Edunvalvonta

Liitto vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa sotilasammattitaitoaan, sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden turvallisuusviranomaisten tehtävissä. Tärkeä osa edunvalvontaa on myös ampumatoiminnan turvaamiseen liittyvät asiat.

Edunvalvonta on yksi Suomen Reserviupseeriliiton tärkeimmistä tehtävistä.

Liitto on antanut yksin tai yhdessä muiden kanssa mm. seuraavat lausunnot:

2023:

Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnan pyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja siihen liittyviksi laeiksi_7-12-2023

Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle vuoden 2024 puolustusbudjetista ja julkisen talouden suunnitelmasta 2024 – 2027_8-11-2023

Lausunto ulkoasiainministeriölle hallituksen esitykseksi eduskunnalle Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi_7-11-2023

Lausunto eduskunnan valtionvarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle puolustusbudjetista 2024_26-10-2023 

RUL-RES muistio ampumaradoista Puolustusministeriölle_27-9-2023

2022:

Lausunto ulkoasiainministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksesta, 23.11.2022

Kirjallinen kommentti Puolustusvoimille ampumaratojen käytöstä vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa (yhteinen lausunto RUL ja RES), 11.11.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle puolustusbudjetista 2023, 26.10.2022

Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle puolustusbudjetista 2023, 7.10.2022

Lausunto pääesikunnan henkilöstöosastolle luonnoksesta puolustusvoimien henkilöstöstrategiaksi 2030 +, 31.8.2022

Yhteislausunto (RESUL, RUL, MPKL) ECHA:lle suunnitellusta lyijyammuskiellosta 31.8.2022

Lausunto puolustusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sotilaskurinpidosta 19.8.2022

Lausunto pääesikunnalle sotilas- ja virkapukujen käyttöä ohjaavien normien päivityksestä 21.6.2022

Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle hallituksen esityksestä vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista (HE 80 / 2022 vp) 3.6.2022

Lausunto puolustusministeriölle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kiireellisestä kehittämishankkeesta 5.5.2022

Lausunto puolustusvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2023—2026 26.4.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta

2021:

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle puolustusbudjetista 2022 28.10.2021
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto-ja turvallisuusjaostolle puolustusselonteosta 5.10.2021 
Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta 23.9.2021
Maanpuolustusjärjestöjen lausunto Poliisihallituksen luonnoksesta aselupakäytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi 31.8.2021 
Lausunto Eduskunnan puolustusvaliokunnalle lausunto HE 61/2021 vp hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun muuttamisesta 6.5.2021  
Lausunto  Puolustusministeriölle Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistamisesta 23.4.2021
Reserviläisjärjestöjen yhteinen lausunto ECHA:lle (Euroopan Kemikaalivirasto) EU:n lyijyammuskiellosta 20.4.2021 
Lausunto Puolustusministeriölle sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistamista valmistelevan työryhmän välimietinnöstä 26.2.2021 
Lausunto Sisäministeriölle dokumentista Valtakunnallinen ohje pelastuslaitoksille vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi pelastustoiminnassa 4.2.2021

2020:

Lausunto puolustusministerille EU:n lyijyhaulikiellosta 3.11.2020
Lausunto puolustusbudjetista eduskunnan puolustusvaliokunnalle 13.10.2020  
Lausunto yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittävän parlamentaarisen komitean lausuntopyyntöön 29.4.2020

2019:
Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle liittyen EU-keskusteluun lyijyammuksista 26.11.2019
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta 25.11.2019
Lausunto Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategiasta 2020 – 2025 30.9.2019
Lausunto Sisäministeriölle ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta Sisäministeriön asetukseksi Lausunto puolustusministeriölle MPK:n Ampumakoulutuksesta 29.3.2019
Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista 18.1.2019

2018:
Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle ampuma-aselaista 30.11.2018
Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle ampuma-aselaista 23.11.2018
Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019 3.10.2018
Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 25.9.2018
Lausunto TEM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta 22.8.
Lausunto SM:lle  hallituksen esityksestä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 22.8.2018
Lausunto PLM:lle Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishankkeesta 20.8.2018
Lausunto PLM:lle Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietintöön 17.8.2018
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle (luonnos 3.5.2018) ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 § muuttamisesta
Lausunto SM:n Rajavartio-osastolle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta 6.4.2018
Lausunto puolustusvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta sekä esityksistä siviilitiedustelua ja sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi 5.4.2018
Lausunto puolustusvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa 6.4.2018
Lausunto Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisestä puolustusvaliokunnalle 22.2.2018
Lausunto Rajavartiolain muutosesityksestä puolustusvaliokunnalle 22.2.2018

2017:
Lausunto Asedirektiivin kansallinen täytäntöönpanon poikkeusperusteista 15.12.2017
Lausunto Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämistä koskevasta selvityksestä
Lausunto ampuma-aselain muutostyöryhmälle EU:n ampuma-asedirektiivin muutoksesta 2017
Lausunto puolustusvaliokunnalle puolustusbudjetista 2018
Lausunto Turvallisuuskomitealle Yhteiskunnan turvallisuustrategiasta (YTS 2017) 15.8.2017
Lausunto puolustusvaliokunnalle valtioneuvoston puolustusselonteosta 2017 23.3.2017
Lausunto Hallintovaliokunnalle ase- ja poliisilain muutoksesta 21.2.2017

(Reserviläisliiton lausunto (luonnos) johonka RUL lausunnossa viitataan)

2016:
Lausunto Vicky Fordille EU:n aselainsäädännön muutoksesta yhdessä muiden kanssa 15.10.2016
Lausunto PuV:lle puolustusbudjetista 2017 11.10.2016
Lausunto PuV:lle halllituksen esityksestä laiksi puolutusvoimista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi 27.9.2016
Lausunto SM:lle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta, RESUL:n yhteislausunto 18.8.2016
Lausunto PuV:lle hallituksen esityksestä laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta, 21.4.2016
Lausunto HaV:lle EU asedirektiivin muuttamisesta 20.4.2016
Lausunto UM:lle kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvä lainsäädäntö -työryhmän mietintöön, 11.3.2016
Lausunto PLM:lle hallituksen esityksestä puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 8.3. 2016
Lausunto PLM:lle Asevelvollisuuslain muuttamisesta, 26.2.2016

2015:
Lausunto HaV:lle EU:n Aselakidirektiivin muuttamisesta, yhdessä RES:n kanssa, 8.12.
Lausunto PuV:lle EU:n Aselakidirketiivin muuttamisesta, yhdessä RESUL:n ja RES:n kanssa, 2.12.
Lausunto HaV:lle EU:n Aselakidirektiivien muuttamisesta, yhdessä RES:n kanssa 10.11.
EU:n Aselakidirektiivien muuttamisesta, mukana Ampumaharrastusfoorumin lausunnossa, 28.10.
Lausunto STM:lle luonnokseen hallituksen esitykseksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamiseksi, yhdessä RES:n kanssa, 16.10.
MPT:n jäsenjärjestöjen julkilausuma eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle maanpuolustusjärjestöjen valtion tuesta 2016
Lausunto SM:lle luonnoksesta ampumarata-asetukseksi ja luonnoksista muutoksiksi ampuma-aseasetukseen, sekä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annettuun asetukseen 14.8.
Lausunto Päijät-Hämeen liitolle maakuntakaavaehdotukseen (Hälvälä) 13.8.
Lausunto Helsingin kaupungille Kivikon ja Suurmetsän asemakaavaan sekä sisäampumaurheilukeskukseen 24.6.
Lausunto Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategiaan 13.4.
Lausunto SM:n poliisiosastolle täydennyspoliisityöryhmän loppuraportista 6.3.
Eduskunnan hallintovaliokunnalle ehdotuksesta ampuma-aselakiin ja ehdotukseksi ampumaratalaiksi 9.2.
Lausunto PE:lle reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen ylentämisen normiluonnoksesta 14.1.