Piirien ja yhdistysten tuet

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan.

Projektituesta päättää liiton taloustoimikunta. Projektitukihakemusten tulee olla liiton toimistolla kevään taloustoimikunnan kokouksiin viimeistään 15.2., 15.5., ja syksyn taloustoimikunnan kokouksiin viimeistään 15.8. sekä 15.11.

 Hakulomake löytyy tästä  (tallenna kaavake koneellesi, täytä, tallenna ja lähetä sähköpostin liitteenä liiton toimistoon)

Korotettu projektituki ampumatoimintaan 2024

Piirien ja yhdistysten asehankintoja tuetaan normaalin projektituen lisäksi korotetulla ampumatoiminnan tuella vuoden 2024 loppuun saakka. Korotetun tuen keskeiset ehdot:

 • Kahdelle ensimmäiselle aseelle 500 € / ase
 • Seuraaville aseille 250 € / ase
 • Hankittavien aseiden määrää ei ole rajoitettu
 • Tuki kuitenkin korkeintaan hankittavan aseen hinnan suuruinen
 • Tuen piirissä ovat vuonna 2024 toteutettavat asehankinnat
 • Mikäli piirin tai yhdistyksen asehankinta on niin suuri, että hakija saisi suuremman tuen projektituen perussäännöksillä (max 25 % hankkeesta, max 2500 € / hanke), niin tuki voidaan myöntää näin
 • Korotettua ampumatoiminnan tukea voidaan myöntää yhdistykselle, vaikka sille olisi jo myönnetty projektitukea vuonna 2024
 • Tukea ei voida myöntää yhdistykselle, joka ei ole palauttanut toimintalomaketta 2023

Liitto tukee lisäksi liikunnan määrärahoista yhden asevastaavan koulutuksen (poliisin koulutus) / yhdistys ja  sen lisäksi maksaa sääntöjen tilaukset PRH:lta tai Kansallisarkistosta mikäli esim. poliisi kysyy niitä vedoten yhdistyslain 4§:ään.

RUL:N PROJEKTITUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

1. Tarkoitus ja määrä

Suomen Reserviupseeriliitto myöntää jäsenyhdistyksilleen ja piireilleen erikseen anottaessa taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Liittohallitus vahvistaa vuosittain projektitukeen varatun euromäärän.

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia ja sitä voidaan myöntää vain tulevalle toiminnolle tai hankinnalle.

2. Tuen kohteet

Yhdistysten projektitukea voidaan myöntää toimintaan tai hankintoihin, joka ylläpitää, aktivoi tai kehittää jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea voidaan myöntää esim. erilaisiin kertaluontoisiin toimintatapahtumiin tai -projekteihin, ase-, koulutusmateriaali-, majoitus- , esite- tai muihin hankintoihin sekä erilaisten toimitilojen korjaamiseen tai rakentamiseen.

Yhdistysten projektituki ei ole tarkoitettu yhdistysten tai piirien normaalin toiminnan rahoittamiseen. Tällaisia ovat esim. toimitilojen vuokrat, toimistotarvikehankinnat, postituskulut, kokouskulut ja erilaisten juhlien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Nämä perustoiminnot yhdistysten ja piirien tulee rahoittaa omalla varainhankinnallaan.

3. Hakemusten käsittely

Yhdistyksien projektituki on harkinnanvarainen tuki, jonka myöntämisestä päättää liiton taloustoimikunta. Hakemukseen tulee liittää hankkeen:

 • tarkka kuvaus sisältäen sen tavoitteen ja arvion vaikutuksesta
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma sekä
 • anovan yhdistyksen / piirin viimeinen tuloslaskelma ja tase

Taloustoimikunta voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä hankkeesta. Mikäli hankkeeseen osallistuu myös muita yhdistyksiä tai yhteisöjä, tulee hakemuksesta ilmetä millä osuudella ne osallistuvat hankkeeseen tai hankintaan. Hakijalle toimitetaan aina tieto päätöksestä.

4. Päätöskriteerit

Maksimituki yhden hankkeen tai hankinnan osalta voi olla korkeintaan 10 prosenttia kyseisenä vuonna yhdistysten projektitukeen varatusta määrärahasta. Tuki voi olla korkeintaan 25 % hankkeen tai hankinnan kokonaiskustannuksista. Tukea voidaan myöntää yhdistykselle tai piirille vain yhteen hankkeeseen tai hankintaan saman kalenterivuoden aikana.

Yhdistysten projektituki on harkinnanvarainen tuki, jota myönnetään kunkin vuoden talousarvion puitteissa. Yhdelle yhdistykselle tai piirille myönnetty tuki ei automaattisesti oikeuta muita yhdistyksiä tai piirejä vastaavaan tukeen samanlaisen hankkeen tai hankinnan osalta.

Mahdollisten yhteisomistuksessa olevien toimitilojen, ampumaratojen ja vastaavien kohteiden korjaukseen tai kehittämiseen voidaan tukea myöntää pääsääntöisesti vain, jos myös muut omistajat osallistuvat hankkeen rahoittamiseen.

Edellisen vuoden toimintalomake on oltava palautettuna täytettynä, jotta projektituki voidaan myöntää.

5. Tuen maksaminen

Myönnetty projektituki maksetaan vain yhdistyksen tai piirin liittoon ilmoittamalle tilille, jolle maksetaan myös yhdistysten jäsenmaksutilitykset.

6. Selvitys tuen käytöstä

Hankkeen tai hankinnan toteutumisen jälkeen siitä tulee lähettää kirjallinen selvitys liittoon. Selvitys tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä ja siitä tulee ilmetä hankkeen tai hankinnan todelliset kustannukset. Mukaan on liitettävä kuitti- tai tiliotekopiot.

7. Takaisinperintä

Mikäli hanke tai hankinta ei toteudu, tulee tuki palauttaa liittoon. Mikäli näin ei tapahdu ryhtyy liitto tarvittaviin toimenpiteisiin tuen takaisinperimiseksi.

Reserviupseerien tukisäätiön apurahat

Yhdistykset ja piirit voivat hakea tukea myös Suomen Reserviupseerien tukisäätiöltä, joka tukee erityisesti aatteellista ja perinnetoimintaa, kuten historiikkien tekemistä ja kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö on varautunut myöntämään tänä vuonna apurahoja enintään 6.000 euroa.

Lisätietoja tukisäätiön toiminnasta löytyy netistä: Suomen Reserviupseerien tukisäätiö – Suomen Reserviupseerien Tukisäätiö (rul.fi)

Tukisäätiön apurahahakemukset säätiön hallitus. Seuraavat määräajat hakemuksille ovat 15.5., 15.8. sekä 15.11. Tukea haetaan samalla lomakkeella kuin projektitukeakin.

Lisätietoja yhdistysten projektituesta saa liiton toiminnanjohtajalta Janne Kososelta, puhelimitse 050 5810 819 tai sähköpostitse [email protected]

Myös Huolto-Apu Säätiö myöntää avustuksia reservinupseereille

Avustukset suunnataan ensisijaisesti RUL :n jäsenjärjestöihin kuuluville reservin upseereille, heidän omaisilleen, sekä reserviupseerijärjestöille. Avustus voidaan antaa yksittäiselle reservinupseerille, ryhmälle tai reserviupseeriyhdistykselle. Lue lisää: https://www.rul.fi/huoltoapusaatio/