Teksti: Janne Kosonen

Maanpuolustusjärjestöiltä kannanotto ampumaradoista

Suomen Reserviupseeriliitto on yhdessä Reserviläisurheiluliiton ja sen muiden jäsenliittojen kanssa antanut julkilausuman, jossa esitetään voimakas huoli ampumaratojen vähenemisestä. Erityisesti liitot ovat huolissaan puolustusvoimien ampumaratojen käytöstä.

Maanpuolustusjärjestöt (RESUL, RUL, RES, MPKL ja SRTL) esittävät huolensa reserviläisten ampumataidon harjoitteluun soveltuvien ampumaratojen harvenemisesta. Erityisen huolestuneita olemme suunnitelmista, jotka vähentävät Puolustusvoimien ampumarataverkoston alueellista kattavuutta ja käytettävyyttä.

Reserviläisten sotilaallisten taitojen ylläpitäminen edellyttää kertausharjoitusten ohella laajaa, omaehtoista toimintaa ja kouluttautumista. Varsinkin omaehtoinen ampumataidon ylläpito on noussut yhä tärkeämpään rooliin maanpuolustukseen suunnattujen määrärahojen niukkuuden vuoksi. Puolustusvoimien ampumaratojen käyttömahdollisuus on tähän saakka olennaisesti turvannut ampumataidon omaehtoista ylläpitoa.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla ampumaratojen käytettävyys on riittämätöntä reserviläisten ampumataidon ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Tämä koskee sekä siviilikäyttöön suunnattuja että Puolustusvoimien hallinnoimia ratoja. Toivomme Puolustusvoimien tukevan aktiivisesti ratkaisuja, jotka mahdollistavat reserviläisten omaehtoisen ampumaharjoittelun niin pääkaupunkiseudulla kuin maakunnissakin.

On tärkeää turvata reserviläisille mahdollisuus käyttää Puolustusvoimien ampumaratoja jatkossakin. Reserviläisten kannalta tämä toteutuu parhaiten, kun Puolustusvoimat säilyttää mahdollisuuksien mukaan nykyiset ampumaradat hallinnassaan. Jos tämä ei ole mahdollista, niin väistyvistä ampumarata-alueista voitaisiin muokata alueellisia maanpuolustuskeskuksia. Näitä keskuksia ylläpidettäisiin esimerkiksi MPK:n, paikallisten reserviläisyhdistysten, ampuma- ja metsästysyhdistysten sekä kuntien yhteistyönä.

Puolustusjärjestelmämme uskottavuus vaatii reserviläisten sotilasosaamisen ylläpitoa. Tämä toteutetaan riittävin kertausharjoituksin sekä aiempaa kattavammalla omaehtoisella harjoittelulla. Omaehtoisen harjoittelun ja koulutuksen järjestäminen edellyttää kattavaa varuskuntaverkostoa sekä riittävää määrää ampumaratoja ja harjoitusalueita. Jokaisessa maakunnassa tulee olla vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarvitsemat harjoitusalueet ja ampumaradat. Tarvittava tuki reserviläistoiminnalle ja – koulutukselle on turvattava myös niillä alueilla, joiden lähituntumassa ei ole jatkossa varuskuntaa.

Painotamme, että reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja erityisesti ampumataidon ylläpidon ja kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Puolustusvoimien ampumarataverkosto säilyy laajana ja alueellisesti kattavana ja sen käyttömahdollisuus reserviläisille voidaan turvata.

***

Lisätietoja kannanotosta antavat liittojen puheenjohtajat.