Huomionosoitukset

Palkitsemisista ja huomionosoituksista huolehtiminen on yksi liiton, piirien ja yhdistysten tärkeimmistä jäsenhuoltotehtävistä.

Liittohallitus käsittelee RUL:n hopeisten ja pronssisten ansiomitalien hakemukset kokouksissaan neljästi vuodessa. Näiden lisäksi liitolta voi hakea erinäisiä huomionosoituksia kuten standaareja ja adresseja niiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Yleistä

Palkitsemisten ja huomionosoitusten tarkoituksena on kiittää jäseniä ja yhteistyötahoja tehdystä työstä sekä kannustaa ja motivoida heitä edelleen jatkamaan ponnistelujaan reserviupseeritoiminnan parissa. Palkitsemisista ja huomionosoituksista huolehtiminen on eräs liiton, piirien ja yhdistysten tärkeä jäsenhuoltotehtävä. Oikea-aikaisella ja sopivalla tunnustuksella voidaan niin palkitsemisen kohteen kuin muidenkin toiminta-aktiviteettia lisätä – epäoikeudenmukaiseksi koetulla puolestaan lamaannuttaa.

Em. syistä kaikissa palkitsemisissa on noudatettava tarkkaa harkintaa, jotta palkitsemiset kohdistuvat tasapuolisesti jäsenistöön. Palkitsemiset eivät kuitenkaan saa olla mikään toiminnan tarkoitus. Palkitsemiset eivät ole merkkipäiväonnitteluja, vaan niiden tulee olla tunnustuksia ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Palkitsemiset suoritetaan yleensä siten, että ensin myönnetään alin palkitsemisesine, sitten seuraava jne. Erityisistä ansioista tästä periaatteesta voidaan poiketa. Myös palkitsemisten välillä suositellaan pidettäväksi vähintään kolmea vuotta. Poikkeuksena ovat asetustekstien määrittämät tätä pidemmät väliajat (mm. RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera ja ritarikuntien kunniamerkit).

Palkitsemiset ovat puheenjohtajan erityisiä tehtäviä. Suositeltavaa on, että niistä päättäminen ja/tai valmistelu tapahtuu palkitsemistoimikunnan toimesta. Hyvä periaate myös on, että toimikunnan jäsenet valitaan liiton jo palkitsemista reservin upseereista. Palkitsemistoimikuntien tulee esityksissään kiinnittää erityistä huomiota siihen, että:

 • palkitsemissäännöt ovat sen tiedossa,
 • esitykset palkittavista henkilöistä perustuvat em. sääntöihin,
 • myös johtotehtävissä edellytetään aktiivista toimintaa,
 • asianmukaiset lomakkeet on täytetty huolellisesti.

 

Liiton palkitsemiset

Piirin käsittelemien anomusten tulee olla liiton toimistossa viikko ennen liittohallituksen kokousta. Liittohallitus kokoontuu normaalisti neljä kertaa vuodessa, kokousajat löytyvät liiton toimintakalenterista.

RUL:n pronssinen ansiomitali

Pronssisen ansiomitalin myöntää RUL:n hallitus reserviupseeripiirin esityksestä. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton jäsenyhdistys tai piiri. Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton kotisivuilta. Piiri käsittelee anomukset ja toimittaa ne liittohallituksen päätettäväksi. Liittohallitus voi päättää pronssisen ansiomitalin myöntämisestä jokaisessa kokouksessaan.

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää reserviupseeripiirin jäsenyhdistyksen jäsenelle ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenelle, joka

 • erityisen ansiokkaasti on toiminut RUL:n tai sen jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen edistämiseksi
 • asianomaisen työ on tapahtunut kerho-, piiri- tai liittotasolla
 • asianomainen on toiminut ansiokkaasti kerhon, piirin tai liiton merkittävän tavoitteen saavuttamiseksi.

 

RUL:n hopeinen ansiomitali

Hopeisen ansiomitalin myöntää RUL:n hallitus reserviupseeripiirin esityksestä. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton jäsenyhdistys tai piiri. Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton kotisivuilta. Piiri käsittelee anomukset ja toimittaa ne liittohallituksen päätettäväksi. Liittohallitus voi päättää hopeisen ansiomitalin myöntämisestä jokaisessa kokouksessaan.

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää reserviupseeripiirin jäsenyhdistyksen jäsenelle ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenelle, joka

 • jatkuvasti ja erityisen ansiokkaasti on toiminut Suomen Reserviupseeriliiton tai sen jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen hyväksi
 • asianomaisen työ on tapahtunut joko kerho-, piiri- tai liittotasolla
 • osallistuminen on tapahtunut johtotehtävissä pitkäaikaisena kerhon, piirin tai liiton päämäärien saavuttamiseksi

 

RUL:n kultainen ansiomitali

Kultaisen ansiomitalin myöntää puolustusministeri RUL:n hallituksen esityksestä. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton liiton jäsenyhdistys, piiri tai liiton puheenjohtajisto. Piirikohtainen keskimääräinen vuosikiintiö on n. 2 promillea piirin jäsenmäärästä.

Kultaista ansiomitalia myönnetään vain kerran vuodessa (4.6.) Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton kotisivuilta ja siihen liitetään asianomaisen reserviupseeripiirin puoltojärjestys. Anomukset tulee toimittaa piireistä liiton toimistoon vuosittain 15.2. mennessä. Liiton palkitsemistoimikunta käsittelee määräaikaan saapuneet anomukset ja tekee niiden pohjalta esityksen palkittavista henkilöistä liiton hallitukselle.

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka

 • on toiminut erityisen ansiokkaasti RUL:n tai sen jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen edistämiseksi. Mitalin myöntämisen edellytyksenä on, että asianomainen on toiminut aktiivisesti vähintään kymmenen vuotta reserviupseerijärjestöjen johtotehtävissä tai aktiivisesti ja ansiokkaasti muutoin reserviupseeritoiminnassa.
 • on kutsuttu liiton kunniajäseneksi
 • on toiminnallaan poikkeuksellisen suuresti edistänyt liiton ja koko reservin upseeriston valtakunnallisen järjestötoiminnan kehittämistä

Liittoon kuulumattomalle Suomen kansalaiselle, joka

 • erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti on toiminut maanpuolustuksen hyväksi ja RUL:n tarkoitusperien edistämiseksi
 • vakinaisessa palveluksessa olevana upseerina on erityisen ansiokkaasti sekä virassaan että sen ulkopuolella toiminut liiton päämäärien edistämiseksi.

Ulkomaalaiselle, joka

 • erityisen ansiokkaasti on toiminut maansa reserviupseerijärjestön ja RUL:n yhteistoiminnan kehittämiseksi.

RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera

Kultaisen ansiomitalin soljen kera myöntää puolustusministeri RUL:n hallituksen esityksestä. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton jäsenyhdistys, piiri tai liiton puheenjohtajisto. Piirikohtainen keskimääräinen vuosikiintiö on n. 1 o/oo piirin jäsenmäärästä.

Kultaista ansiomitalia soljen kera myönnetään vain kerran vuodessa (4.6.) Anomukset tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton kotisivuilta ja siihen liitetään asianomaisen reserviupseeripiirin puoltojärjestys. Anomukset tulee toimittaa piireistä liiton toimistoon vuosittain 15.2. mennessä. Liiton palkitsemistoimikunta käsittelee määräaikaan saapuneet anomukset ja tekee niiden pohjalta esityksen palkittavista henkilöistä liiton hallitukselle.

Kultainen ansiomitali soljen kera voidaan myöntää, kun asianomainen on saanut aikaisemmin liiton kultaisen ansiomitalin ja kun sen saamisesta on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Kultaisen ansiomitalin myöntämisvuosi voidaan laskea mukaan näihin vuosiin.

Liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle

 • joka jatkuvasti ja erityisen ansiokkaasti on toiminut Suomen Reserviupseeriliiton tai sen jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen hyväksi asianomaisen työ on tapahtunut kerho-, piiri- tai liittotasolla osallistuminen on tapahtunut joko johtotehtävissä tai erittäin pitkäaikaisena muutoin aktiivisena toimintana
 • on kutsuttu liiton kunniajäseneksi
 • on toiminnallaan jatkuvasti poikkeuksellisen suuresti edistänyt liiton ja koko reservin upseeriston valtakunnallisen järjestötoiminnan kehittämistä.

Liittoon kuulumattomalle, joka

 • jatkuvasti erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti on toiminut maanpuolustuksen hyväksi ja RUL:n tarkoitusperien edistämiseksi
 • vakinaisessa palveluksessa olevana upseerina on jatkuvasti erityisen ansiokkaasti sekä virassaan että sen ulkopuolella toiminut liiton päämäärien edistämiseksi.

RUL:n kunniamiekka (numeroitu)

Kunniamiekan voi liittohallitus myöntää erityistapauksissa erityisestä ansioitumisesta tai kunnostautumisesta, jonka palkitseminen on omiaan korostamaan kansalais- ja reserviläiskunnon merkitystä sekä kannustamaan mittaviin suorituksiin. Liitto luovuttaa kunniamiekan jokaisessa puolustushaarassa reserviupseerikurssin priimukselle.

RUL:n pienoislippu (numeroitu)

RUL:n pienoislipun voi liittohallitus myöntää harvinaisena kunnianosoituksena liiton kehittämiseksi ja sen tarkoitusperien edistämiseksi erityisen merkittävällä tavalla vaikuttaneesta pitkäaikaisesta johtajatoiminnasta. Pienoislippu voidaan myöntää vain sellaiselle liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka aikaisemmin on palkittu liiton kultaisella ansiomitalilla soljen kera.

RUL:n pienoislipun voi liittohallitus myöntää liiton erityisenä kunnianosoituksena ja kiitollisuuden osoituksena myös maanpuolustusjärjestölle, puolustusvoimien joukko-osastolle tai sotakoululle.

Kutsuminen liiton kunniajäseneksi

Liittovaltuusto voi liittohallituksen esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön (liiton sääntöjen 6. §).

Kutsuminen RUL:n kunniapuheenjohtajaksi

Liittovaltuusto voi liittohallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan (liiton sääntöjen 6. §).

Liiton huomionosoitukset

RUL:n kunniakilpi

RUL:n kunniakilven voi liittohallitus tai liiton puheenjohtajisto myöntää yksittäiselle reserviupseerille tai yhteisölle pitkäaikaisista ja erittäin huomattavista ansioista liiton järjestötoiminnan hyväksi. Yksittäiselle reserviupseerille kunniakilpi myönnetään yleensä merkkipäivänä.

RUL:n plaketti

RUL:n plaketin voi liiton puheenjohtajisto myöntää yksittäiselle reserviupseerille tai yhteisölle pitkäaikaisista ja erittäin huomattavista ansioista liiton järjestötoiminnan hyväksi.

RUL:n standaari

RUL:n standaarin voi puheenjohtajisto myöntää yksittäiselle reserviupseerille tai yhteisölle erittäin huomattavista ansioista liiton järjestötoiminnan hyväksi.

RUL:n kultainen levyke

RUL:n kultaisen levykkeen voi liiton puheenjohtajisto myöntää reserviupseerille, puolustusvoimien palveluksessa olevalle tai joukko-osastolle merkittävistä ja pitkäaikaisista ansioista liiton tarkoitusperien hyväksi. Levyke luovutetaan yleensä merkki- tai vuosipäivän yhteydessä.

RUL:n hopeinen levyke

RUL:n hopeisen levykkeen voi liiton puheenjohtajisto myöntää reserviupseerille, puolustusvoimien palveluksessa olevalle tai joukko-osastolle pitkäaikaisista ansioista liiton tarkoitusperien hyväksi. Levyke luovutetaan yleensä merkki- tai vuosipäivän yhteydessä.

RUL:n pronssinen levyke

RUL:n pronssisen levykkeen voi liiton puheenjohtajisto myöntää reserviupseerille, puolustusvoimien palveluksessa olevalle tai joukko-osastolle ansioista liiton tarkoitusperien hyväksi. Levyke luovutetaan yleensä merkki- tai vuosipäivän yhteydessä.

RUL:n MP-standaari

RUL:n MP-standaarin voi puheenjohtajisto, liiton toimielin tai liiton toimisto myöntää ansiokkaasta toiminnasta liiton tarkoitusperien hyväksi.

RUL:n mitali puualustalla

RUL:n mitalin puualustalla voi puheenjohtajisto, liiton toimielin tai liiton toimisto myöntää ansiokkaasta toiminnasta liiton tarkoitusperien hyväksi.

Adressi

Adressilla voi liiton puheenjohtajisto, liiton toimielin tai liiton toimisto tarvittaessa suorittaa liiton huomionosoituksen.

Mitalirekisterin tietosuojaseloste