Vakuutukset yhdistyksille

Liitto tarjoaa yhdistyksilleen seuraavat vakuutukset:

Järjestövakuutus (16-641-180-0)

Liitto tarjoaa yhdistyksilleen järjestövakuutuksen, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Vakuutuskokonaisuus kattaa järjestötoiminnan irtainta omaisuutta ja toimintaa kohtaavat yleisimmät vahinkoriskit silloin, kun kyseessä on yhdistyksen, piirin tai liiton suunniteltu tapahtuma tai toiminta. Sillä vakuutetaan se irtain omaisuus ja ne toiminnot, jotka yleensä kuuluvat järjestötoimintaan. Korvauksissa huomioidaan omavastuuosuus.

Esinevakuutuksella korvataan äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja. Tällaisia ovat esimerkiksi yhdistyksen omaisuuden äkillinen ja ennalta-arvaamaton, ulkoisen syyn aiheuttama rikkoutuminen, esimerkiksi tulipalon, vuodon tai murron aiheuttamat vahingot. Kulumisesta, ruostumisesta, valmistusvirheestä, omaisuuden unohtamisesta tai kadottamisesta aiheutuvia vahinkoja tai omaisuuden kunnossapitoa vakuutus ei kuitenkaan kata. Esinevakuutus on täysarvovakuutus, jolloin vakuutuksen kohde on vakuutettu ilman sovittua vakuutusmäärä. Korvattavien vahinkojen suuruutta on rajoitettu enimmäiskorvauksella, joka on esinevakuutuksessa 550 000 euroa. Vahingoittunut omaisuus korvataan jälleenhankinta-arvon perusteella paitsi, jos omaisuuden arvo on laskenut alle 50 prosenttiin siitä. Tällaisessa tapauksessa korvaus suoritetaan päivän arvon perusteella, eli uuden omaisuuden hankintakustannuksesta vähennetään omaisuuden arvon alentuminen iän ja käytön myötä. Koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahingoissa korvattavan vahingon määrä määritellään ikävähennyksen avulla ja niistä tehdään 10% vuotuinen ikävähennys toisesta käyttövuodesta alkaen. Ikävähennystä ei tehdä, jos vahingon on aiheuttanut tulipalo, räjähdys tai nestevuoto rakennuksen kiinteästä putkistosta taikka esine on anastettu.

Lisäkuluvakuutuksen tarkoituksena on korvata järjestölle syntyneet ylimääräiset kulut, jotka ovat aiheutuneet korvattavan esinevahingon aiheuttamasta järjestötoiminnan keskeytymisestä. Jos järjestön toimitiloissa esimerkiksi sattuu tulipalo, jonka takia järjestön on siirrettävä toimintansa väliaikaisesti toisiin tiloihin lisäkuluvakuutus korvaa muuttokustannukset ja lisääntyneet vuokrakulut.

Vastuuturvat kattavat järjestön toisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista järjestö on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Toiminnan vastuuvakuutus puolestaan korvaa järjestötoiminnassa vakuutuksen voimassaolokaudella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, kun vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja kun järjestö on siitä korvausvastuussa. Vastuuvakuutukseen sisältyy tuotevastuuvakuutus, sillä on mahdollista, että järjestötoiminnassa toiselle tarjotusta tuotteesta aiheutuu esine- tai henkilövahinkoja. Se ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, joka aiheutuu esimerkiksi tuotteen ominaisuudesta tai ohjeen virheellisyydestä. Varallisuusvakuutuksesta korvataan vakuutettuna olevan järjestön jäsenelleen aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksen ottaja on korvausvastuussa.

Järjestövakuutuksen oikeusturva auttaa riita- ja rikosasioissa. Oikeusturvan avulla järjestö voi kattaa kustannuksia, joita syntyy tilanteessa, jossa tarvitaan lakimiehen asiantuntemusta. Vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaoloajan aikana syntyneen riidan kuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä esimerkiksi järjestötoimintaan liittyvissä sopimusriidoissa tai työsuhderiidoissa.

Toissijainen autovakuutus korvaa liiton jäsenten ja toimihenkilöiden omistamat tai pysyvässä hallinnassa olevat, Suomessa yksityiseen käyttöön rekisteröidyt tai tilapäisesti vuokratut/lainatut, enintään 15-vuotiaat henkilö- ja pakettiautot silloin kun ne ovat järjestötoimintaan liittyvässä käytössä ja kun liitto suorittaa korvausta liiton matkustusohjesäännön mukaan. Nimensä mukaisesti vakuutus on toissijainen ja siitä suoritetaan korvaus ainoastaan, jos vakuutuksen kohteena olevalle autolle ei ole ajoneuvokohtaista vakuutusta tai muuta autovakuutusta.

Järjestövakuutukseen sisältyvä matkavakuutus on voimassa järjestön jäsenilleen järjestämissä tapahtumissa kuten valtuuston ja järjestön kokouksissa, koulutustilaisuuksissa, seminaareissa jne. Tilaisuudesta tai matkasta on oltava päätös hallituksen kokouksen pöytäkirjassa tai vastaavassa asiakirjassa. Vakuutus on myös voimassa tilaisuuksiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Matkavakuutuksen piiriin kuuluvat liiton, sen jäsenjärjestöjen sekä alueellisten paikallisjärjestöjen alle 70-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt. Lisäksi vakuutettuina ovat liiton ulkomaiset vieraat ja tulkit osallistuessaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin Suomessa. Matkavakuutukseen sisältyy matkustajavakuutus, matkatavaravakuutus sekä matkavastuu– ja matkaoikeusturvavakuutus.

Tarkempi kuvaus vakuutuksesta: Järjestövakuutus 2020

Vakuutusturva ammunnan kokeiluun (16-534-389-2)

RUL:n ja RES:n yhteisesti hankkima  vakuutus kattaa ammuntaa kokeilevat henkilöt.

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton puitteissa on mahdollista järjestää ampumatilaisuuksia, joissa myös ammuntaa kokeilevat henkilöt ovat tapaturma- ja vastuuvakuutuksen piirissä. Vakuutukset ovat voimassa liitto-, piiri- sekä yhdistys- ja kerhotason tapahtumissa.

Aloite vakuutukselle on tullut kentältä. Nyt satunnainen ampumisen kokeilija on myös liiton tarjoaman vakuutuksen piirissä.

Tämänkaltaisia tapahtumia ovat mm. yhdistysten järjestämät tutustumisammunnat, joita järjestetään vuosittain paljon eri puolilla maata. Näihin on osallistunut paljon myös ei-jäseniä, jotka saavat nyt vakuutusturvan OP-vakuutukselta.

Ammunta on suosituin reserviläistoiminnan muoto. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia aseita ja ampumalajeja alkaen ilma-aseammunnasta ja päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan. Monet Reserviupseeriliiton paikallisyhdistykset tarjoavat vasta-alkajille myös koulutusta ja laina-aseita. Yhdistykset järjestävät ammuntoja, joko omilla radoillaan tai varaavat ampumavuoroja jäsenilleen paikallisilta radoilta. Myös Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen radoilla ammuntaan paljon.

Säännöllisesti ammuntaa harrastavilta edellytetään useimmissa yhdistyksissä RUL Plus -jäsenyyden tai SAL:n ampumalisenssin hankkimista. Nämä tarjoavat kattavan vakuutusturvan, joka kattaa paitsi kilpailutilanteet myös omaehtoisen harjoittelun.

Puolustusvoimien ampumakilpailujen vastuuvakuutus  (16-519-386-3)

Vakuutus koskee Puolustusvoimien järjestämiä ampumakilpailuja, joiden järjestelyissä yhteistyökumppaneina ovat Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry  tai Reserviläisurheiluliitto ry, ja joihin voivat osallistua reserviläiset ja ei-asevelvolliset. Vakuutus on voimassa vain vakuutuksenottajalle ilmoitetuille henkilöille näissä kilpailuissa, harjoituksissa ja näihin välittömästi liittyvillä matkoilla sekä kotimaassa että muissa Pohjoismaissa.

Liitto on vakuuttanut erillisellä tapaturmavakuutuksella tässä sopimuksessa tarkoitettuihin Puolustusvoimien järjestämiin ampumakilpailuihin osallistuvat henkilöt

Vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärien puitteissa myös sellainen ehtojen mukaan korvattava vahinko, joka suoraan tai epäsuorasti on aiheutunut terrorismista.

Kopiot vakuutuskirjoista on tarvittaessa saatavissa liiton toimistolta.