Reserviupseeriliiton ampumatoimintaa
Teksti: Janne Kosonen

RUL antoi eduskunnalle lausunnon ampumatoiminasta

Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto antoivat 11.3. lausunnon eduskunnan suurelle valiokunnalle koskien EU:n komission tiedonantoa ampuma-aseista.

Liittojen lausunto:

Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat Suomen suurimmat maanpuolustusjärjestöt, joiden tehtävänä on ylläpitää suomalaisten maanpuolustustahtoa, -taitoa ja -kykyä.  Liitot kantavat osaltaan vastuuta myös Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ylläpidosta.

Ampumaurheilu on liittojen laajin toimintamuoto ja lähes kaikki liittojen jäsenyhdistykset ovat myös ampumaseuroja. Vuonna 2013 Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton puitteissa järjestettiin noin 13.500 erilaista ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin noin 90.000 osallistumiskertaa. Harjoitettava ampumatoiminta liittyy reserviläisen sodan ajan ampumataitojen ylläpitoon, joten ampumalajit ja niissä käytettävät aseet poikkeavat osin perinteisestä urheiluammunnasta.

Ammunnassa käytetään laajasti erilaisia sotilaskaliiberisia puoliautomaattipistooleita ja -kivääreitä, jotka tukevat reserviläisen omaehtoista ampumataidon harjoittamista. Kyseisiä aseita käytetään mm. sovelletussa reserviläisammunnassa (SRA), joka on keskeisin ammuntoihin liittyvä kilpaurheilulaji. Ammuntoihin kuuluvat osana myös lajit, joihin yhdistyy liikuntasuoritus. Näissä käytettävät aseet ovat pääosin puoliautomaattisia.

Liitot pahoittelevat, ettei Eduskunnan hallintovaliokunta ole katsonut tarpeelliseksi kuulla liittojamme laatiessaan valtioneuvostolle lausuntoa em. tiedonannosta. Näkemyksemme mukaan valiokunnan lausunnossa ei ole riittävästi käsitelty komission esityksiä puolustuksemme näkökulmasta.

Haluamme tällä lausunnolla kiinnittää huomioita siihen, että komission myöhemmän vaiheen suunnitelmat rajoittaa ns. itselataavien kertatuliaseiden saatavuutta heikentävät toteutuessaan olennaisesti reserviläisten mahdollisuuksia ylläpitää itse omia ampumataitojaan.

Reserviläisten ampumataito on olennainen osa suomalaisen puolustusjärjestelmän suorituskykyä ja uskottavuutta, koska Puolustusvoimien sodan ajan joukot koostuvat pääosin reserviläisistä. Omaehtoinen ampumataidon ylläpito on mahdollista vain, jos reserviläisillä on mahdollisuus hankkia käyttöönsä harjoittelussa tarvittavia aseita.

Maanpuolustusjärjestöjen organisoimaan ampumaharjoitteluun kuuluvat olennaisena osana reserviläisen ampumataitoja kehittävät rata-ammuntalajit sekä sovellettu reserviläisammunta (SRA). SRA:ssa on puoliautomaattikiväärien kanssa tavanomaista käyttää lippaita, joihin mahtuu 30 patruunaa. Käytettävät lippaat vastaavat Puolustusvoimien aseissa käytettävien lippaiden kapasiteettia.

Rikostilastot eivät tue puoliautomaattisten aseiden nykyisen lupakäytännön muuttamista tai aseiden lipaskoon rajoittamista. Rikoksia tehdään puoliautomaattisilla aseilla hyvin vähän, sillä niiden saatavuutta on Suomessa jo nykyisin aselupakäytännöin rajoitettu.

Edellä sanottuun nojaten Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto eivät pidä tarpeellisena eivätkä toivottavana itselataavien kertatuliaseiden tai suurikapasiteettisten lippaiden hankkimista ja hallussapitoa koskevia lisärajoituksia.

Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus on 350.000 henkilöä (230.000  vuoden 2015 alusta alkaen) ja tästä joukosta valtaosa on valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä. Koko maan puolustamiseksi tarvittavien joukkojen suuren koon vuoksi henkilökohtaisten sotilaallisten taitojen ja kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ei ole mahdollista vain esim. kertausharjoituksilla. Sen tueksi tarvitaan vapaaehtoista kouluttautumista ja omaehtoista harjoittelua. Hyvä ampumataito on yksi sotilaan keskeisimmistä perustaidoista.

***

Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut suurelle valiokunnalle lausunnon EU:n komission tiedonannosta. Asian käsittelee varsinaisesti suuri valiokunta.

Euroopan komission tiedonanto löytyy netistä: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0716:FIN:FI:PDF

Hallintovaliokunnan lausunto asiasta löytyy osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/havl_3_2014_p.shtml