Piirin mallisäännöt

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO
Suomen Reserviupseeriliitto ry / PRH:n ennakkotarkastuksessa hyväksymät 6.7.2021. (Diaarinumero 2021/523702Y)

RESERVIUPSEERIPIIRIN MALLISÄÄNNÖT                                                      

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §    Yhdistyksen nimi on ___________________ Reserviupseeripiiri ry.

Sen kotipaikka on ________________________.

Yhdistyksen toiminta-alueen vahvistaa Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä piiriksi.

Tarkoitus ja toiminta

2 §    Piirin tarkoituksena on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Piirin tehtävänä on tukea Suomen itsenäisyyttä, valtakunnan alueen puolustamista sekä kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa, ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustietoutta ja -tahtoa sekä vaikuttaa muutenkin maanpuolustusedellytysten parantamiseen ja kehittää reserviupseerihenkeä.

Tarkoitustaan piiri toteuttaa:

 • kehittämällä, ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistystensä toimintaa
  • kehittämällä vapaaehtoista maanpuolustustyötä yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa
  • suorittamalla Suomen Reserviupseeriliiton piirille antamat tehtävät

sekä järjestämällä:

 • henkistä ja fyysistä kuntoa ylläpitävää toimintaa
  • urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutapahtumia
  • kokonaisturvallisuuteen liittyvää toimintaa
  • turvallisuuspoliittista toimintaa ja koulutusta
  • muuta koulutus-, kurssi- ja julkaisutoimintaa
  • kokous- ja esitelmätilaisuuksia
  • harjoitus- ja kilpailutoimintaa
  • veteraani- ja sotilasperinteisiin liittyvää toimintaa
 • tiedotustoimintaa
 • yhteydenpitoa kaikkiin sidosryhmiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3 §    Piirin jäseneksi voi päästä Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on piirin alueella ja jonka piirihallitus jäseneksi hyväksyy.

4 §    Jäsenyhdistykset maksavat piirille jäsentensä lukumäärän perusteella jäsenmaksun, jonka suuruus jäsenyhdistyksen jäsentä kohti määrätään kutakin toimintavuotta varten piirin syyskokouksessa.

5 §    Piirin kokous voi piirihallituksen esityksestä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi sen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain piirin puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

6 §    Piirihallitus voi erottaa piirin jäsenyydestä määräajaksi tai kokonaan jäsenyhdistyksen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa piiriä kohtaan tai toiminut piirin tarkoitusperien vastaisesti.

Piirin toimielimet

7 §    Piirin toimielimet ovat piirin kokous ja piirihallitus.

Piirin kokoukset

8 §    Piirillä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Kokouspaikan ja -ajan määrää piirihallitus.

Ylimääräinen piirin kokous voidaan pitää, milloin piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi neljäsosa (1/4) piirin jäsenyhdistyksistä sitä piirihallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu piirin kokoukseen toimitetaan jäsenyhdistyksille kirjeellisesti tai ilmoittamalla piirin tiedotuslehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostilla niille jäsenyhdistyksille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa piirille.

Piirin kokoukseen voidaan osallistua piirin hallituksen tai piirin kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9 §    Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääräänsä alkavaa satalukua kohti.  Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille edelliseltä toimintavuodelta. Jäsenyhdistys saa lähettää piirin kokoukseen yhtä monta edustajaa, kuin sillä on ääniä.

Jäsenyhdistyksen äänivaltaa piirin kokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Muilla edustajilla on kokouksessa vain puhevalta.

Piirin kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan, asia ratkaistaan arvalla.

10 § Piirin syyskokouksessa:

1)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2)    Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.

3)    Valitaan piirihallituksen muut jäsenet ja heille varajäsenet.

4)    Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Mikäli yhdistykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö.

5)    Valitaan tarvittaessa Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät ehdokkaat varajäsenineen liittovaltuustoon.

6)    Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.

7)    Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

8)    Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisaika.

9)    Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

10)    Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

11 § Piirin kevätkokouksessa:

1)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2)    Käsitellään piirin toimintakertomus ja tilinpäätös.

3)    Esitetään toiminnantarkastuskertomus.

4)    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

5)    Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Piirihallitus

12 §    Piirihallitus toimii piirin lakimääräisenä edustajana.

Piirihallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä 5 – 30 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Piirihallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.

Piirihallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan piirihallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita.  Lisäksi piirihallitus voi asettaa muita toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.

13 §    Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) piirihallituksen jäsenistä puheenjohtajisto mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteydessä tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivä ennen kokousta.

Piirihallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu.  Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

14 §    Piirihallitus huolehtii piirin toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

1) Toimia piirin tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia piirin sisäisestä toiminnasta.

2)    Edustaa piiriä.

3)    Kutsua koolle piirin kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.

4)    Panna täytäntöön piirin kokousten päätökset.

5)    Hoitaa piirin rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.

6)    Huolehtia toimintakertomuksen laatimisesta.

7)    Huolehtia toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.

8)    Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa.

9) Tehdä esitykset piirin edustuksista Suomen Reserviupseeriliiton ja muiden yhteisöjen osalta.

10) Palkata ja erottaa toimihenkilöt.

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

15 §    Piirin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun loppuun mennessä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa piirihallitukselle maaliskuun kuluessa.

Piirin nimen kirjoittaminen

16 §    Piirin nimen kirjoittaa piirihallituksen puheenjohtaja yksin, tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja tai sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi heistä yhdessä tai yksi heistä yhdessä jonkun sellaisen henkilön kanssa, jonka piirihallitus on siihen valtuuttanut.

 

Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen

17 §    Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännestä (3/4) piirin kokouksessa annetuista äänistä.  Sääntömuutoksesta on pyydettävä lausunto Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitukselta.

18 §    Piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä piirin kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Molemmissa kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §    Jos piiri on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus toiselle Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n piirille tai jäsenyhdistykselle tai sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksen on harjoittaa tukitoimintaa Suomen reserviupseereiden ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista piiriä, yhdistystä tai säätiötä ei ole olemassa piirin purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbumd ry:lle, jonka tulee luovuttaa omaisuus edellä mainitunlaiselle piirille, yhdistykselle tai säätiölle, jos kyseinen oikeushenkilö perustetaan vuoden kuluessa piirin purkamisesta tai lakkauttamisesta.