Kokonaisturvallisuus ja varautuminen

Yksi Reserviupseeriliiton keskeisiä tehtäviä on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Liitto oli aktiivinen toimija Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 207) päivitystyössä ja on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) varautumiskoulutuksen koulutusohjelman keskeinen kehittäjä.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja 2023 – 2025

Edunvalvontatehtävissään liitto vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden turvallisuusviranomaisten tehtävissä.

Varautumistoiminnan tehtävänä on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi varautumistoimikunta kehittää yhteistyössä MPK:n kanssa varautumiskoulutusta ja pitää yhteyttä kokonaisturvallisuuden kentän eri sidosryhmiin.

Liiton varautumistoiminta tukee reserviupseereiden monipuolisen osaamisen kehittämistä ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa sekä tukee osaltaan reserviupseereiden sijoittumista vaativiin häiriö- ja poikkeusaikojen tehtäviin.

Toimenpiteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle:
• Vaikutetaan asetuksiin ja säädöksiin, jotka ohjaavat reserviupseerin mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan kokonaisturvallisuuden tehtävissä
• Kytketään varautumistyö ja reserviupseerin toiminta kokonaisturvallisuuden projekteissa selkeäksi osaksi reserviläisuraa. Vaikutetaan siihen, että varautumiskoulutukseen osallistuvilla reserviläisillä on mahdollisuus saada koulutuksesta rinnasteisia kertausharjoituspäiviä
• Osallistutaan aktiivisesti Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (RESKESU) mainittuihin toimenpiteisiin
• Piirit, yhdistykset ja jäsenet ovat aktiivisia toimijoita alueellisissa ja paikallisissa kokonaisturvallisuuden verkostoissa ja projekteissa
• Jäsenkunnan ja yhdistysten varautumistyötä tuetaan selkeällä ja monipuolisella viestinnällä ja koulutusmateriaalilla
• Selkeytetään liiton, piirien, yhdistysten ja jäsenkunnan roolia ja toimintamahdollisuuksia osana Vapepa verkostoa Vapepa palvelulupausprosessin käytännön toimeenpanon tuella
• Jäsenistöä perehdytetään Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS) ja muihin kokonaisturvallisuuden keskeisiin dokumentteihin
• Liitto osallistuu MPK:n varautumisen koulutusohjelman päivittämiseen ja toimeenpanoon
• Vaikutetaan vapaaehtoiskentän toimintaedellytysten kehittämiseen kokonaisturvallisuuden toimijana osallistumalla mm. Turvallisuuskomitean järjestöverkoston sekä Vapepan keskustoimikunnan ja maakuntatoimikuntien työskentelyyn
• Vaikutetaan kokonaisturvallisuuden tehtäviin tarvittavan osaamisen tunnistamista ja kehittämistä sekä osaamisen käytännön saatavuutta tukevan, yleisen osaamis- ja varaamisrekisterin perustamismahdollisuuksiin

Koronavirusepidemiaan (COVID-19) liittyviä linkkejä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n Ajankohtaista koronaviruksesta nettisivut

Työterveyslaitoksen ohjeita työpaikoille ja työntekijöille koronavirusepidemian ehkäisyyn

Usein kysyttyä koronaviruksesta (THL)

Kansalaisille suunnattu koronavirustietoa sisältävä digipalvelu

Kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää materiaalia

Kotivara

Kotivara esite / 72 tuntia 

Kotivara 72 tuntia / Martat

Ladattavia dokumentteja

MPK:n varautumiskoulutuksen koulutusohjelma

MPK:n varautumiskoulutuksen ohjelman liite – Case Kempele

Järjestöt kokonaisturvallisuuden rakentajina – Ari_Ewvaraye SM 19092017

Järjestöt viranomaisten kumppanina Tom Tallberg – PS-AVI

Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena tulosten esittely VN TEAS 13122017

Sisäisen turvallisuuden strategia esittely 19.12.2017

YTS 2017 esitysdiat – TK 23012018

Puolustusvoimien ylennysnormi 

Linkkejä kansallisiin turvallisuusstrategioihin ja selvityksiin

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Sisäisen turvallisuuden strategia

VN TEAS selvitys ”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena”

Turvallinen Suomi 2018 – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Kansallinen riskiarvio 2018 

SM – Paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

Sisäisen turvallisuuden portaali TUOVI

Sisäisen turvallisuuden tila arvio 2018

VN TEAS 17/2019 ”Kokonaisresilienssi ja turvallisuus”

Turvallisuustoimijoita, alueuudistus

Turvallisuuskomitea

Sisäministeriö – sisäisen turvallisuuden strategia

Alueuudistus 

Oma maakunta