakäytännöt, ampumaradat, ympäristöluvat, lyijyrajoitukset
 • Reserviupseerien koulutusmahdollisuudet ja urapolut
  • Sitoutuneiden reserviläisten osaamisen hyödyntäminen maanpuolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa
  • Koulutuspolut ja -lisenssit
  • Kansainväliset tehtävät ja koulutusmahdollisuudet

Tunnettuus

 • Tehokas ja proaktiivinen ulkoinen ja sisäinen viestintä
 • Aktiivisuus ja aloitteellisuus maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta koskevissa keskusteluissa
 • Tiivis yhteistyö kotimaassa ja vahvistuva kansainvälinen yhteistyö

RESERVIUPSEERIT
Reserviupseerit muodostavat sodan ajan joukkojemme päällystön rungon ja he toimivat myös muissa kokonaisturvallisuuden keskeisissä tehtävissä. Reserviupseerikoulutukseen valikoituu kunkin ikäluokan korkeatasoisin ja motivoitunein joukko. Reserviupseerikoulutusta ja reserviupseereita arvostetaan laajasti niin Puolustusvoimissa kuin muussa yhteiskunnassa.

Johtajakoulutus ja -kokemus sekä kouluttaminen ovat olennainen osa reserviupseeriutta.

Reserviläisen sotilasosaaminen ja toimintakyky perustuu a) Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa suoritettuun varusmiespalvelukseen, kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin, b) Maanpuolustuskoulutus MPK:n monipuoliseen koulutustoimintaan, c) reserviläisyhdistysten sekä reserviläisen omaan toimintaan. Viimeksi mainituilla toiminnoilla on ratkaiseva merkitys mm. ampumataidon ja fyysisen toimintakyvyn ylläpidossa.

 Edellä mainittu sotilaskoulutus yhdessä siviilikoulutuksen, työkokemuksen ja muun jatkuvan itsensä kehittämisen kautta varmistaa, että reserviupseereista kasvaa motivoituneita ja osaavia vastuunkantajia vaativiin siviili- ja sotilastehtäviin. Tästä monipuolisesta osaamisesta hyötyy koko suomalainen yhteiskunta.

Reserviupseeritoiminnan peruspilareita ovat
• Laaja-alainen maanpuolustustyö, johon kuuluvat mm. aatteellinen toiminta, järjestötoiminta ja tiedotustoiminta
• Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
• Monipuolinen ampumatoiminta ja reserviläisliikunta

Toiminnan monipuolisuus ja aktiivisuus tukevat vahvan maanpuolustustahdon ylläpitämistä. Liitolla on toimiva koko maan kattava paikallisyhdistys- ja piiriorganisaatio. Reserviupseereiden järjestäytymisaste on suuri verrattuna muihin reservin henkilöstöryhmiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Voimakkaat muutokset eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä vaikuttavat merkittävästi Suomen turvallisuustilanteeseen. Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksena Suomessa lisätään maanpuolustuksen resursseja ja tehostetaan valmiutta. Samoin Venäjän sota Ukrainassa aiheuttaa kehittämis- ja koulutustarpeita kokonaisturvallisuuden muille aloille.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa Suomi on hakenut Naton jäsenyyttä. Tämä lisää Itämeren alueen vakautta ja turvallisuutta. Suomen vahva puolustus- ja kriisinsietokyky vahvistaa myös Natoa ja sen yhteistä puolustusta.

Nato-jäsenyys avaa uusia koulutus- ja työmahdollisuuksia myös suomalaisille reserviläisille. Toisaalta se vaatii reserviläisiltä lisäkoulutusta mm. kielien ja Nato-rakenteiden osalta.

Nato-jäsenyys ei muuta Suomen puolustusratkaisun perusteita. Suomen puolustus perustuu jatkossakin asevelvollisuuteen, koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon.

Asevelvollisuuden ja reservin toiminnan kehittäminen mahdollistaa lisävastuita ja vaativampia tehtäviä sitoutumiskykyisille reserviläisille. Liitto on aktiivisesti toteuttamassa Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (RESKESU) mainittuja toimenpiteitä sekä osallistuu RESKESU:n päivitys- ja kehitystyöhön.

Paikallispuolustusta kehitetään koko maan kattavaksi sotilaallisten suorituskykyjen kokonaisuudeksi, jossa vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli korostuu erityisesti paikallispuolustuksessa sekä reservin osaamisen ja toimintakyvyn ylläpidossa. Paikallisjoukoissa hyödynnetään aiempaa paremmin reserviläisten sitoutuneisuutta, paikallistuntemusta, siviilissä hankittua osaamista ja verkostoja.

Paikallisjoukkojen tehtävänääon osaltaan ennaltaehkäistä ja torjua myös laaja-alaista vaikuttamista. Tulevaisuudessa paikallisjoukkoja käytetään joukkojen perustamiseen, taistelutehtäviin, kohteiden suojaamiseen ja muiden viranomaisten sekä yhteiskunnan tukemiseen. Paikallisjoukoilla suojataan puolustukselle ja yhteiskunnan muulle toiminnalle tärkeitä kohteita ja osallistutaan häiriötilanteiden jälkeiseen toimintojen palauttamiseen yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Maanpuolustuskoulutus MPK ja puolustushallinnon keskinäistä strategista ja operatiivista kumppanuutta kehitetään. MPK:n koulutustoiminnan vaikuttavuus Puolustusvoimien reservin normaali- ja poikkeusolojen koulutuksessa vahvistuu painopisteenä paikallispuolustus. MPK:n rooli maanpuolustuksen kokonaisuudessa on pohdinnassa. RUL on aktiivisesti mukana näissä keskusteluissa.

Tiukkeneva lainsäädäntö ja ohjeistus sekä kiristyvät ympäristövaatimukset haastavat reserviläisten ampumatoiminnan.

Yhteiskunnan kohtaamat uhkat ovat yhä monimuotoisempia. Meidän on varauduttava yhä laaja-alaisempaan yhteiskunnan toimintaa uhkaavaan vaikuttamiseen. Ilmastonmuutoksella on myös vaikutuksia meidänkin turvallisuusympäristöömme.

Kokenutta reservin päällystöä on koulutettava ja sijoitettava Puolustusvoimien lisäksi myös muiden viranomaisten häiriö- ja poikkeusolojen organisaatioihin. Muuttuvassa tilanteessa jatkuva asevelvollisuuden kehittäminen on välttämätöntä. Reservin koulutuksen kehittämisen lisäksi esille nousee mm. kysymys koko ikäluokkaa koskevasta asevelvollisuudesta.

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin tuo haasteita perinteisesti kotipaikkaan perustuvalle reserviupseeritoiminnalle. Väestön ikääntyminen, työn sitovuuden lisääntyminen ja entistä kovempi kilpailu vapaa-ajasta lisäävät reserviupseeritoiminnan haasteita. Reserviupseereiden määrän pieneneminen pienentää jäsenpotentiaalia, ja jäsenmäärän kasvattaminen edellyttää korkeampaa järjestäytymisastetta.

Liitto vastaa haasteisiin mm. tarkastelemalla piirien tehtäviä ja rakenteita sekä selvittämällä mahdollisuuksia joustaviin jäsenyys- ja yhdistysmuotoihin.

Digitalisaatio ja uudet kommunikaatiomuodot vaikuttavat viestinnän kanaviin ja tyyliin, kohderyhmän mukaan. Talouskasvun ennakoidaan hidastuvan vuosina 2023–2025 verrattuna edelliseen kolmivuotiskauteen.

LIITON KESKEISET TOIMINNOT 2023–2025

Koulutustoiminta
Reservin koulutus toteutetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kertausharjoituksina ja vapaaehtoisina harjoituksina, Maanpuolustuskoulutus MPK:n järjestämänä sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena ja muina kursseina sekä reserviläisen omaehtoisena kouluttautumisena ja harjoitteluna.

Koulutustoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta. Toiminnan tavoitteena on erityisesti kehittää ja ylläpitää reserviupseerien johtamistaitoja sekä ihmisten johtamisessa että sotilasammattitaidollisessa johtamisessa sekä lisätä valmiuksia toimia kaikenlaisissa poikkeusolosuhteissa. Liiton koulutustoiminta tukee reserviupseereiden sotilasosaamisen kehittämistä ja tukee osaltaan reserviupseereiden sijoittumista vaativiin sodan ajan tehtäviin.

Toiminnalla aktivoidaan reserviupseereja mukaan kouluttautumaan ja koulutustoimintaan. Samalla tuetaan Puolustusvoimien ja MPK:n toimintaa.

Kolmivuotiskaudella vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen tulee merkittäviä muutoksia uusittujen vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain sekä ampuma-aselain ja ohjeistuksen takia. Liitto jatkaa toimintaansa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtajakoulutuksen asiantuntijana, kehittäjänä ja toteuttajana. RUL toimii aktiivisesti Maanpuolustuskoulutus MPK:n kaikilla tasoilla.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Tuetaan, ylläpidetään ja kehitetään reserviupseerien johtamistaitoja ja johtamiskoulutusjärjestelmää

 • Reserviupseerien koulutuspolkujen luominen yhteistyössä MPK:n kanssa ja koulutusmahdollisuuksista ja koulutuspoluista viestiminen
 • Osallistutaan aktiivisesti Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (RESKESU) mainittuihin toimenpiteisiin
 • Kehitetään aselajikoulutusta yhdessä MPK:n kanssa
  • Järjestetään johtamisen kouluttajakoulutusta
  • Järjestetään johtamisen teemaseminaari vuosittain
 • Järjestetään seminaari/webinaari, jossa jaetaan piiri- ja yhdistystason koulutuksen parhaita käytäntöjä
  • Lisätään kouluttautumismahdollisuuksia verkossa
 • Kartoitetaan ja lisätään reserviupseereiden kansainvälisiä kouluttautumismahdollisuuksia yhteistyössä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa
  • Kehitetään verkkosotapeli- ja simulaattoriosaamista
  • Kehitetään johtamiskoulutuksen ja -koulutusjärjestelmän markkinointia ja viestintää
  • Kehitetään yhteistyötä MPK:n ja Puolustusvoimien sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa siten, että piirit ja yhdistykset osallistuvat reservin upseereille kohdennetun MPK-kurssitarjonnan kehittämiseen
 • Kehitetään Padasjoen koulutuskeskuksen toimintaa
  • Selvitetään tarve Reservin kenttäjohtaja-kirjan uusimiselle
 • Hyödynnetään liiton sisäisessä koulutuksessa laajamittaisesti sähköistä koulutusalustaa

 Varautumistoiminta
Varautumistoiminnan tehtävänä on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi varautumistoimikunta kehittää yhteistyössä MPK:n kanssa varautumiskoulutusta ja pitää yhteyttä kokonaisturvallisuuden kentän eri sidosryhmiin.

Liiton varautumistoiminta tukee reserviupseereiden monipuolisen osaamisen kehittämistä ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa sekä tukee osaltaan reserviupseereiden sijoittumista vaativiin häiriö- ja poikkeusaikojen tehtäviin.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Vaikutetaan asetuksiin ja säädöksiin, jotka ohjaavat reserviupseerin mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan kokonaisturvallisuuden tehtävissä
• Kytketään varautumistyö ja reserviupseerin toiminta kokonaisturvallisuuden projekteissa selkeäksi osaksi reserviläisuraa. Vaikutetaan siihen, että varautumiskoulutukseen osallistuvilla reserviläisillä on mahdollisuus saada koulutuksesta rinnasteisia kertausharjoituspäiviä

 • Osallistutaan aktiivisesti Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (RESKESU) mainittuihin toimenpiteisiin
 • Piirit, yhdistykset ja jäsenet ovat aktiivisia toimijoita alueellisissa ja paikallisissa kokonaisturvallisuuden verkostoissa ja projekteissa
  • Jäsenkunnan ja yhdistysten varautumistyötä tuetaan selkeällä ja monipuolisella viestinnällä ja koulutusmateriaalilla
 • Selkeytetään liiton, piirien, yhdistysten ja jäsenkunnan roolia ja toimintamahdollisuuksia osana Vapepa verkostoa Vapepa palvelulupausprosessin käytännön toimeenpanon tuella.
  • Jäsenistöä perehdytetään Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS) ja muihin kokonaisturvallisuuden keskeisiin dokumentteihin
 • Liitto osallistuu MPK:n varautumisen koulutusohjelman päivittämiseen ja toimeenpanoon
  • Vaikutetaan vapaaehtoiskentän toimintaedellytysten kehittämiseen kokonaisturvallisuuden toimijana osallistumalla mm. Turvallisuuskomitean järjestöverkoston sekä Vapepan keskustoimikunnan ja maakuntatoimikuntien työskentelyyn
 • Vaikutetaan kokonaisturvallisuuden tehtäviin tarvittavan osaamisen tunnistamista ja kehittämistä sekä osaamisen käytännön saatavuutta tukevan, yleisen osaamis- ja varaamisrekisterin perustamismahdollisuuksiin.

 Järjestötoiminta
RUL:n järjestötoiminta sisältää varsinaisen järjestötoiminnan sekä aatteellisen- ja perinnetoiminnan.

Jäsenyhdistykset ja piirit ovat keskeisiä toimijoita reserviupseeritoiminnassa. Järjestötoiminnan tarkoituksena on tukea reserviupseeriyhdistysten ja -piirien monipuolista toimintaa luomalla sekä mahdollistamalla uusia toimintamuotoja ja -alustoja. Liiton palvelut ja edut ovat sekä yhdistysten, reserviupseeripiirien että yksittäisten reserviupseerien käytettävissä.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Yhdistysten ja piirien tuloksellista toimintaa tuetaan kannustepalkkioilla ja projektituilla
• Jäsenhuoltoon kiinnitetään erityishuomiota. Yhdistysten jäsenhankintaa tuetaan viestinnällä sekä jäsenhankintapalkkioilla. Jäseniä kannustetaan aktiiviseen jäsenhankintaan

 • Yhdistyspäivillä kerätään aktiivisten yhdistysten hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joita jaetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Liitto järjestää vuosittain teemoitettuja yhdistyspäiviä
  • Liitto järjestää vuosittain valtakunnallisen reserviupseeripäivän
  • Piireissä ja yhdistyksissä järjestetään vuosittain Toimintapäiviä ja Vänrikkipäivätapahtumia
 • Selvitetään piirien tehtävät, rakenteet ja kehittämistarpeet
 • Selvitetään erilaisten, uusien joustavien jäsenmuotojen mahdollisuus sekä pilotoidaan piirien sisällä toimivia kevytyhdistys-malleja
  • Liiton kenttäkierros piireihin toteutetaan 2023–2024
  • Jäsen- ja piirikyselyt tehdään vuonna 2024
 • Analysoidaan tarpeet verkkopalvelujen kehittämiselle ja tuottamiselle. Selvitetään ja kilpailutetaan palvelutarjoajat.

Nuorten toiminta
Nuorten toiminnalla tarkoitetaan lähinnä alle 30-vuotiaille jäsenille suunnattua toimintaa.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Nuorten toimikunta valmistelee piireille ja yhdistyksille toimintamuotoja nuorille jäsenille
• Toimikunta pitää aktiivisesti yhteyttä reserviupseerikurssien oppilaskuntiin
• Tehostetaan viestintää yhdistysten ja piirien nuorisoupseereille
• Parannetaan yhteistoimintaa opiskelijapiirin ja sen yhdistysten sekä liiton muiden piirien ja yhdistysten kanssa

 • Perustetaan valtakunnallinen nuorten reserviupseerien viestintäkanava
 • Järjestetään vuosittain nuorten upseerien toiminnallinen tapahtuma
 • Tehostetaan yhteydenpitoa piirien nuorisoupseereihin
  • Nuorisoupseerikysely tehdään vuonna 2024

Senioriupseeritoiminta

Senioriupseerit ovat 60 vuotta täyttäneitä liiton jäseniä. Senioriupseereiden lukumäärä ja merkitys liiton toiminnassa on kasvanut viime vuosina. Monessa yhdistyksessä yli 60-vuotiaat jäsenet ovat korvaamattoman tärkeitä toimijoita. Muutamassa piirissä senioriupseereilla on oma yhdistys, muutamassa isommassa yhdistyksessä oma jaosto. Kolmivuotiskauden aikana kehitetään ja vakiinnutetaan liiton senioriupseeritoimintaa.

 • Kerätään tietoa senioriupseeritoiminnasta eri puolilla maata ja jaetaan parhaita käytäntöjä
 • Määritellään senioriupseeritoiminnan keskeiset tavoitteet alueelliset ominaispiirteet huomioiden
 • Määritetään senioriupseerien rooli veteraaniperinteen vaalimisessa
 • Järjestetään vuosittain senioriupseerien etätapaamisia ja yksi lähitapaaminen
 • Senioriupseerikysely tehdään vuonna 2023

 RUL – RES yhteistoimikunta

Yhteinen toimikunta koordinoi liittojen yhteisiä kärkihankkeita. Toimikunta raportoi työnsä edistymisestä liittojen puheenjohtajistolle ja toiminnanjohtajille. Yhteistoimikunnassa käsiteltäviä asiat ovat ennalta määriteltyjä ja tulevalle kolmivuotiskaudelle ne ovat: 

Mentoritoiminta
Mentoritoiminnasta vastaa Reservin Mentorit säätiö, jonka aktiivisena toimijana ovat Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton jäsenet.

Mentoritoiminnan tavoitteena on tavoittaa nuoria ja avustaa heitä siviilielämän opiskelu- ja työuriin liittyvissä haasteissa. Käytännössä toimintaa toteutetaan yksilömentorointina kahdenkeskisissä tapaamisissa, ryhmämentorointina tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä verkkosivuille kerätyn materiaalin ja mentorikuvauksien kautta.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:

 • Liitto osallistuu ja tukee mentorpäivä -tapahtuman järjestämistä
 • Liitto osallistuu uusien mentoreiden rekrytointiin ja kouluttamiseen
 • Perehdytetään RUL:n piirit ja suurimmat yhdistykset mentortoimintaan
 • Jatketaan mentoritoiminnan kehittämistä yhdessä Reservin Mentorit säätiön, Puolustusvoimien ja muiden toimijoiden kanssa 

Veteraanien tukitoiminta

Liitto on mukana veteraanien tukitoiminnassa, veteraaniperinteen siirron ja käytännön toimien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä veteraanikeräyksessä. RUL on mukana Veteraanivastuu ry:n ja Tammenlehvän Perinneliiton hallitustyöskentelyssä.

Veteraanien tukitoimintaa jatketaan kaikilla tasoilla huomioiden siirtyminen perinneaikaan. Yhteistoiminta sotiemme veteraaneja edustavien järjestöjen sekä niiden veteraaniperinteen vaalimista varten perustettavien perinneyhdistysten kanssa jatkuu laajana niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. 

Turpotietäjä-kilpailu

Turpotietäjä-kilpailu on valtakunnallinen, lukiolaisten turvallisuuspolitiikan ja kokonaisturvallisuuden tietämystä mittaava tietokilpailu. Kilpailu koostuu lukioissa järjestettävästä alkukilpailusta sekä siinä parhaiten menestyneille järjestetystä valtakunnallisesta loppukilpailusta.

Kilpailun järjestäjinä toimivat Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry:n ja Kadettikunnan kanssa. RUL:n ja RES:n piirit muodostavat maakunnallisia kilpailuorganisaatioita, jotka vastaavat alkukilpailun vastausten tarkastamisesta. Kilpailun sisällön, toteutuksen, palkintojen ja viestinnän kehittämistä jatketaan kolmivuotiskauden aikana 

Liikuntatoiminta

Reserviläisliikunnan ja RUL:n liikuntatoiminnan tarkoitus on kohottaa reservin toimintakykyä ja koko kansakunnan terveyttä kannustamalla suomalaisia liikkumaan ja järjestämällä siihen mahdollisuuksia.

Jäsenistön toimintakykyä kohotetaan kannustamalla jäseniä säännölliseen liikuntaharrastukseen. Painopiste on peruskunnon lisäksi sotilasosaamista ylläpitävissä lajeissa.

Monipuolisella ampumatoiminnalla on erityisasema reserviläisliikunnassa. Tavoitteena on reserviläisten ampumaharrastuksen lisääminen sekä ampumatoiminnan edellytysten varmistaminen ja kehittäminen. Merkittävä osa liikuntatoiminnasta tehdään yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton (RESUL) ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Vaikutetaan siihen, että osoitettu toimintakyky huomioidaan nykyistä selvemmin reserviläisiä sijoitettaessa ja ylennettäessä
• Mahdollistetaan ampumaharrastuksen säilyminen ja kehittäminen koko maassa. Keinoina ovat vaikuttaminen ampuma-aselainsäädäntöön ja muuhun ampumatoiminnan ohjeistukseen sekä koko maan kattavan reserviläisammunnan rataverkoston turvaaminen yhdessä muiden ampumisen asiantuntijajärjestöjen kanssa. Liitto osallistuu Suomen Ampumaurheiluliiton johtamaan ampumaratojen ympäristölupahankkeeseen
• Jatketaan piirien ja yhdistysten ampuma-asehankintojen ja ampumaratainvestointien sekä muiden ampumatoiminnan kustannusten tukemista
• Jatketaan toimintaa ampumaharrastusfoorumissa
• Järjestetään yhdessä RESUL:n ja RES:n kanssa vuosittain Sotilasmoniottelun MILCOMP-karsintakilpailu
• Tuetaan jäsenten osallistumista kansainvälisiin sotilastaitokilpailuihin ja maantiemarsseihin
• Kehitetään reserviläisliikuntaa yhdessä RESUL:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
• Jatketaan ja kehitetään etäliikuntatapahtumia
• Järjestetään Helsingissä CIOR:n sotilasmoniottelu osana vuoden 2023 kesäkongressia

Yhteistoiminta ja edunvalvonta
Liitto on reserviupseerien reservin toiminnan ja aseman asiantuntija. Erityisen huomion kohteena ovat reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön, koulutusputkiin, kertausharjoituksiin, ampumatoimintaan, toimintakykyyn sekä kansainvälisiin tehtäviin liittyvät asiat. Tavoitteena on, että reserviupseereilla on mahdollisuus riittävien Puolustusvoimien kertausharjoitusten ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarjoaman koulutuksen sekä omaehtoisen toiminnan kautta kouluttautua ja saada sijoitus haastaviin sodan ajan tehtäviin.

Liitto vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden viranomaisten tehtävissä.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Piirien ja aluetoimistojen/joukko-osastojen yhteistyön harmonisointi koko maassa parhaita käytäntöjä jakaen

 • Vaikutetaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain uusimistyöhön mm. asiantuntijalausunnoin sekä seurataan ampuma-aselain täytäntöönpanoa ja mahdollista päivittämistä sekä vaikutetaan lakeihin liittyviin ohjeistuksiin
 • Liitto on asiantuntijana vapaaehtoista maanpuolustusta ja reserviupseeritoimintaa koskevissa prosesseissa
  • Aktiivinen yhteydenpito eduskuntaan, muihin yhteiskunnallisiin päättäjiin, Puolustusvoimiin, muuhun valtion hallintoon sekä elinkeinoelämään ja tiedotusvälineisiin
 • Tiivistetään yhteistyötä reserviupseerikurssien kanssa
  • Selkeytetään ja tiivistetään yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
 • Jatketaan tiivistä yhteistyötä Reserviläisliiton kanssa liitto-, piiri- ja paikallistasolla. Kolmivuotiskauden aikana selvitetään piiriorganisaation toiminnot, resurssit ja rakenteet
  • Jatketaan tiivistä yhteistyötä upseerijärjestöjen kanssa.
  • Jatketaan aktiivista keskustelua puolustushallinnon kanssa kansainvälisten tehtävien palvelusehdoista sekä reserviupseereiden kansainvälisistä koulutusmahdollisuuksista
  • Tuetaan pyrkimyksiä luoda Suomeen yhteinen osaamis- ja varaamisrekisteri, jossa olisi Puolustusvoimien sijoitusten lisäksi tieto myös muiden viranomaisten tekemistä henkilövarauksista.

Kansainvälinen toiminta
RUL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on mahdollistaa reserviupseerien osallistuminen kansainväliseen toimintaan ja koulutukseen sekä kansainvälisen yhteistyön kautta tunnistaa parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja. Liiton kansanvälisen toiminnan avulla tehdään myös tunnetuksi Suomen puolustusratkaisua, Puolustusvoimia ja suomalaista reserviupseeritoimintaa kansainvälisessä ympäristössä.

Omien suorien yhteyksien lisäksi liitto voi tukea reserviupseereiden, yhdistysten ja piirien osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälisiin tapahtumiin.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Selvitetään Suomen Nato-jäsenyyden vaikutus liiton ja yksittäisten reserviupseereitten kansainväliselle toiminnalle ja koulutukselle. Kansainvälisen koulutuksen- sekä kansainvälisten tehtävien mahdollisuuksien määrä lisääntyy

 • Pidetään puolustushallinto tietoisena kansainvälisen reserviupseeritoiminnan keskeisistä asioista
 • Ylläpidetään toimivat kahdenväliset yhteistyösuhteet läntisten naapurimaiden reserviupseerijärjestöihin
 • Liitto on reserviupseerien pohjoismaisen presidiumin ja Naton reserviupseerijärjestön (CIOR) aktiivinen jäsen. Kolmivuotiskaudella haetaan Naton lääkintäreserviupseerijärjestön (CIOMR) jäsenyyttä
  • Mahdollistetaan jäsenistölle osallistuminen kansainväliseen toimintaan aikaisempaa laajemmin
  • Vaikutetaan sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvelevien reserviläisten palvelusehtoihin
 • Parannetaan reserviupseerien mahdollisuuksia kansainväliseen kouluttautumiseen
  • Liitto järjestää Helsingissä CIOR:n kesäkongressin 2023. Liitolla on CIOR-puheenjohtajistossa 2 henkilön edustus Viron CIOR-puheenjohtajakaudella 8/2022–7/2024
 • Liitto selvittää mahdollisuuden olla mukana yhteispohjoismaisessa CIOR-puheenjohtajistossa 2026–2028

Viestintä
Liiton tiedotustoiminnan keskeisiä kohderyhmiä ovat nykyinen ja potentiaalinen jäsenistö sekä tärkeimmät sidosryhmät. Viestinnän keskeinen tavoite on reserviupseeribrändin kehittäminen sekä reserviupseeritoiminnasta ja toimintamahdollisuuksista kertominen.

Liiton keskeisiä viestintäkanavia ovat liiton verkkosivut, Facebook-sivu, Instagram ja Twitter, YouTube sekä Reserviläinen-lehti.

Kenttäpostia -verkkolehden 6 kertaa vuodessa ja jäsenistölle suunnatun Uutiskirjeen 11 kertaa vuodessa, sekä vaihteleville vastaanottajajoukoille suunnattuja tiedotteita tarpeen mukaan.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Valmistaudutaan uusimaan liiton nettisivusto ja toiminnan seuraamisjärjestelmä
• Tehostetaan liiton ulkoista viestintää
• Lisätään liiton näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa

 • Näkyvyyden ja viestinnän resurssien sekä vaikuttamisen varmistaminen tarvittaessa ostamalla ulkopuolisia palveluja
  • Varmistetaan Reserviläinen-lehden jatkuva kehittäminen
  • Kehitetään liiton imagoa ja parannetaan liiton näkyvyyttä erillisellä kampanjalla
 • Toteutetaan kyselytutkimus liiton tunnettuudesta

Talous
Tavoitteena on liiton taloudellisen perustan varmistaminen niin, että toiminnan taso pystytään pitämään liittovaltuuston ja -hallituksen määrittelemällä tasolla. Liiton varsinaisen toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla ja muulla omalla varainhankinnalla, sijoitussalkun tuotoilla sekä avustuksilla. Liiton talouden suunnittelu perustuu joka kolmas vuosi päivitettävään pitkän tähtäimen suunnitelmaan.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Pidetään liiton talous tasapainossa
• Hoidetaan liiton varallisuutta vastuullisesti
• Kehitetään yhdistysten ja piirien taloudellisia tukimuotoja niin, että yhä suurempi osa tuesta maksetaan suoritusperusteisena
• Sijoitussalkun reaaliarvoa pyritään kasvattamaan suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen sijoitustoiminnan avulla
• Kehitetään liiton omaa varainhankintaa

 • Kasvatetaan liiton saamaa projektirahoitusta
  • Päivitetään liiton talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma vuonna 2024